Vragen en antwoorden – Gerard van Hooft

 1. Wat is de voornaamste drijfveer voor u om in het HB zitting te willen nemen?
 2. Welke specifieke meerwaarde denkt u binnen het HB te kunnen aanbrengen?
 3. Als u wordt verkozen, welke zijn dan de 5 specifieke (actie)punten waar u zich bij uw collega’s in het HB voor wilt sterk maken?
 4. Hoeveel tijd heeft u per week ter beschikking voor de door u geambieerde post in het HB?
 5. Heeft u politieke ambitie voor de komende drie jaar? En daarna?
 6. Vindt u het belangrijk, dat leden zich kunnen uiten, bijvoorbeeld via deze website?

Vragen en antwoorden – Robert Gielisse

1. Wat is de voornaamste drijfveer voor u om in het HB zitting te willen nemen?
De partij bevindt zich momenteel in een crisis. Om daaruit te raken moeten we het vertrouwen van de leden, oud-leden en kiezers terugwinnen. Dat kan alleen maar als er naast een inspirerende politiek leider en competente partijpolitici, een stabiele partijorganisatie komt, geleid door een bekwaam, competent betrouwbaar en integer Hoofdbestuur. Ik wil mijn ervaring en competenties inzetten om samen met mijn collega’s actief aan die doelstelling te werken.

2. Welke specifieke meerwaarde denkt u binnen het HB te kunnen aanbrengen?
Als afgestudeerd econoom met daarnaast een fiscaal/juridische specialisatie en 2 internationale professionele auditcertificaten, gecombineerd met mijn ervaring op directieniveau in een internationale instelling, mijn bestuurlijke ervaring als Algemeen Secretaris in het Hoofdbestuur 2018-2020 en mijn persoonlijke eigenschappen, denk ik meer dan voldoende meerwaarde te kunnen bieden.

3. Als u wordt verkozen, welke zijn dan de 5 specifieke (actie)punten waar u zich bij uw collega’s in het HB voor wilt sterk maken?

 1. Herstructurering interne organisatie waarbij veelvuldig gebruik gemaakt zal worden van speciale commissies waarin kundige leden hun actieve bijdrage kunnen leveren
 2. De Partij moet een écht actieplatform voor senioren worden: we moeten weer terug naar onze ‘core’-business d.w.z. ons bekommeren om de concrete behoeften van de senioren in Nederland.
 3. Luisteren Naar Leden: bieden van structurele mogelijkheid tot actieve ledenparticipatie, – inspraak en -inbreng;
 4. Werving/selectie (aanstaande) bestuurders en politici professionaliseren en standaardiseren;
 5. Opleidingen institutionaliseren en beter toegankelijk maken voor (nieuw) talent.

4. Hoeveel tijd heeft u per week ter beschikking voor de door u geambieerde post in het HB?
Aangezien ik opteer voor de post als Algemeen Secretaris weet ik uit ervaring dat deze een groot beroep doet op mijn beschikbaarheid. Het groot aantal uren dat ik in het verleden aan deze post besteedde is evenwel geen maatstaf, wegens de toenmalige structurele onderbezetting, maar met een HB van 7 personen moet de taak te doen zijn in gemiddeld 20 uur op weekbasis.

5. Heeft u politieke ambitie voor de komende drie jaar? En daarna?
Mijn ambities zijn helder: ik wil mijn talenten inzetten voor de partij, maar ben uitdrukkelijk niet op zoek naar een betaalde baan. Dat betekent dus voor de komende 3 jaar geen politieke ambitie, evenmin voor de periode daarna. Het is natuurlijk wel zo dat indien men in het belang van de partij een beroep om mij zou doen, dit zou kunnen veranderen, maar zelf ben ik absoluut géén vragende partij in deze.

6.Vindt u het belangrijk, dat leden zich kunnen uiten, bijvoorbeeld via deze website?
Het is voor de ledenvereniging 50PLUS van levensbelang dat de leden zich kunnen uiten en hun mening kunnen ventileren, en niet alleen tijdens de algemene ledenvergadering, die slechts door fractie van het aantal leden wordt bezocht. Ook voor het Hoofdbestuur is het cruciaal om te weten wat er onder de leden leeft en de reacties van de leden zijn derhalve een aanvullende en nuttige bron van informatie. Kritiek moet men kunnen verdragen en kan leiden tot nuttige zelfreflectie en bijsturen van beleid.

Ieder lid van de vereniging moet dus op een laagdrempelige wijze zijn of haar zegje kunnen doen. Op dit moment is helaas nog niet mogelijk om daarvoor de officiële 50PLUS website te gebruiken. Het is mijn bedoeling om dat te veranderen (zie mijn antwoord op vraag 3).

Op dit moment voorziet deze website dus in een duidelijke behoefte.

Vragen en antwoorden – René Haak

 1. Wat is de voornaamste drijfveer voor u om in het HB zitting te willen nemen?
 2. Welke specifieke meerwaarde denkt u binnen het HB te kunnen aanbrengen?
 3. Als u wordt verkozen, welke zijn dan de 5 specifieke (actie)punten waar u zich bij uw collega’s in het HB voor wilt sterk maken?
 4. Hoeveel tijd heeft u per week ter beschikking voor de door u geambieerde post in het HB?
 5. Heeft u politieke ambitie voor de komende drie jaar? En daarna?
 6. Vindt u het belangrijk, dat leden zich kunnen uiten, bijvoorbeeld via deze website?

Vragen en antwoorden – Joop van Orsouw

 1. Wat is de voornaamste drijfveer voor u om in het HB zitting te willen nemen?
 2. Welke specifieke meerwaarde denkt u binnen het HB te kunnen aanbrengen?
 3. Als u wordt verkozen, welke zijn dan de 5 specifieke (actie)punten waar u zich bij uw collega’s in het HB voor wilt sterk maken?
 4. Hoeveel tijd heeft u per week ter beschikking voor de door u geambieerde post in het HB?
 5. Heeft u politieke ambitie voor de komende drie jaar? En daarna?
 6. Vindt u het belangrijk, dat leden zich kunnen uiten, bijvoorbeeld via deze website?

Harrold Kuiper – kandidaat algemeen bestuurslid

Lid no. 19909
50Pluspartij, Hoofdbestuur
Kneuterdijk 2
2512 EN Den Haag

Steenwijk, 17 februari 2021
Referentie: vacature algemeen bestuurslid 50Pluspartij

Geacht Hoofdbestuur,

Reeds lang volgde ik met belangstelling de ontwikkeling van 50Pluspartij. Een niet-ideologische partij die bepaalde onderbelichte problemen bij ouderen concreet wil oppakken. De ophef in de landelijke partij en in de provincie deed mij geruime tijd aarzelen om actief toe te treden. Nadat de ophef in de landelijke partij en in de provincie Overijssel bedaarde, ben ik na de lijsttrekker verkiezing in 2020 eind september lid geworden en heb mij terstond bereid verklaard actief te zijn in enigerlei nuttige vorm.
Terloops ben ik direct actiever betrokken geraakt bij de partij op juridisch/statutair gebied en ben in de gelegenheid geweest het hoofdbestuur bij de uitleg van de statuten en HR te ondersteunen. Als oud-advocaat, bedrijfsjurist en docent heb ik mij jaren met het Verenigingsrecht beziggehouden. Ik heb een grote interesse in good governance, compliance en business ethics of in gewoon Nederlands `goed bestuur’ en ben bereid tijd te investeren in onze partij om mede hieraan verder te werken.
Als geboren en getogen Groninger woon en werk ik sedert medio 2019 in Steenwijk na ruim 30 jaar werkzaam te zijn geweest in Leiden e.o. als bedrijfsjurist en ruim 3 jaar in Nijmegen als proces-advocaat. Als oud-advocaat en bedrijfsjurist heb ik mij jaren met verenigingsrecht beziggehouden. Ik ben erg gemotiveerd mijn kennis ter beschikking te stellen aan de partij als algemeen bestuurslid om de interne structuur en democratie te verbeteren. Dit op orde hebben is met name van belang in het geval van toestroom van grote aantallen leden bij een succesvolle ontwikkeling van onze partij.
Mijn lidmaatschap dateert van medio oktober 2020. Op grond van artikel 4 onder i van de Statuten verzoek ik langs deze weg aan het Dagelijks Bestuur mij ontheffing te verlenen van de regel om minimaal één jaar lid te zijn om in aanmerking te komen voor de onderhavige bestuurpositie op grond van mijn ter beschikking te stellen kennis en expertise op het gebied van verenigingsrecht.

n de loop der jaren ben ik werkzaam geweest bij verschillende commerciële en semi-overheidsorganisaties en heb daar plezierig zelfstandig en in teamverband gewerkt aan (juridische) problemen en oplossingen. Zelfstandig optreden en initiatief nemen gingen gepaard met gedegen kennis verwerven en werken aan mogelijke oplossingen. Deze kennis en ervaring is tevens dienstig en instrumenteel geweest om zelfstandig ondernemer te worden in verkoop van klassieke auto’s medio 2019 in Steenwijk. Ik doe graag nieuwe inzichten en kennis op met name door nieuwe contacten te leggen en te werken met gelijkgestemden aan de verdere ontwikkeling van onze partij.
Gaarne ben ik bereid tot een nadere mondelinge toelichting van mijn motivatie.

Met vriendelijke groet,

Harrold Kuiper

 

naar CV

 

 

 

Vragen aan kandidaten en antwoorden van Harrold Kuiper


(C)informatie afkomstig van de website 50PLUSpartij.nl

Helena Bosch – kandidaat algemeen secretaris

 Bekend maakt bemind

 Als aanhef voor mijn motivatie om mij kandidaat te stellen voor de post van secretaris gebruik ik deze variant op het gangbare gezegde…

Mij dunkt namelijk, dat wij telkens weer uit kandidaten , die wij vrijwel niet of nauwelijks kennen, moeten kiezen wie wij in een bestuur of in een politieke functie willen zien. Met als gevolg, dat we op een  mooi plaatje, mooi verhaal, mooie c.v. iemand kiezen, die naderhand blijkt toch niet datgene in huis te hebben om goed en naar verwachting te functioneren binnen onze vereniging.

Hoe komt het dat we elkaar niet (voldoende) kennen. Mijns inziens (en die van veel andere leden) is de oorzaak het ontbreken van gedegen opleidingen binnen onze vereniging. Immers in de opleidingen zie je elkaar, maak je kennis met iemands vaardigheden, en met de wijze waarop men zich tot elkaar verhoudt. Is iemand een ‘teamplayer’ of een  ‘solist’ …

Nu heb ik na eerdere sollicitaties als kandidaat Algemeen lid en zelfs voorzitter van het HB, ook gedurfd mij te kandideren als secretaris.

Om u een idee te geven van wie ik ben, want u kent mij onvoldoende…..alleen van horen, zeggen … heb ik de moeite genomen, om hier uitvoerig te vertellen wat ik voor onze vereniging partij 50PLUS heb gedaan en wat ik vermag.

Dit aan de hand van onderstaande criteria, die opgesteld zijn voor deze functie door het huidige HB.

Veel  leeswerk; maar gezien de zwaarte van de functie wel belangrijk.  Als u het ook belangrijk vindt, om nu een gedegen keuze te kunnen maken, vertrouw ik er op dat u de tijd en moeite neemt om mijn informatie rustig door te lezen.

Het huidige HB vroeg:
Expertise: (waar ligt de expertise en ervaring, die u geschikt maakt voor deze functie binnen 50PLUS)

* Interne oriëntatie
Ik ken de partij goed. Ken de geschiedenis. Kan soepel en gemakkelijk contacten leggen binnen alle gremia. En mijn waardering uitspreken voor alle trouwe leden (met of zonder actieve rol).

* Brede bestuurlijke en leidinggevende ervaring
In elk beroep had/kreeg ik al snel op een natuurlijke manier de leiding over kleine of grotere groepen mensen. Al op heel jonge leeftijd (22 jaar) had ik een leidinggevende functie binnen een landelijk werkend bedrijf. Ik vond het prettig om met allerlei mensen te werken, mensen op te leiden, begeleiden zonder evenwel de baas te spelen.
Ook na mijn betaalde werkzaamheden, heb ik veel als vrijwilliger gewerkt en daarin weer vaak als leidinggevende.

* Bestuurlijke leiding partijkantoor
Een belangrijke ‘poot’ bij onze vereniging is een adequaat werkend partijkantoor. Ik ken de geschiedenis van het kantoor. Weet welke mensen daar al dan niet succesvol gewerkt hebben. En heb meegedacht in een lastige situatie in 2018 om tot een goed werkende oplossing te komen voor het kantoor.
Ik zou heel goed in staat zijn om mee te helpen aan een efficiënt werkend geheel.

* Redactioneel sterk
Vanaf de schoolbanken aan schoolkranten meegewerkt. In diverse redacties gewerkt. Bij elke baan was ook de schriftelijke communicatie van wezenlijk belang. En ik heb vaak mijn eigen communicatie verzorgd in diverse leidinggevende functies. Al dan niet bijgestaan door assistenten. Zelf ben ik ook vaak een zogenaamde’ ghost writer’ geweest om ideeën van mensen, die moeite hadden met zich schriftelijk uit te drukken op een prettig leesbare wijze voor het voetlicht te krijgen.
Ik heb lesboeken geschreven in de tijd dat ik werkte als leidinggevende in de cosmetica branche.
 

*  Scherp oog voor details en juiste toepassing regels en reglementen
Zeker een heel scherp oog voor details. Daarbij vooral lettend op aangename manieren van omgaan met mensen. Je representatief kleden als respect naar je collega’s en iedereen waar je mee te maken krijgt. Een fijne ambiance creëren waar iedereen zich op zijn gemak voelt. Oog hebben voor talenten en die stimuleren. Maar ook oog voor iemand die mogelijk wat hulp nodig heeft.

Ik hecht aan het op een correcte manier uitdrukken in de Nederlandse taal. Ook belangrijk om onze eigen naam juist te schrijven, dus met allemaal hoofdletters.

Heel belangrijk vind ik het om ons allen aan de regels (statuten) en reglementen (HHR) te houden. Immers de willekeur van wel/niet hanteren van regels voor de één wel voor de ander niet, heeft al te vaak geleid tot grote problemen. Eenvoudig te vermijden door eerlijk en duidelijk te zijn. Zelf vind ik de integriteits regels ook cruciaal om te allen tijde toe te passen.

* Pragmatische probleemoplosser
Ik kan snel denken en adequaat reageren op onverwachte situaties. Daarvan zijn legio voorbeelden te noemen, ook bij mijn eerdere werkzaamheden voor 50PLUS.
Zoals bijvoorbeeld het geval was bij het plotselinge overlijden van de vz in N.H. Hetgeen mij nog een compliment van Jan Nagel per mail opleverde….
Maar ik heb bijvoorbeeld  ook heel praktische oplossingen  om leden, die niet digitaal zijn, toch volwaardig mee te kunnen laten doen met alle activiteiten.

* Netwerker en regelaar
Dat kan ik heel goed en acht ik ook van grootse belang om verder te komen met onze vereniging. Meerdere malen aangegeven hoe we bijvoorbeeld tot een Vrouwennetwerk kunnen komen. Daar is in 2018 een motie voor aangenomen. Ik heb daartoe een plan bedacht, maar is nooit tot uitvoering kunnen komen door…..
Bovenaan mijn lijst van dingen, die nu dringend gedaan moeten worden, staat het contact herstellen met alle leden. Het vertrouwen weer winnen. En ook ex leden weer interesseren om terug te komen bij 50PLUS.
Daarover ligt mijn eerste plan al klaar.

*  Teamspeler
Ben ik van nature. Dat is ook de enige manier om verder te komen met onze partij.
Als secretaris dient men nauw samen te werken met de voorzitter. Samen in goed overleg, ook natuurlijk in samenspraak met de andere bestuursleden, bepalen zij wat er naar buiten toe gecommuniceerd wordt.
Goed contact met alle kaderleden van alle gremia acht ik van groot belang. Maar ook onmiddellijk de band met de leden versterken en inzetten op sterke aanwas van het aantal leden. Dat kan alleen als we het vertrouwen weer herstellen.
Bij mij hoort iedereen erbij, ergo ik sluit nooit mensen uit. Ieder lid telt mee, voor ieder een open oor. En heel belangrijk: ieder lid krijgt prompt antwoord op door hen gestelde vragen.

Helaas heb ik te vaak moeten constateren dat veel leden op een eilandje zitten en er weinig of geen samenwerking met elkaar is. Alleen samen kunnen we zo groot worden als we zouden willen.

Functies en ervaring binnen 50PLUS:
Vanaf mijn aanmelding als lid (december 2016) grote betrokkenheid getoond en me bereid verklaard op elk gebied me te willen inzetten voor 50PLUS.
In mei 2017 aangemeld voor een bestuursfunctie in de provinciale afdeling Utrecht en daar volop meegewerkt aan voorbereidingen voor deelname aan de GR. In meerdere plaatsen w.o. Utrecht en Amersfoort. Vanaf 17 oktober 2017 toegevoegd aan het bestuur van de afdeling Utrecht.
Alle landelijke ALV’s bezocht ( 2 x Hilversum, Zwolle, Driebergen, Amsterdam, Apeldoorn en daarna alle digitale vergaderingen), alle PLV’s Utrecht (actief) bezocht (Utrecht, Achterveld, Amersfoort) alsmede in andere provincies zoals bijvoorbeeld Noord Holland, Zuid Holland en Gelderland.

Meegewerkt (vele uren) aan het interview met Corrie van Brenk (filmpje, foto en tekst op landelijke website gepubliceerd).
Het boekje ‘Vertel uw Verhaal’ waarin alle verhalen van de geïnterviewden waren gebundeld, werd door het Kamerlid op 7 maart 2018 aangeboden aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daar was ik ook bij. Samen met de andere geïnterviewden werden we ontvangen in een kamer met Koolmees en stelde hij ons beurtelings vragen over onze situatie. Leuk en leerzaam.

Samen met toenmalig bestuurslid Franc Gerritsen van de afdeling Utrecht in februari 2017 de excursie georganiseerd naar de Tweede Kamer op uitnodiging van Henk Krol.
Veel initiatieven genomen om te komen tot commissies en werkgroepen in onze provincie.

Op 26 mei 2018 werd ik (met acht andere leden) gekozen als Algemeen lid van het HB.

Vandaar uit direct acties ondernomen, zoals begin juni heb ik me, eigener beweging, aangemeld voor deelname aan de 50PlusBeurs in september van dat jaar. Zelfstandig alles georganiseerd door contacten te leggen met leden door heel Nederland om te komen helpen op de stand.

Zeer succesvol geweest. We vergaarden meer dan 800 adressen van potentiële leden.
Twee acties op stapel gezet voor ledenwerving.
Meegedacht over het programma voor de verkiezing van de PS in 2019. Meegedacht en gesproken met meerder leden van de Waterschappen.

Actief deelgenomen aan de ledendag in de T.K. 12 oktober 2018.
Alle symposia van het vorige WB en het nieuwe WI bezocht.
Aanwezig geweest en betrokkenheid getoond bij de start van het Vrouwennetwerk.

Als HB lid twee nieuwe besturen tot stand gebracht, te weten die in Noord Holland en Utrecht. Voor beide provincies beleidsplannen gemaakt in goed overleg met de toenmalige bestuursleden.

Elke HB vergadering bijgewoond en zelf genoteerd wat er gaande was. (Toenmalige vz weigerde aanvankelijk om notulen te laten maken).

Alles bij elkaar heb ik vanaf oktober 2017 vrijwel dagelijks vele uren gewerkt voor 50PLUS.

Zienswijze en voornemen:
Het Hoofdbestuur dient te bestaan uit capabele leden, die op de eerste plaats direct de belangen willen behartigen van de 50PLUS leden. En indirect die van senioren in algemeen. Zij dienen er samen voor te zorgen, dat er op een democratische, open en eerlijke wijze bestuurd wordt. Zie mijn motie D.O.E. maar (met knipoog) voor de ALV van 14-12-2019.

Bij voorkeur dient het HB te bestaan uit zelfstandige ondernemers, die weten wat het is  om een zaak op te bouwen.

Qua bestuur dient men de vereniging te leiden als een onderneming.

Het Hoofdbestuur moet zodanig functioneren, dat de dames en heren politici hun hoofd en handen vrij hebben om in de politiek onze achterban, alle senioren, doelmatig te vertegenwoordigen.

Daartoe dient het HB de mensen, die een politieke functie bekleden, volop te ondersteunen, te faciliteren met efficiënte middelen.

Mijn voornemen is, om met de nieuwe voorzitter en de andere HB leden een stevig beleidsplan voor de komende jaren te maken. Zoals men een ondernemersplan maakt voor een bedrijf.

Dit plan meteen bespreken met de provinciale afdelingen en ook onderzoeken wat de afdelingen  zoal tot nu toe hebben gedaan. Waar nodig behulpzaam zijn. Alle provinciale websites professioneler maken met up to date informatie.

Dan direct te gaan werken aan contacten met bestaande leden, terugwinnen van ex leden, ledenwerving. Uiteraard alles samen alle actieve leden .Mijn doel is om het vertrouwen van het ‘grote publiek’ voor 50PLUS te herstellen. Dat kan alleen als we eerlijk durven zijn naar en met elkaar en durven te evalueren wat geweest is. Daaruit lessen leren.

Ook overal onze leden, die niet digitaal (kunnen) zijn bij betrekken, ook bij alle stemmingen.
Zodat er mogelijk weer een aanzienlijk aantal mensen het aandurven om lid en/of donateur te worden van onze partij. Uiteraard toewerken naar succesvolle deelname aan de GR in 2022.
Daartoe liggen ‘oude plannen’ die gestoken in een nieuw jasje nog prima dienst ie kunnen doen. Duurzaam gebruik maken van elkaars tijd en energie!
Ook zal ik direct gaan kijken naar moties die ooit zijn aangenomen, maar nimmer of onvoldoende zijn uitgevoerd. Daarbij zeker de indiener(s) van dergelijke moties betrekken.

Ik ben een creatief denkende doener. En praktisch ingesteld. Gewend om de tering naar de nering te zetten. Kan met een klein budget, toch grootse resultaten bereiken.

Het toverwoord is ‘de pot met goud’ inzetten…..

Samenwerken (nogmaals) in een goede sfeer, elkaar met respect bejegenen. Ieder lid is voor mij belangrijk. Belangrijk als individu, als mens….echter ook zakelijk gezien….iedereen heeft een netwerk. Tegenwoordig met alle digitale mogelijkheden vaak een heel groot netwerk. Een respectvol behandeld lid, die tevreden is zal dit ook uitstralen in zijn of haar netwerk. Mond tot mond reclame is nog altijd de krachtigste vorm van het aantrekken van ‘klanten’. Omgekeerd werkt negatieve reclame eens zo hard.
Dus goed luisteren naar ieders inbreng, serieus beantwoorden van vragen, ook van lastige vragen op eerlijke wijze is een ‘must’ om vertrouwen te herwinnen.
Te houden, te verkrijgen.
Alleen met sterke teams (te herstarten met het HB) van capabele, integere mensen, die bereid zijn prettig samen te werken, kan onze partij weer opstaan om mee te gaan tellen. Doorgroeien naar de volwassen, grote partij die de senioren in Nederland verdienen.

Daarbij hoort ook het versterken en helpen van de provincie besturen.

Tevens wil ik nu (eindelijk) direct werk gaan maken van het realiseren van opleidingen (zie mijn motie ‘Werkgroep Opleidingen’ die ik daartoe indiende op 14 december 2019 en was aangenomen door de leden). In opleidingen leert men elkaar kennen. En kunnen talenten ontdekt worden.

Ik heb mijn actieve deelname binnen onze partij ten behoeve van onze partij altijd zeer serieus genomen. Heb gewerkt alsof het mijn eigen toko was. Ondertussen zeker twaalf dikke dossiers van alle ervaringen en correspondentie opgebouwd. Ik vertrouw erop dat we nu gezamenlijk serieus aan de slag kunnen.

Voor al uw/jullie  vragen sta ik open.

Hartelijke groet,
Helena Bosch h.bosch72@kpnplanet.nl

Vragen aan kandidaat en antwoorden van Helena Bosch

 

Open brief Henk Jan verboom

Aan de leden van partij 50PLUS, de Eerste en Tweede Kamerleden, de Provinciale Staten leden, de Gemeenteraadsleden, de Waterschapsleden, het HoofdBestuur, de Provinciale besturen, de beleidsmedewerkers en fractiemedewerkers commissieleden en andere geïnteresseerden in het wel en wee van de Vereniging Partij 50PLUS

Oudorp, 8 april 2021

 

Geachte partijgenoten,

De resultaten verkiezingen 2021 zijn precies wat werd verwacht: zeer teleurstellend.

Hetgeen ook al door diverse betrokken en bezorgde (kader)leden in diverse analyses via diverse kanalen werd geventileerd.

Ook ik heb moeten constateren dat er sprake is van jaren lange problemen, die tekens weer binnen de partij de kop op steken. Posities worden door vele bestuurders misbruikt voor eigen gewin en vriendjes politiek. Bij problemen worden de koppen in het zand gestoken en blijven noodzakelijke verbetering uit. Ik heb getracht als lid van twee hoofdbesturen (te weten met vz Jan Zoetelief in 2017 en daarna met vz Geert Dales in 2018) binnen die besturen op serieuze wijze me in te zetten om te komen tot een ordentelijk/correct werkende organisatie met bekwame, professionele mensen.  Helaas heb ik moeten mee maken, dat juist díe (bestuurs)leden, die zich op serieuze en integere wijze van hun taken wilden kwijten, zo snel mogelijk eruit werden gewerkt door lieden met een andere (lees eigen) agenda, voor wie niet het algemene partijbelang, maar eigenbelang voorop stond.  Al gedurende langere tijd ben ik gaan navorsen wat er zoal niet klopt binnen de financiële huishouding.

Desgevraagd verklaren alle 50PLUS leden, dat zij –uiteraard – het belangrijk vinden, dat wij bij 50PLUS een keurige boekhouding voeren; immers zeker als politieke partij dienen wij het goede voorbeeld te geven. Schrijnend en kwalijk is, dat ik al enige jaren geleden herhaaldelijk zag wat er niet klopte, daarover intern gecommuniceerd. Maar dat werd door de vorige voorzitters niet gehonoreerd, sterker nog; ik werd (samen met andere opmerkzame, integere bestuursleden) als een lastpak gezien en er met ondeugdelijke smadelijke kwalificaties zo snel mogelijk uitgewerkt.

Geheel belangeloos heb ik nu een uitvoerige analyse gemaakt van  wat er niet klopt binnen 50PLUS. Met name nu eerst een verslag van de financiële huishouding. Ik heb gebruik gemaakt van openbare stukken, die voor een ieder toegankelijk zijn. Alles samengevat (hier in de bijlage) in een Excel file en een Word document. Daar het openbare informatie betreft kunt u deze informatie gewoon delen met andere geïnteresseerden.

Helaas heb ik gezien dat er niet veel verbeteringen zijn doorgevoerd vanaf 2013 tot 2020. Dezelfde bestuurders zitten altijd nog op het pluche en wensen geen veranderingen te faciliteren. Ethiek en integriteit ontbreken volledig. Veel eerlijke en oprechte mensen hebben de partij reeds verlaten en hebben aangegeven niet meer terug te willen komen.

Ik hoop dat deze openbare informatie een beweging in gang zet, waarbij Hoffmann recherche ingehuurd gaat worden en kan aangeven welke personen aansprakelijk kunnen worden gesteld. Mocht u meer informatie wensen kunt u dit altijd bij het Hoofdbestuur opvragen. Mochten die het niet ter beschikking stellen heb ik nog wel een exemplaar van de documentatie, verslag, mail of link.

Met vriendelijke groeten

HJ Verboom
Lid 466
hj.verboom@chello.nl

Bijlage: controle financiële bevindingen

Uitnodiging bijzondere algemene vergadering 8 mei

Geacht lid,

Op zaterdag 8 mei 2021 vanaf 10:00 uur vindt een bijzondere Algemene Vergadering (AV) plaats.

Conform de geldende beperkingen inzake fysieke bijeenkomsten en met inachtneming van de bepalingen van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (hierna “COVID-19” genoemd), zal deze vergadering virtueel plaatsvinden.

Leden kunnen niet lijfelijk aanwezig zijn maar kunnen uiteraard deze vergadering ‘online’ volgen na registratie.

In overeenstemming met artikel 2.1.1. van het HHR zal deze vergadering gedeeltelijk besloten zijn op voorstel van het Hoofdbestuur indien de leden akkoord gaan.

A) Concept Agenda – AV 8 mei 2021, aanvang 10:00 uur precies – sluiting 14:00 uur (uiterlijk)

 1. Opening door de voorzitter: Jan Nagel – vaststellen besloten gedeelte vergadering tot de pauze

 2. Vaststelling agenda

 3. Goedkeuring Verslag Algemene Leden vergadering 12 december 2020 met als bijlagen de gestelde vragende amendementen en moties, en de begroting,

 4. Instelling onafhankelijke stemcommissie

 5. Beantwoording van de vragen aan het Hoofdbestuur die via mail zijn gesteld in de periode 21 april – 5 mei 2021 09.59 uur. Deze vragen worden individueel of thematisch beantwoord door de voorzitter.

 6. Amendementen en Moties

 7. Financiën:

  1. Bespreking jaarstukken 2020

  2. Voordracht door het HB – Herbenoeming lid FC – De heer Johan Hessing

   met aansluitend Pauze 12.00 uur – 12.30 uur

 8. Benoeming nieuw Hoofdbestuur door de Algemene Vergadering (openbare gedeelte)Voor de benoeming van de nieuwe Hoofdbestuursleden vindt een presentatie van de kandidaten plaats via een online verbinding. Deze kandidaten zijn voorgedragen door de voordrachtscommisie (zie onderaan deze brief). Deze presentatie (max 1 min. per kandidaat) geschiedt per te kiezen categorie (voorzitter, secretaris, penningmeester en vier algemeen bestuursleden), waarna per categorie telkens de stemming door de AV zal geschieden, totdat alle 7 nieuwe HB leden benoemd zijn.
 9. Inauguratiespeech van de nieuw gekozen Voorzitter Hoofdbestuur
 10. Speech politieke leider
 11. Sluiting vergadering door afscheidnemend Voorzitter

B. AANMELDING tot de Algemene Vergadering, deelname op 8 mei 2021 en hoe te stemmen

U bent uitgenodigd door 50PLUS om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering van 8 mei 2021.

Om deel te nemen dient u zich daadwerkelijk aan te melden op alv@50pluspartij.nl onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats en lidnummer. De sluitingsdatum van aanmelding is woensdag, 5 mei om 09.59 uur. U ontvangt indien u nog lid bent twee dagen voor de ALV van 8 mei 2021 een registratielink om deze virtuele vergadering bij te wonen. U bent dan al door het partijkantoor aangemeld als deelnemer.

Het deelnemen aan de vergadering

Nadat u de link naar de Algemene Ledenvergadering heeft ontvangen, moet u dit account beveiligen met een wachtwoord.

Vervolgens klikt u op Bekijk het webinar waarna u inlogt voor de ledenvergadering met het door u opgegeven e-mailadres en wachtwoord. Alvast een fijne uitzending toegewenst op zaterdag, 8 mei 2021.

C) Mogelijkheid tot stellen van vragen tot woensdag, 5 mei 2021 tot uiterlijk 09.59 uur.

De mogelijkheid tot het stellen van vragen uitsluitend die betrekking hebben op de onderwerpen die bij deze oproeping zijn vermeld staat op grond van artikel 6 COVID-19 open voor alle leden voor zover deze vragen elektronisch aan het Hoofdbestuur zijn gericht vanaf 21 april tot 5 mei 2021 09:59 uur.

Deze vragen dienen – in WORD-formaat – gericht te worden aan het mailadres alv@50pluspartij.nl met als onderwerp: “Vraag ALV 08/05/2021”. Vragen die na dit tijdstip worden ingediend kunnen niet meer in behandeling worden genomen. Hetzelfde geldt voor inzendingen waarbij geen vraagstelling is opgenomen of waarbij de vraag geen verband houdt met de agendapunten.

De aldus ingediende vragen zullen tijdens de vergadering, al dan niet thematisch, worden beantwoord en de antwoorden worden naderhand op de website gepubliceerd (COVID-19 artikel 6.2).

Gelet op de bijzondere aard van deze Algemene Ledenvergadering die wordt georganiseerd met inachtneming van de COVID-19 Noodwet heeft de voorzitter besloten dat op basis van artikel 6.3 van genoemde tijdelijke wet er geen mogelijkheid zal worden geboden aan leden tot het stellen van nadere vragen tijdens de virtuele vergadering van 8 mei 2021. Vandaar het belang om de eventuele vragen vooraf te stellen zoals hierboven aangeduid.

D) Spreektijd tijdens de virtuele ALV beperkt

Gelet op de bijzondere aard van deze Algemene Ledenvergadering die wordt georganiseerd met inachtneming van de COVID-19 Noodwet is het verkrijgen van spreektijd tijdens deze bijzondere Algemene Vergadering niet van toepassing.

Uiteraard geldt deze restrictie niet voor de leden van het HB, de partijmanager, de voorzitter van de stemcommissie en de kandidaten nieuw Hoofdbestuur.

Dat betekent dus concreet dat er voor andere leden geen mogelijkheid is voor spreektijd tijdens deze ‘online’ vergadering van 8 mei 2021; uiteraard kunnen zij vooraf wel eventuele vragen stellen (zie hierboven onder punt C).

E) Hoe verloopt het stemmen tijdens de ALV door stemgerechtigde, geregistreerde leden?

Uitleg over de wijze waarop wordt gestemd (zie punt B).

F) Volmachten niet toegestaan

Tijdens voorgaande fysieke vergaderingen is tijdens de stemmingen gedurende de Algemene Vergadering gebruik gemaakt van volmachten, maximaal twee per persoon. Gelet evenwel op het bijzondere karakter van deze Algemene Vergadering onder COVID-19 Noodwet heeft het Hoofdbestuur zich gebogen over de vraag of het gebruik van volmachten zou moeten worden voorzien. Hierbij overwoog het Hoofdbestuur onder meer dat:

 • het gebruik van volmachten met name dan gerechtvaardigd is indien leden door met name fysieke beperkingen niet in staat zijn de ALV te bezoeken of dat zij zich elders (bijvoorbeeld in het buitenland) bevinden op de dag van de ALV;

 • deze twee gronden het stemmen via een ‘online’ verbinding niet in de weg staat: stemmen is altijd mogelijk, waar ook ter wereld;

 • het technisch voorzien van een extra stemmodaliteit die het mogelijk zou moeten maken om per persoon in plaats van één keer, drie keer te stemmen (door zichzelf en voor de twee volmachten) disproportioneel kostbaar is; dat het bovendien technisch niet goed mogelijk is om tijdens het uitbrengen van de stem en de volmachten met verschillende soorten stemkeuzes te werken;

 • door de technische complexiteit de mogelijkheid van fraude toeneemt en daardoor de integriteit van de uitkomst van de stemming nadelig kan beïnvloeden.

Na consultaties met verschillende politieke – en bestuurlijke kringen binnen de partij is mede om bovenstaande reden besloten dat tijdens deze bijzondere Algemene Vergadering geen gebruik gemaakt zal kunnen worden van volmachten

Namens de hele organisatie achter deze bijzondere Algemene Vergadering en in het bijzonder mede namens mijn collega’s uit Het Hoofdbestuur alsmede kantoormanager Anneke van der Helm wens ik u een prettige bijeenkomst toe op 8 mei 2021 vanaf 10:00 precies.

Met vriendelijke groeten,

Peter Schut
Algemeen Secretaris
12 maart 2021


(C) De informatie op deze pagina is afkomstig van de website 50PLUSpartij.nl

Ellen Verkoelen

Ellen Verkoelen:

‘Hecht waarde aan ervaring en wijsheid’

Kandidaat Tweede Kamer 50PLUS: Ellen Verkoelen - Foto: Patricia SteurEllen Verkoelen uit Rotterdam staat op plaats 3 van de kandidatenlijst van 50PLUS voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Ellen is een zeer gerespecteerd raadslid voor 50PLUS in haar woonplaats; in 2018 was ze zelfs genomineerd voor ‘Beste politicus van Rotterdam’. In de landelijke politiek wil zij zich met name ook sterk maken tegen leeftijdsdiscriminatie. “Ik wil me inzetten voor respect tussen jong en oud, en ik zal er voor pleiten waarde te hechten aan gezond verstand, ervaring en wijsheid.”

Ellen Verkoelen (63) is geboren en getogen in Brabant. Ze had een Limburgse vader en een Belgische moeder. Ellen woont alweer 35 jaar in Rotterdam en ondanks dat haar Brabantse oorsprong nog duidelijk hoorbaar is in haar zachte G, voelt ze zich als een vis in het Rotterdamse havenwater. “Ik voel me meteen weer thuis als de skyline van Rotterdam opdoemt en ik over de Van Brienenoordbrug rij.”

Vertel eens iets meer over jezelf. Iets wat we nog niet weten.

“Ik studeerde af op het automatiseren van een laboratorium met een robotarm en verdedigde daarbij de Eerste Wet van de Robotica van sciencefiction auteur Isaac Asimov. Dat wist je vast niet, wel? Die Eerste Wet luidt: ‘Een robot mag een mens geen schade toebrengen of door niet te handelen toestaan dat een mens schade oploopt’. Het is dé rode draad in mijn leven privé en zakelijk geworden; inspireren, samenwerken, ondersteunen, implementeren en bestendigen van duurzaam moreel verantwoord gedrag en houding. Als geëngageerd mens leef ik mijn bestaan vanuit een open, respectvolle houding. En als technisch wetenschapper durfde ik buiten gebaande kaders te denken. Als inspirerend adviseur is dat mijn vak geworden.”

Wat is het allerbelangrijkste voor jou in je dagelijks bestaan?

“Ondanks dat ik mij geen leven kan voorstellen zonder mijn politieke werk voor 50PLUS in Rotterdam en de provincie Zuid-Holland zijn dat toch mijn twee kinderen. Ik maak deel uit van hun jeugd en hun groei naar zelfontplooiing. Met de komst van mijn kleinzoon dit jaar is mijn leven nog voller en rijker geworden. Gelukkig is mijn gezin goed te combineren met mijn hang naar rust, die ik vind in de natuur. Volledige ontspanning haal ik samen met mijn partner uit het duurzaam klussen aan mijn nieuwe stacaravan op het platteland van Brabant. Daarnaast leg ik als gevoelsmens, in die serene omgeving van dat bourgondische land, mijn levenservaringen vast in korte verhalen en essays.”

Voor welke punten uit het verkiezingsprogramma van 50PLUS ga je je hard maken?

“Ik maak mij hard tegen leeftijdsdiscriminatie, zet mij in voor respect tussen jong en oud, vraag aandacht om naast kennis ook waarde te hechten aan gezond verstand, ervaring en wijsheid. Ik ga voor een veilige, leefbare en duurzame leefomgeving voor alle inwoners. Elk mens heeft recht op een dak boven het hoofd, eten op tafel en de juiste zorg. Voor deze primaire levensbehoeften knok ik!”

Hoe wil je de achterban van 50PLUS vertegenwoordigen in Den Haag?

“Ik sta met mijn voeten midden in de samenleving. Voor mij is het contact en inspraak van de inwoner, waaronder speciaal ook de oudere inwoner, van groot belang. Ik vraag voortdurende aandacht voor al onze 50PLUS-standpunten. Continu politieke campagne voeren is mijn manier van het op agenda zetten van de 50PLUS-aandachtspunten.”

Waarom moeten mensen op 50PLUS stemmen?

“Het ouderenbelang is een gedeeld belang van zowel jong als oud. Nu onze samenleving inrichten voor ouderen betekent voor jongeren dat hun bedje voor later gespreid wordt. De inzet en standpunten van 50PLUS zijn daarom gericht op het welzijn en welbevinden van alle mensen; met de kracht van PLUS! Daarom dus!” .


©bovenstaande informatie is afkomstig van 50pluspartij.nl (27 nov. 2020)

 

Open brief 3 Dick Schouw

Van de redactie van PODIUM 50PLUS
27 november 2020

Onderstaand schrijven zond Dick Schouw in op 2 oktober j.l. om geplaatst te worden op onze ledencontact website. Om moverende reden, en in goed overleg met Dick Schouw, besloot de redactie toen om op een later tijdstip dan één dag vóór de ALV (lijsttrekkersverkiezing) van  3 oktober deze brief te publiceren.


Open brief van Dick Schouw, secretaris provinciale afdeling N.Brabant en 50PLUS veteraan
’s Hertogenbosch, 2 oktober 2020

 De meesterzet van Jan Nagel!

Dat Jan Nagel een fervent en succesvol schaker is wisten we al. Maar dat hij gespecialiseerd is in meesterzetten is nieuw. De ‘move’ om Liane den Haan naar voren te schuiven als lijsttrekker kan niet anders als zodanig omschreven worden – een meesterzet!

Wat is er aan de hand?
 De partij is al langere tijd in sterk verval. De oorzaak daarvan is terug te voeren tot een verkeerd uitgepakte poging de partij te professionaliseren in 2016. Bij het samenstellen van de TK-lijst in 2016 werden – vanwege vermeend gebrek aan goede kandidaten – niet minder dan 32 dispensaties verleend aan buitenstaanders (niet-leden) om op de lijst van 50PLUS te komen. Van de top 8 op die lijst hadden niet minder dan 6 een dispensatie nodig (alleen Henk Krol en Simon Geleijnse waren al langer lid). Een recept voor ellende want deze buitenstaanders hadden geen achterban binnen de partij en werden met argusogen bekeken en intern als ‘baantjesjagers’ betiteld. In feite werd er onbedoeld een breuk gecreëerd tussen de bestaande partij met zijn honderden vrijwilligers, die jarenlang aan de partij gebouwd hadden en een groepje parachutisten, die de macht kwamen overnemen, zonder ooit een hand uitgestoken te hebben.

Het werd erger toen in 2017 nadat de lijst via een truc op de ALV van 16 december 2016 bekrachtigd was, zonder dat de buitenspel geplaatste leden er wijzigingen in konden aanbrengen, de top12 van die lijst werden uitgenodigd voor een weekje op de Veluwse hei. Het nieuwe top12 TK team werd op het pluche gehesen – immers men stond op ruim 10 zetels in de peiling – het kon niet misgaan – het zouden er 12 moeten worden. In die week op de hei werd het fundament van een splijtzwam gelegd waar we tot op de dag van vandaag last van hebben. Het groepje dispenseerders dat met de nek door de leden van 50PLUS werd aangekeken vanwege de illegale manier waarop ze in hun positie waren gekomen zocht elkaar in alle innigheid op en hield elkaar stevig vast onder druk van die vijandige buitenwereld.

Na de verkiezingen werd het alleen maar erger. Na de teleurstelling van de slechts 4 TK-zetels die in 2017 binnengehaald werden door een blunder van Henk Krol en het tekort aan stemmen dat de rest op de lijst wist te verzamelen bleven de lijntjes bij de dispensatiegroep kort en werd er niet gewerkt aan het bouwen van een achterban. Men sloot zich op in de ivoren torens van de Eerste- en Tweede Kamer om daar met allerlei voorstellen en stemmingen te komen, die niet gedragen werden door het ‘echte’ 50PLUS. Zo werd een rammelend belastingplan aan Rutte aangeboden, zonder daarover een commissie in te stellen of de leden daarop inspraak te geven, er werd voor de corona-app gestemd zonder enig overleg met de achterban en men verloor de strijd om behoud van het oude pensioenstelsel zonder de achterban te activeren of te raadplegen. Het groepje van 12 had de politiek macht genomen en zag zichzelf als de uitverkorenen en diegenen die het voor het zeggen hadden, daarbij de partij en haar leden wegcijferend als onbeduidend.

Dat Henk Krol de spanningen die dit met zich meebracht te veel werd verbaasde mij niet – zijn stem werd overschaduwd door de heiploeg van 12. Dat Geert Dales met dit groepje in aanvaring kwam verbaasde mij ook niet. Toen Dales in opdracht van Krol probeerde de kop van de slang (Van Brenk) er af te slaan werd hij daarbij zelf giftig gebeten en moest het onderspit delven. Na het afgedwongen vertrek van Krol naar de Partij zonder Toekomst hadden de drie overgebleven TK-leden (Van Brenk, Sazias en Otterloo – gesteund door Van Rooijen (EK) – allemaal dispenseerders) het rijk alleen en gebruikten hun macht op een manier die volledig verkeerd was. Als fractie behoor je je niet met het bestuur van de partij te bemoeien – niet voor niets zijn fractie en partij twee onafhankelijke entiteiten. Je behoort het bestuur met rust te laten.

Maar die gouden regel werd door onze overblijvende omhooggevallen TK-amateurpolitici ondoordacht in de wind gegooid. Volop bemoeide men zich met de bestuursverkiezing en de opvolging van Dales. Van Brenk en Van Rooijen gooiden het op een akkoordje met Jan Nagel om hun posities te garanderen en steunden daarop vol zijn verkiezing. Via een tweede stemronde werd Jan Nagel uiteindelijk nipt de nieuwe voorzitter – zonder steun van de fracties had hij het niet gered en was Joop van Orsouw de nieuwe voorzitter geworden.

Nadat dit werk erop zat zullen de TK-fractieleden tevreden een glas gedronken hebben – niet wetende dat Jan Nagel een meesterschaker is en zijn meesterzet al in voorbereiding had. Hij werd als nieuwe voorzitter geconfronteerd met een partij die intern aan diggelen lag – totaal verscheurd door het geruzie van het dispensatiegroepje dat zich een weg naar boven had bevochten en in die strijd zowel de fractievoorzitter (Krol) als de bestuursvoorzitter (Dales) had vernietigd. Dat allemaal in de openbaarheid – zo’n beetje ‘live’ voor de camera’s – heel NL kon meegenieten van de zoveelste 50PLUS-soap met als resultaat in elkaar klappende steun bij de kiezers. De peilingen werden dramatisch met als dieptepunt 0 zetels in de zomer van 2020.

Met dank aan de dispensaties van 2016!
Hoe kan je als voorzitter zo’n dramatische trend keren? Vuur moet je met vuur bestrijden zal Nagel gedacht hebben. Het zal voor hem duidelijk zijn geworden dat de actoren in dit drama allemaal blaam treffen en dat schoon schip noodzakelijk is. Dus er moest een  ‘mannetjesputter’ uit de hoge hoed getoverd worden en dat kon maar op één manier. Het dispensatiewapen moest noodgedwongen weer worden ingezet – maar dit keer op kleinere schaal. Niet 32x maar slechts 1x. En daar kwam de meesterschaker in Jan Nagel tevoorschijn. Liane den Haan – voorzitter van een ouderenbond – landelijk bekend – goed ingevoerd in de ouderen problematiek – werd bereid gevonden zich als lijsttrekker te kandideren. De kandidatuur werd unaniem gesteund door de HB-leden.

Een ware meesterzet
Immers dit was iemand die het inmiddels uitgedunde groepje van de heiploeg-2017 kon overschaduwen en door hen zeker niet gepruimd zou worden. Van Brenk c.s. werd in feite tegen de muur gezet – klaar voor fusillatie. Het verhaal wordt door deze meesterzet immers heel zwart-wit. Van Brenk had vanaf dat moment geen andere keus dan haar toekomst te verbinden aan het winnen van het lijsttrekkerschap. Geen winst dan exit. In haar slipstream daarmee de hele heiploeg-2017 meeslepende. Opgeruimd staat netjes zal Nagel gedacht hebben. Hij slaat met een slag van zijn koningin alle vijandige stukken van het bord. De groep die 50PLUS naar de rand van de afgrond heeft gebracht wordt op deze manier geëlimineerd.

Laten we hopen dat als dit noodzakelijk schoonmaakproces achter de rug is 50PLUS weer zichzelf kan terugvinden en dat de goede oude sfeer van voor december 2016 terug kan keren.

 Gaat dat met Liane gebeuren?
 De tijd zal het leren – maar laten we er met z’n allen voor zorgen dat dit de laatste, allerlaatste dispensatie is die 50PLUS ooit gegeven heeft aan iemand die op de TK-lijst komt.

Het zou de partij heel veel kwaad en verlies van zetels besparen.

Dick Schouw,
50PLUS Lid van het eerste uur
Campagneleider TK-2012 (2 zetels)
Campagneleider PS-2015 (Brabant – 2 zetels)
Campagneleider EU-2019 (1 zetel)