Agenda 3 oktober

CONCEPT AGENDA 50PLUS ALGEMENE VIRTUELE* VERGADERING

START 10.00 UUR – EINDE VERGADERING 16.00 UUR

Aan het begin van de vergadering zal aan de leden voorgelegd worden om het ochtendgedeelte besloten te houden en het middaggedeelte openbaar.

1. Opening door de voorzitter: Jan Nagel

2. a. Vaststelling agenda
b. Instelling onafhankelijke stemcommissie
c. Beantwoording van de vragen aan het Hoofdbestuur die via mail zijn gesteld in de periode 19 september tot en met 30 september 2020. Deze vragen worden individueel of thematisch beantwoord door de voorzitter. Klik hier voor de gebundelde vragen
d. Amendementen en moties (die tot vrijdag 4 september 2020 om 23.59 uur ingediend zijn bij de secretaris)

3. Goedkeuring verslagen Algemene Vergaderingen
3.1 Verslag AV 14 december 2019 met bijlagen
3.2 Verslag AV 1 augustus 2020 met bijlagen – Wijzigingen verslag

4. Kandidaatstelling Tweede Kamer
4.1 Mededeling hoofdbestuur inzake kandidaatstelling Tweede Kamer
4.2 Verkiezing Voorzitter commissie kandidaatstelling Tweede Kamer met bijlage
4.3 Goedkeuring van de ALV inzake de Tijdlijn voor de AV van 12 december 2020

5. Verkiezing Voorzitter verkiezingsprogramma met bijlage

6. Verkiezing leden Commissie van Beroep met bijlage

7. Financiën
7.0. Decharge 2019
7.1. Aangepaste begroting 2020 – motie Jetten
7.2. Hoofdlijnen begroting 2021 – Oriëntatiedebat
Het Hoofdbestuur is voornemens tijdens de volgende Algemene Vergadering de definitieve begroting 2021 als amendeerbaar stuk te agenderen. In voorbereiding daarop wil het Hoofdbestuur de Algemene Vergadering consulteren over de te nemen beleidsoriëntaties als vervat in een document dat het Hoofdbestuur tijdens de vergadering zal presenteren en toelichten.

8. Presentatie Maurice de Hond inzake potentiële 50PLUS-kiezers.

9. Wijziging statuten en huishoudelijk reglement
Er ligt nog een aantal voorstellen van de AV van 21 maart jl. Het HB acht het niet opportuun om deze voorstellen, vanwege de grote achterstand m.b.t de voorbereidingen Tweede Kamerverkiezingen, in de komende ALV te bespreken en deze aan te houden tot de eerstvolgende AV in 2021. Het voorstel is het HHR in zijn geheel aan te passen.

Het voorstel van het vorig hoofdbestuur tot wijziging van de contributie van de ALV van december 2019 wordt ingetrokken. Het huidig hoofdbestuur stelt voor het innen van de contributie, zie huishoudelijk regelement 1.3.1 en 1.3.2 conform bijlage 1 te wijzigen.

Pauze 12.30 – 13.00 uur

10. Presentatie speerpunten 50PLUS-onderzoek door Maurice de Hond.

11. Verkiezing lijsttrekker voor de komende Tweede Kamerverkiezingen.

12. Toespraak nieuwgekozen lijsttrekker.

13. Sluiting door voorzitter.

* De vergadering wordt digitaal gehouden bij HB-besluit van woensdag 19 augustus jl.


Bron van deze pagina en alle linken op deze pagina: website 50PLUS partij.