Henk-Jan Verboom, controle bevindingen financiën

Henk-Jan Verboom, controle bevindingen financiën

april 2021

Ten Behoeve van alle 50PLUS leden en de ALV 50PLUS

Onderwerp: Controle bevindingen financiën.

> Kern: Je niet aan de wet en regelgeving houden, gebrek aan verantwoording afleggen , fouten en vriendjespolitiek <

 

 1. Voorwoord

Geachte leden en geachte ALV , bijgaand  treft u van leden, voor leden, een opsomming van feiten inzake de ons dierbare partij; hier word je niet vrolijk van en dient concreet en snel te worden aangepakt.

Wij hebben gemeend twee stukken op te stellen om leden voldoende informatie te verstrekken inzake het wel en wee binnen de partij.

Het eerste stuk is een Excel file (op te vragen via mijn mail) met alle overzichten,

Het tweede stuk is de onderstaande tekst met bevindingen.

Zonder specifieke (financiële) kennis is het moeilijk alle problemen afdoende te  kunnen bevatten, vandaar dat wij deze rapportage hebben opgesteld. Wij hebben in dit document alleen feiten weergeven waarvan wij bewijsvoering kunnen overleggen, dit om aan de waarheidsvinding recht  te doen. Alle leden dienen tijdens een ALV  wel correct geïnformeerd te worden door het bestuur d.w.z. dat goedgekeurde jaarrekeningen waarin onjuiste informatie is verstrekt, de dechargeren vervalt. Dit is zeker het geval voor de jaarrekeningen 2018 en 2019. Een deugdelijk onderzoek van de boeken bij deze privaatrechtelijke organisatie is noodzakelijk.

In een mail aan onze voorzitter J. Nagel heb ik geadviseerd Hoffmann Recherche in te huren teneinde schoonschip te kunnen maken binnen de partij en subversieve elementen te kunnen identificeren en verwijderen.

Mocht u van mening zijn, dat u nadere achtergrondstukken wenst te onderzoeken, kunt u zich wenden tot het Hoofdbestuur, zij dienen u als lid alle gewenste informatie te verstrekken.

Indien het Hoofdbestuur de informatie niet voor handen heeft,  kan zij de schrijvers van dit document verzoeken de stukken via het Hoofdbestuur aan u te verstrekken. Het document zelf en het bijgevoegde (op te vragen) Excel file geeft veel verwijzingen naar plaatsen waar informatie te vinden is.

Alle informatie in dit document is terug te vinden in openbare stukken, media publicaties en internet bronnen. Veel informatie behoort op de website van 50PLUS Partij vermeld te zijn hetgeen helaas niet altijd het geval is.

We moeten de partij naar een hoger niveau brengen en onze verantwoordelijkheden nemen.

De resultaten van slecht bestuurlijk handelen zijn merkbaar, een lege kas, verlies van leden, financiële wanorde, ruzies, zeteldaling in de peilingen, weglopen van politieke vertegenwoordigers, administratieve chaos, vermoedelijke financiële verrijking door bepaalde personen, vriendjespolitiek, je niet aan de WET willen houden, leugens en bedrog onder het tapijt blijven vegen en verborgen blijven houden. Indien er sprake is van misstanden veroorzaakt door besturen, kan dat beschouwd worden als ernstige nalatigheid en kan worden aangemerkt als laakbaar gedrag van individuele bestuursleden.

Veelvuldig wordt gezegd “We moeten niet kijken naar het verleden maar naar de toekomst”.

Dat is gedeeltelijk waar. Echter er is alleen een toekomst voor 50PLUS Partij wanneer we van het verleden leren, door bereid te willen zijn publiekelijk gemaakte fouten te benoemen en intern die personen daarvoor verantwoordelijk te stellen en te erkennen = zelfreiniging.

Zelfreinigend vermogen binnen de partij is thans vrijwel nul , c.q. precies zo weinig verbetering aanbrengen dat het de schone schijn hoog houdt !

 1. Inleiding

Het document is verdeeld in diverse onderdelen. Ieder onderdeel behandeld een specifiek probleem. De problemen kunnen vaak worden uitgesplitst in een aantal alinea’s waarin de deelproblemen worden besproken. Wij hebben geprobeerd een chronologische opbouw te handhaven. Helaas is terugverwijzen in de tijd soms noodzakelijk omdat het specifieke probleem wat beschreven is, vaak in het verleden veelvuldig is opgetreden. De organisatie leert dus niet echt van in het verleden gemaakte fouten. Dit moet doorbroken worden.

Wij zullen ten eerste “Hoor en Wederhoor” toepassen om betrokken functionarissen (bestuursleden en ex-bestuursleden, medewerkers en anderen) de kans te geven hun visie te  geven op de voor hen belangrijke informatie.
Een lijst van personen inzake “Hoor en Wederhoor” zal worden gepresenteerd aan het einde van dit stuk.

Vervolgens zullen wij dit stuk inclusief ‘Hoor en Wederhoor bijdragen’ samen met onze bevindingen voorleggen aan het huidige Hoofdbestuur. Het HB kan een reactie geven en een plan van aanpak presenteren om alle misstanden te onderzoeken, categoriseren, rapporteren en corrigeren. Deze reactie/opmerkingen van het Hoofdbestuur zullen wij apart vermelden, voordat wij overwegen dit stuk geheel of gedeeltelijk te publiceren.

 1. Inhoud / bevindingen

Wij hebben onder meer de financiële huishouding op basis van de openbare jaarstukken geanalyseerd de partij 50PLUS over een reeks van jaren, alsmede een aantal punten van enkele jaarverslagen van het oude Wetenschappelijk Bureau tot en met 31-12 2018.  Onze verslaglegging bestaat uit dit Word document en het bijgevoegde Excel file (is op te vragen bij de redactie); een uitgebreid overzicht met specifieke opmerkingen.

Het Word document heeft de volgende indeling:

 1. Voorwoord
 2. Inleiding
 3. Inhoud / bevindingen
 4. Opmerkingen
 5. Ledenbinding en kiezers aantrekken
 6. Bevindingen 1 t/m 15
 7. Slot

In dit stuk zijn een groot aantal bevindingen beschreven onder punt 6 waar wordt ingegaan op de diverse problemen.

Bevinding 1:   Accountant controle
Bevinding 2:   Accountantsverklaring 2019
Bevinding 3:   ANBI wetgeving versus RASCI besturingsmodel
Bevinding 4:   Geldstromen niet verantwoord
Bevinding 5:   Verantwoording 2018 Wetenschappelijk Bureau (WB)
Bevinding 6:   Weigeren financiële informatie verstrekking door WB
Bevinding 7:   Extravagante kosten personeel inhuur
Bevinding 8:   Grote toename personeelskosten
Bevinding 9:   Ontbreken van ontheffingen in jaarverslagen
Bevinding 10:  Concept begroting 2020
Bevinding 11:  Ontbreken 7.000 euro vermelding in jaarverslagen 2013 en/of  2014
Bevinding 12:  I funds contract
Bevinding 13:  Inhuur extern bedrijf ‘Odette Organiseert’
Bevinding 14:  129.000 euro negatief in 2017
Bevinding 15:  Het functioneren van 50PLUS

 1. Opmerkingen

Er zijn een groot aantal onduidelijkheden, onjuistheden, onvolledigheden, onwaarheden en onvolkomenheden geconstateerd. Hierbij kan er sprake zijn van bewuste of onbewuste oorzaken. Onderstaande bevindingen dienen verbeterd te worden en de leden en de ALV´s van de leden dienen hierover onmiddellijk geïnformeerd te worden.

Als blijkt dat diverse bestuursleden misbruik hebben gemaakt of zaken hebben verzwegen, onjuist hebben weergegeven, enige vorm van misleiding of zelfverrijking of als bestuurders niet hebben gehandeld conform verplichtingen van de wet, statuten en HHR  kan geen andere maatregel worden genomen dan deze personen verantwoordelijk te stellen en disciplinaire acties tegen hen te ondernemen.

Het niet optreden door diverse prominente leden (die volledig op de hoogte waren van problemen) binnen de partij is verontrustend geweest. Weg kijken, negeren en ontkennen, door het huidige HoofdBestuur, beide fracties in Eerste en Tweede kamer, alle politieke onderafdelingen van 50PLUS, alle gekozen 50PLUS politici in Nederland  en alle leden zou niet meer mogelijk moeten zijn. Er moet transparantie betracht worden en de fouten van de laatste 5 jaar moeten erkend en gecorrigeerd worden. Het ontbreken van een adequaat, correct werkende Financiële Commissie.

Het blijkt dat in het verleden veelvuldig fouten zijn gemaakt, deze fouten regelmatig herhaald blijven voorkomen, dit gedurende meerdere jaren. Dat er vervolgens geen actie wordt ondernomen om deze fouten te corrigeren, geen toetsing plaats vindt op ethiek en integriteit, niet wordt opgetreden tegen ontstane misstanden, nooit bestuursleden aansprakelijk worden gesteld voor hun falen en worden aangesproken op hun leugens en bedrog is betreurenswaardig.

Het instellen van een onafhankelijke, buiten de vereniging actieve controlerende organisatie is mijns inziens noodzakelijk om ‘schoon schip’ te kunnen maken, de partij op te bouwen tot een betrouwbare organisatie die voldoet aan alle interne en externe reglementen en wetgeving.

5. Ledenbinding en kiezers aantrekken

Hoe kan je nu het vertrouwen van leden winnen en van potentiële leden/kiezers om op 50PLUS  te stemmen, in plaats van op andere partijen? Dat is een belangrijke vraag die ons allen bezig houdt.
Wanneer je als Partij gewoon niet open en correct bent in de informatie verstrekking, presentatie van informatie aan de leden, respectloos omgaat met leden, en daarboven vele integere leden systematisch uit de partij hebt gewerkt, de activiteiten verslagen in het jaarverslag hiervan geen juiste melding maken en dit dus extern (als gebruikelijk weer) verborgen wordt gehouden, hangt het voortbestaan van de Partij nu aan een zijden draadje.

6.Bevindingen

Hieronder vindt u een groot aantal bevindingen. Het betreft hier een aantal serieuze problemen, die niet acceptabel zijn, binnen onze organisatie. Er dienen correcties te worden uitgevoerd daar waar mogelijk, dat er een uitgebreid onderzoek gaat plaatsvinden naar de financiële wanorde en dat de leden volledig worden ingelicht welke maatregelen noodzakelijk zijn.

Hier ligt een duidelijke opdracht voor het nieuwe Hoofdbestuur. Het huidige HB zal in een duidelijk plan van aanpak iedere bevinding moeten onderzoeken, documenteren, analyseren, concluderen, maatregelen treffen, corrigeren en uiteindelijk rapporteren aan de leden van de partij.

Betreffende het onderzoek dient mijn inziens volledig gebruik te worden gemaakt van alle rapportages van de Financiële Commissies, de rapportage van de Tijdelijke Décharge Commissie 2017 en vele beschikbare tussentijdse rapportages. Alle rapportages zijn in mijn bezit alsmede alle HB verslagen en aanvullende mailwisselingen. Natuurlijk ben ik bereid alle informatie ter beschikking te stellen, indien er een grondig onafhankelijk onderzoek zal plaatsvinden. We willen immers allemaal een schone partij en alle rotte appels uit de mand verwijderen.
Natuurlijk mag ik van dit nieuwe (zich voortvarend noemende)  bestuur verwachten, dat zij mijn bevindingen serieus nemen en dat op zeer korte termijn een plan van aanpak wordt geformuleerd  en de leden volledig worden geïnformeerd op de eerstvolgende ALV.

6a. Bevinding 1:  Accountant controle
De accountant is al meer dan 10 jaar werkzaam voor 50PLUS. Het is normaal en wenslijk dat er van accountant gewisseld wordt na een periode van 5 jaar. Het is intern bekend, dat oprichter Jan Nagel geen nieuwe professionele accountant wenste aan te stellen in 2018, omdat de bestaande accountant  “zoveel voor de partij zou hebben gedaan ” en dat deze dus (tegen professionele adviezen in) aan moest/moet blijven.

Veel leden denken dat een goedkeurende verklaring van de accountant betekent, dat alles binnen de partij qua financiën goed op orde zou zijn, maar niets is minder waar !

De accountant controleert bijvoorbeeld totaal niet op de belasting verplichtingen intern en extern, terwijl die indruk ten onrechte wèl wordt gewekt in het jaarverslag.

De accountant controleert de administratie qua procesgang (niet inhoudelijk dus). Dat blijkt uit simpele optelfouten in diverse jaarverslagen, die de accountant niet wil veranderen, omdat hij dan inhoudelijk verantwoordelijk wordt. Ergo hoeveel fouten zouden er dan verder inzitten? (Verder uit de verklaring van de accountant en ook de bloedbrief 2019, die wel is gepubliceerd door de overheid maar niet door 50PLUS zelf (hetgeen merkwaardig is)).
De accountant heeft geen enkele verantwoordelijkheid over de gepubliceerde inhoud.  Het HOOFDbestuur van de partij is verantwoordelijk voor de inhoud.

Tijdens de laatste ALV van 3 oktober 2020 meldde de penningmeester Henk van Elst, dat de accountant controleert op de ‘Rechtmatigheid’ van de verantwoordingen. Hij adviseerde dan ook décharge te verlenen voor het jaar 2019.
Of er duidelijk gecontroleerd is op rechtmatigheid valt te betwijfelen en of deze wordt gecontroleerd, zou moeten  blijken uit de ‘opdracht, de zakelijke overeenkomst’  tussen de Partij en de accountant.

Bij mijn weten bestaat deze zakelijke overeenkomst niet, het is bij 50PLUS (meestal) een mondeling doorlopende afspraak zonder een duidelijke opdracht.
In 2017 was met terugwerkende kracht een opdracht voor 2016 gemaakt. Naar ons bekend heeft er in de jaren 2011 tot en met 2018 geen enkele controle plaatsgevonden op de ANBI-Belastingwetgeving, hetgeen in het algemeen niet in de wet financiering Politieke Partijen staat als verplichting, maar wat WEL verplicht is voor alle verenigingen in Nederland die een ANBI beschikking hebben, waar nakoming door een accountant gecontroleerd behoord te worden. Hij moet daarvoor echter wèl een opdracht hebben gehad van het Bestuur (HB).
Het is dus geheel onduidelijk of de boekhouding wel goed/niet goed is, wel wettelijk of niet wettelijk voldoet, of de handtekeningen wel of niet geldig zijn, of er wel of niet wordt gehandeld volgens de statuten en /of HHR of het verenigingsrecht.

Volgens het HHR dient conform artikel 7 de onverenigbaarheden in het jaarverslag te worden gevoegd. De verantwoordelijkheid ligt ook hier bij het Bestuur. De accountant neemt hier geheel geen actie op. Deze constateringen zijn o.a. vermeld in het TDC rapport.

Het zou de accountant sieren als hij aangeeft in zijn verklaring, welke onderdelen NIET zijn gecontroleerd, maar ook dat laat hij achterwege. De gewone, niet financieel geschoolde leden worden hierdoor deels op het verkeerde been gezet.

Saillant detail is, dat in de apart gepubliceerde partijbegrotingen over 2019 en 2020, de inkomsten in stichtingen Jan Nagel Foundation (JNF) en Wetenschappelijk Instituut (WI) bij de subsidie ontvangsten van 50PLUS partij worden geteld zoals het hoort, evenals vermelding in de uitgaven. Echter, onze (duurbetaalde) register accountant wenst hier niet aan mee te werken. Hij controleert sowieso niet of 50PLUS wel aan de belastingwetgeving voldoet!

Die controle wordt hem ook niet gevraagd te doen door het hoofdbestuur ! ( merkwaardig ).

Dus, een vorm van ‘minimum leiden’ en vooral niet doen wat je normaal behoort te doen.

De accountant neemt verder immers geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud.

Want hij laat het Hoofdbestuur daartoe vooraf stukken tekenen, welke het HB NIET op de website van 50PLUS plaatst, maar welke aparte brieven door de overheid Ministerie Binnenlandse Zaken (Min. BZK) wel op internet worden gepubliceerd in! Hoe krom is dat !

Ook hier geen enkele transparantie naar de leden toe !

Dit is gebeurd onder verantwoordelijkheid van voorzitter Geert Dales en waarnemend penningmeester Bert Kannegieter, alsmede  de secretarissen Robert Gielisse en Harry Claassen.

Tijdens de laatste vergadering heeft  Henk van Elst in zijn functie van penningmeester verklaard, dat de accountant qua rechtmatigheid de jaarrekening 2019 heeft gecontroleerd en in orde heeft bevonden. Waarna hij de leden adviseerde décharge te geven. Hierbij ontbrak het verslag van de Financiële Commissie !

Of er duidelijk gecontroleerd is op rechtmatigheid en of deze wordt gecontroleerd moet blijken uit de ‘opdracht, de zakelijke overeenkomst’ tussen de Partij en de accountant.

Rechtmatigheid punt 1: Het is mij bekend dat over het boekjaar 2017 vele inkoop opdrachten zijn verstrekt door het partij kantoor. Echter slechts met één handtekening,  die van toenmalige kantoormanager Peter Pont, terwijl volgens de statuten twee handtekeningen zijn vereist; te weten van twee hoofdbestuurders waarvan één van een lid van het DB (Dagelijks bestuur van HB).  Hieraan is nooit voldaan.  De accountant heeft daar nooit enige opmerking over gemaakt. Dus de rechtmatigheid controle van de accountant stelt dus helemaal niets voor, integendeel, puur beneden peil. Het is te verwachten dat een dergelijke situatie zich ook in 2019 en in andere jaren heeft voorgedaan. De heer Peter Pont is immers zowel in 2018 als in 2019 ingehuurd om te assisteren op het Partij Kantoor. In 2021 wordt hij weer aangedragen door Nagel en Cornet om plaats te nemen in het nieuwe bestuur. “ Wij van WC eend adviseren WC eend”.

Rechtmatigheid punt 2: Het persoonlijk ondertekenen van jaarstukken door alle bestuurders.
In 2017 bleek dat de jaarstukken 2016 van het oude Wetenschappelijk Bureau (WB) onder voorbehoud waren getekend door Martin van Rooijen. Hieromtrent is door de accountant nooit enige opmerking gemaakt.

Rechtmatigheid punt 3: Inzake de stukken van het oude Wetenschappelijk Bureau  2017 is mij bekend, dat de opvolger van Martin van Rooijen van het boekjaar 2017, als Tweede Kamer afgevaardigde en WB bestuurslid,  in 2018 over boekjaar 2017 geheel niet heeft getekend. Ook hierover heeft de accountant nooit een opmerking gemaakt.

Rechtmatigheid punt 4: Het blijkt dat de accountant vanaf 2016 geen management letter heeft toegevoegd met de aangetroffen zwaktes en verbeteringsvoorstellen. …..
Elke zichzelf respecterende register accountant hoort een dergelijke brief met zwaktes en aanbevelingen per boekjaar te sturen aan de opdrachtgever, voordat hij zijn rekening indient over dat boekjaar. Mochten deze stukken niet aanwezig zijn, kan de Partij een credit nota sturen aan de accountant.

Rechtmatigheid punt 5: Jaarrekening Stichting Vrienden van 50PLUS alle jaargangen tot en met 2019. Hoewel er geen verplichting voortvloeit is er in 2017 een nauwe samenwerking geweest tussen de stichting en de vereniging om de 250.000 giften van de ene bekende gulle gever, op een verantwoorde manier uit te geven ten bate van de partij. Aangezien volgens het HHR alle HB leden operationeel verantwoordelijk zijn voor het geven van leiding aan het partij kantoor is mij als ex HB lid deze samenwerking in 2017 met de stichting uiteraard bekend. Dat hierover in het jaarverslag 2017 niets vermeld staat, is dus een grove fout van zowel de landelijk penningmeester, als van het partij kantoor die de balans opmaakt, als van de controlerende register accountant. Een tekstuele verwijzing ontbreekt immer in het jaarverslag 2017. Ook hier is de rechtmatigheidscontrole volstrekt onder de maat.

Belasting ANBI wetgeving:
Alle geldstromen over de bankrekeningen dienen transparant te worden weergegeven. Onder meer alle Jaarverslagen en Bestuurlijke Jaar-Activiteiten-verslagen dienen op een en dezelfde website te worden gepubliceerd, vanaf moment toekenning fiscale ANBI beschikking.

50PLUS en met name Jan Nagel zijn Stichting Vrienden van 50PLUS, het oude Wetenschappelijk Bureau overtreden systematisch de belastingwetgeving hierin.

6b. Bevinding 2:  Accountantsverklaring 2019
ref: Controle verklaring van de onafhankelijke accountant pag. 25 e.v. financiële verantwoording 2019 50PLUS Partij.

Het is de leden bekend dat de financiële jaarverslagen worden voorzien van een document van de accountant. De vraag die gesteld kan worden is de controle van de accountant wel afdoende of zijn er onvolkomenheden die leiden tot vragen, of te wel kan de accountant voldoende body geven om de verantwoordingen zonder meer goed te keuren op de ALV’s of is het een rookgordijn wat twijfelachtige financiële zaken toedekt?
Die vraag is essentieel voor de rechtmatigheid van alle financiële verslagen.
Ik kan u alvast verklappen dat de rechtmatigheids toets en de doelmatigheid toets niet gehaald kunnen worden in de meeste financiële verslagen vanaf 2011 tot en met 2019. De leden die geen enkele of weinig financiële kennis en of vaardigheden hebben worden mijn inziens compleet op het verkeerde been gezet. Allereerst dient men zeker niet zo om te gaan met belasting gelden van iedere burger maar ook niet met de contributie bijdragen van ouderen die in vertrouwen investeren in een partij die zegt hun belangen te behartigen. Zuur is dan te moeten constateren dat de financiële huishouding jaren lang te wensen over heeft gelaten, dat diverse bestuurders zelf twijfelachtige uitgaven hebben gedaan en nooit corrigerend hebben willen optreden en dat een controlerende instantie, de accountant, nooit daadwerkelijk inhoudelijk heeft gecontroleerd op rechtmatigheid.

Verklaring betreffende financieel verslag en de overzichten (Onderdeel 1)
Op pagina 25 wordt door de Accountant vermeld dat in 2019 is conform de verantwoording het financiële jaarverslag is gecontroleerd op Art 25 …. WFPP.

Dit is onvoldoende. Hoe zit het met de andere wettelijke controles zoals Belastingwetgeving conform ANBI interne en externe verplichtingen?

Handtekeningen bestuurders conform Burgerlijk Wetboek  2 artikel 49lid 2? Verplichtingen conform Statuten en HHR 50PLUS Partij? Waarom wordt dit niet gecontroleerd?

Vervolgens wordt vermeld: De jaarrekening omvat tevens:
….. enz

Ook hier ontbreekt een essentieel element. Er is geen compleet transparant compleet overzicht kasstromen over de bankrekeningen en er is daarover geen toelichting gegeven.
Geen toelichting gegeven op uitbesteding administratie bij APPR.
Geen toelichting gegeven over onevenredig sterk stijgende loonkosten 2015-2019 terwijl sprake was van sterke daling van het aantal leden.
Geen toelichting gegeven aangaande Begroting 2019: De indeling van de begroting in het jaarverslag is anders dan de vooraf separaat gepubliceerde begroting 2019, terwijl de toelichting met redenen hiervoor totaal ontbreekt.

In de witte bullets wordt gesproken over de normen. Het enige waar het de accountant om gaat is de subsidie vaststelling veilig te stellen voor de partij.

Een financieel verslag wordt vergezeld van een activiteiten verslag (derde witte bullet), dit is een inhoudelijk loze kreet want meermalen dekt het activiteiten verslag bestuurlijk niet, wat er aan relevante bestuurlijke feiten en activiteiten in het bestuursjaar is voorgevallen. Te vaak zijn de activiteiten verslagen van 50PLUS een politiek getinte geflatteerde samenvatting, waarbij alles wat het bestuur niet zint wordt weggelaten en onder het tapijt wordt geschoven.    De accountant weet dit maar weidt hieraan geen enkel woord en keurt dus het gedrag goed en werkt dus mee aan het verzwijgen van relevante (hem bekende) feiten. Kennelijk geven de richtlijnen van de accountant beroepsorganisatie NBA hier de ruimte toe. Hetgeen voor politieke partijen gefinancierd met belasting geld van de bevolking onbetamelijk en niet acceptabel is

Overzicht  (tweede en derde zwarte bullet)
Gericht om subsidie binnen te halen, maar alle andere zaken die relevant zijn om te controleren en te vermelden voor een brede maatschappelijke organisatie als een politieke partij conform de doelstellingen in de statuten vermeld, worden systematisch weggelaten en niet gecontroleerd. Voor een leek betekent dit dat deze accountants verklaring uitsluitend is gericht om de subsidieverstrekker (Min.BZK) een goed gevoel te geven. Dus de waarde en controle mogelijkheden van deze controleverklaring is dus zeer beperkt.

Verantwoordelijkheid van het Bestuur (Onderdeel 2)
Het bestuur is overal verantwoordelijk voor en de accountant inhoudelijk niet. De accountant hoeft dus niet op inhoud te controleren hetgeen hij dan ook niet doet, behalve de punten onder verklaring financieel verslag hierboven vermeld onder artikel 25.

Verantwoordelijkheid van de accountant (Onderdeel 3)
Hetgeen de accountant hier beschrijft qua controle wekt de indruk dat hij alles controleert. Maar niets is minder waar want hij controleert niet op ANBI hetgeen de uitvoering van de  Nederlandse belastingwetgeving vereist betreft de fiscale ANBI grondslagen. Die worden weer niet meegenomen en er wordt onterecht niets vermeld. En er is ook in het verleden geconstateerd, dat de accountant in voorkomende gevallen een goedkeurende verklaring heeft gegeven bij het oude Wetenschappelijk Bureau, terwijl er niet aan de wettelijke verplichting van bestuurlijk ondertekenen zonder voorbehoud was gedaan. Wederom handtekeningen bestuurders conform BW 2 artikel 49lid 2? Verplichtingen conform Statuten en HHR 50PLUS Partij?

In de tweede alinea wordt gesproken over risico inschatting inzake interne beheersing, maar effectiviteit wordt buiten beschouwing gelaten. Hoe kan dit?

Risico inschattingen
De HB leden zijn collectief en individueel qua risico hoofdelijk aansprakelijk en verantwoordelijk. De accountant heeft de mond vol over risico inschatting terwijl de meeste gekozen HB leden geen idee hebben hoe groot of hoe klein het persoonlijk risico is wat men loopt. (hoofdelijk aansprakelijk voor het volledige bedrag inclusief de ontvangen subsidies van geoormerkte geldstromen van de gelieerde stichtingen Wetenschappelijk Instituut en Jan Nagel Foundation.). Het pleit niet voor de accountant, dat hij hier omtrent geen enkele informatie geeft en ook de door de vereniging ontvangen subsidiestromen WI en JNF gemakshalve weglaat in zijn accountantsverklaring, terwijl deze wel genoemd zijn in de separate gepubliceerde begroting 2019.

Verder valt op dat de accountant qua controle activiteiten de statuten en HHR kennelijk buiten beschouwing laat, dat is ons ten zachts gezegd merkwaardig.
Of komt dat doordat Geert Dales tijdens zijn bestuur hiervoor geen opdracht heeft gegeven.

HHR ART 5.5 bevoegdheden Financiële Commissie en verplichtingen. De verklaring afgeven bij jaarrekening over de doelmatigheid van de bestede middelen.
Het Financiële verslag van de Financiële Commissie is pas na de jaarvergadering van 3 oktober 2020 op de website van 50PLUS gepubliceerd. De leden van de partij hebben dus geen kennis kunnen nemen van de inhoud van dit verslag voor de oordeel vorming wel of geen DECHARGE verlenen. Dit is betreurenswaardig. FC heeft een bespreking gehad eerste helft van dit jaar met toenmalig waarnemend penningmeester Bert Kannegieter (19 pagina’s tellend concept verslag) en in september met de huidige penningmeester Henk van Elst en het definitieve verslag ( gereduceerd tot 7 pagina’s) ondertekend en d.d. 26 september ingeleverd.  Waarom dit dan ook niet voor de vergadering was geagendeerd, is onbegrijpelijk van dit nieuwe voortvarende bestuur. Navraag heeft geleerd dat de huidige Financiële Commissie geen 19 pagina’s concept verslag in haar bezit heeft. Bovendien zijn de opmerkingen van de FC van 2018 tot op de dag van vandaag niet verstrekt, terwijl ik wel een aanvraag in het kader van interesse van een lid van de partij had aangevraagd bij de voorzitter FC. Johan Hessing.

Art 6: Financieel verantwoording;

Het HB brengt op de ALV een jaarverslag uit over vereniging en WB (lees WI) (6.2.1).

6.2.3 Het jaarverslag en jaarrekening worden ondertekend door de leden van het HB.

Gaan vergezeld van de verklaring register accountant en FC. Dat betekent dat de vereniging de verantwoordelijkheid heeft om volledige transparantie te geven aan de leden over alle financiën over zowel partij en WB (WI) en dat de accountant daarop moet controleren en dus te kort schiet indien alleen beperkt tot vereniging en WI en JNF buiten beschouwing laat, hetgeen in strijd is met ANBI en HHR.
Het blijkt dat tijdens de laatste vergadering van 3 oktober een Jaarrekening 2019 is aangenomen die niet voldoet. Dit is onbegrijpelijke actie van dit nieuwe ‘voortvarende’ bestuur.

Het is logisch en wenselijk in het Jaarverslag van de partij dat er minimaal tekstueel een toelichting wordt gegeven op de financiën van het WI en JNF, alsmede op de stichting Vrienden van 50PLUS met betrekking tot aldaar ontvangen fondsen uit donaties die door de stichting worden aangewend ten behoeve van 50PLUS, waarbij het stichtingsbestuur Vrienden van 50PLUS ook uit leden van 50PLUS bestaat. In 2018 en 2019 was Martin van Rooijen voorzitter van deze stichting als zijnde Tweede Kamerlid, terwijl hij tevens in februari 2019 ,als kandidaat Eerste Kamer, een bedelbrief naar de leden en derden mede ondertekende samen met Henk Krol en Geert Dales, terwijl op de balans te zien is dat de Partij meer geld had dan ooit tevoren, maar dit extra geld onder meer aan sterk toegenomen loonkosten werd uitgegeven .l Tegelijkertijd werd een sterke daling van het aantal leden geconstateerd.  Hetgeen in het verslag van de Accountant en het verslag van de Financiële Commissie 2019 nergens is terug te vinden.

Gemaakte schattingen, het zou de accountant sieren als hij de schatting, die hij heeft beoordeeld noemt en toelicht op redelijkheid en billijkheid in het kader van transparantie naar de leden en de wijze benoemt waarop de opdracht door de accountant technisch is uitgevoerd. Tevens is het normaal dat een accountant een zogenaamd ‘management letter’ publiceert inzake de genoemde risico’s en verbeteringseisen inzake organisatie zwaktes. Als bestuurslid heb ik daar een aantal malen naar gevraagd, maar nooit mogen ontvangen, waarschijnlijk is het dan ook nooit aanwezig geweest.

Oordeel betreffende het financieel verslag en de overzichten (onderdeel 4)
In de rekeningen van kosten en opbrengsten worden de kosten en opbrengsten WI en JNF buiten beschouwing gelaten, er wordt geen enkele opmerking gemaakt inzake de relatie met Vrienden van 50PLUS, geen enkele toelichting inzake het al dan niet voldoen intern en extern betreffend Fiscale ANBI beschikking sinds 2014 tot op heden, geen enkele opmerking gemaakt inzake de absurde loonkosten stijging in de vereniging en de absurde loonkosten stijging over het oude WB (2018) en het WI (2019).

Thans is er ook geen inzicht in belangentegenstellingen i.v.m. familieleden die bestuurlijke betaalde functies innemen. Dit dient ook een controle punt van de accountant te zijn in verband met rechtmatigheid.

Voorts wordt  er in het oordeel van de accountant niets vermeld over bestaande financiële en bestuurlijke beleidsdocumenten waar het bestuur naar dient te handelen, zoals een onkostenvergoedingen regeling en afdrachtenregeling. Het is ons gebleken dat een project medewerker van het oude wetenschappelijk bureau 27 cent per kilometer factureerde en kreeg uitbetaald,  terwijl voor gewone leden slecht 19 cent per kilometer is uitbetaald.
Vervolgens is het jaarverslag 2019 en eerdere jaarrekeningen onvolledig inzake tekortkomingen van rapporteringsverplichting conform HHR artikel 7, hetgeen de accountant verzwijgt, of als niet relevant afdoet, omdat het volgens hem qua risico niet relevant zou zijn, terwijl het voor het HB een harde verplichting is een bijlage aan het jaarverslag toe te voegen conform artikel 7 HHR onverenigbaarheden. Sinds 2011 wordt hieraan geen uitvoering gegeven in geen enkel jaarverslag. Niet onder Jan Nagel, Jan Zoetelief en Geert Dales terwijl er zeer veel bestuurlijke onjuistheden hebben plaatsgevonden en als besluiten werden doorgevoerd en waarover vervolgens nooit verantwoording is afgelegd in het jaarverslag.

Het is dan gezien vanuit dit onbehoorlijk bestuurlijk gedrag  ‘begrijpelijk’ dat in de wijziging van het HHR in 2020 deze verplichting tot rapportage ‘eigenhandig’ is geschrapt door Dales.
Inzake de loonkosten stegen die ook al in 2018 enorm, de vraag is of in de loonkosten van 2018 ook verplichtingen zijn opgenomen voor toekomstige loonkosten, zowel bij het oude WB waar de loonkosten van ongeveer 25.000 tot 65.000 euro stegen, als bij de vereniging waar de loonkosten van ongeveer 100.000 tot 148.000 stegen inclusief extra autokosten. Op dezelfde wijze is het belang te weten of in 2019 loonkosten zijn uitbetaald welke in 2018 als verplichting reeds waren aangegaan als extra verplichting (memoriaal).
Voor personele inhuur is een groot bedrag uitgekeerd. Het is niet na te gaan hoeveel aan welke functionaris is uitgekeerd, functionarissen zijn niet genoemd en of de betaalde functionarissen tot het HB behoorden is ook dus niet na te gaan.

Wel is er in het jaarverslag vermeld dat er geen gelden aan Hoofdbestuursleden zijn uitbetaald. Dat staat zowel in het jaarverslag 2018 alsmede in het jaarverslag 2019. Dit is een PERTINENTE  LEUGEN en dient gecontroleerd, geregistreerd, gerapporteerd en gecorrigeerd te worden. Ik verklaar hierbij dat er in 2018 het hoofdbestuurslid Kannegieter een financiële vergoeding heeft gekregen voor werkzaamheden, die ook door anderen onbezoldigd (gratis) uitgevoerd hadden kunnen worden. R. Gielisse heeft bevestigd op twitter dat er wel betalingen hebben plaatsgevonden maar vermeldde dat dit was goedgekeurd door de leden. Hier wordt voorbij gegaan aan de ANBI wetgeving dat bestuursleden niet betaald mogen worden. De ANBI status van de partij kan dus ter discussie worden gesteld voor de jaren 2018 en 2019.
Waarschijnlijk zal een toetsing aan ANBI ook voor jaren voor 2018 de toets der kritiek niet kunnen doorstaan.

Tevens ontbreekt in het jaarverslag een specificatie over het aantal gevoerde rechtszaken, juridische kosten, juridische adviezen en de daarbij behorende kosten in 2019, vergeleken met 2018.
Een totaal van 265.000 euro is over de bankrekening van 50PLUS partij gelopen maar als opbrengsten en kosten zonder het te nader te benoemen. Terwijl de HB leden van de Partij hiervoor individueel hiervoor wel volledig aansprakelijk zijn.

Een tekortkoming is, dat opbrengsten uit verkoop van campagne materiaal (jack, truien, sjaals enz.) nooit zijn geboekt als opbrengst.  In de staat van baten en lasten treffen wij als leden van de partij nooit de opbrengsten uit verkoop van campagne materiaal aan, terwijl er wel degelijk wordt gekocht en terwijl wel degelijk geld wordt overgemaakt naar de bank van de partij; echter dit niet in het jaarverslag bij de baten staat vermeld.

Ledenaantal (tweede alinea):
Volgens de WIPP dient de door de accountant te maken schatting van het ledenaantal een betrouwbaarheidsgraad van minimaal 95 % of hoger te hebben. Het is ons bekend dat de accountant voor deze vaststelling van het aantal leden geen volledigheidscontrole toepast. De accountant  kan in dat geval niet anders, dan een schatting op basis van een steekproef maken. Wat betreft een steekproef is het ons uit het verleden bekend, dat de ledenadministratie onder voormalig kantoormedewerkster Monique Sanders meestal gevraagd werd, gegevens van 75 tot 150  door de accountant gekozen leden te overhandigen. Met een normale foutmarge een totaal ledenbestand van circa 5000 tot 6000 kom je nooit op 95% betrouwbaarheid, maar heel veel lager rond circa 50%. Maar de accountant rapporteert nooit hoe hij vaststelt of het ledenaantal juist is en een specificatie betreffende de steekproef wordt niet gegeven.
Het verdient aanbeveling deze ledenschattingen over meerdere jaren te controleren bij de accountant.  De accountant zou zeker meer dan 750 leden moeten controleren om de betrouwbaarheid van 95% te kunnen bereiken. In dat licht is het ook geen wonder dat de heer Harry Siepel in 2019 als Hoofdbestuurslid (al dan niet betaald) nog veel extra werkzaamheden ten behoeve van de leden administratie moest doen in 2018/2019.

Vermogen
Het vermogen kan wel een getrouw beeld geven maar de toelichting op de cijfers schieten ernstig tekort en geven bepaald geen getrouw beeld.

Vervolgens wordt er door de Accountant verwezen naar:

Richtlijn voor jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ (pag. 26 laatste alinea).

Ik heb deze richtlijn naast de jaarrekening van 2019 en de bijbehorende accountantsverklaring gelegd. Het schrikeffect wat bij mij optrad zal ik hieronder pogen uit te leggen.

Onder punt 1.02 tweede alinea in deze richtlijn staat duidelijk vermeld:  Indien de organisatie dit hoofdstuk toepast, dienen de andere stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving ook te worden toegepast.

Aangezien de accountant heeft aangegeven dat de financiële verslaglegging 2019 een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen van 50PLUS per 31 december 2019 en van het resultaat van 2019 in overeenstemming met de voldoet aan Richtlijn voor jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’, gelden dus alle punten binnen deze richtlijn.

Het blijkt dat de onderstaande tekortkomingen kunnen worden geconstateerd daar die geheel niet of gedeeltelijk niet zijn vermeld in de financiële verslaglegging van 2019. De accountant vermeld, dat er wel is voldaan conform de richtlijn, maar heeft vervolgens deze richtlijn niet, of zeker niet volledig, uitgevoerd en niet gecontroleerd. Dit is onacceptabel.

105   Soms kwalificeert de organisatie zich ook als fondsenwervende organisatie.

De fondsenwervende organisatie past de bepalingen van hoofdstuk 650 Fondsenwervende organisaties toe. In aanvulling op hoofdstuk 650 Fondsenwervende organisaties is op de fondsenwervende organisatie ook hoofdstuk 640 Organisaties-zonder-winststreven van toepassing, tenzij hoofdstuk 650 daarvan afwijkend is.

50PLUS Partij kan beschouwd worden als een fonds wervende partij, immers in 2019 is er een bedelbrief naar partij leden uitgegaan om fondsen te verwerven voor verkiezingen. Deze informatie ontbreekt geheel in de rapportage en is niet specifiek  vermeld, noch is een toelichting gegeven.

Nagegaan dient te worden/had moeten worden door de Accountant of met deze bedelbrief 50PLUS Partij zich ook niet dient te houden aan Richtlijn 650 FONDSENWERVENDE ORGANISATIES Deze Richtlijn 650 (aangepast 2017) vervangt Richtlijn 650 (aangepast 2016) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017. De Accountant heeft in zijn rapportage noch de bedelbrief vermeld, noch de richtlijn 650 vermeld.

106   Het verdient sterke aanbeveling dat de organisatie in de toelichting op de jaarrekening vermeldt dat de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving zijn gevolgd. Een dergelijke vermelding dient slechts te worden opgenomen als de stellige uitspraken van de Richtlijnen integraal zijn toegepast.

Het blijkt dat door ontbreken van integrale toepassing van deze Richtlijnen, maar wel de vermelding dat; de financiële verslaglegging 2019 een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen van 50PLUS per 31 december 2019 en van het resultaat van 2019 in overeenstemming met de voldoet aan Richtlijn voor jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ punt 106, geweld wordt aangedaan en duidelijk niet/niet volledig wordt uitgevoerd. De vermelding in het jaarverslag kan dus als uitermate misleidend worden opgevat. Een niet financieel onderlegd lid kan aannemen, door de zalvende woorden van de accountant, dat het wel goed zit met de controle, terwijl dit juist niet het geval kan zijn.

204   Baten in Natura,

De organisatie dient baten in de vorm van goederen of diensten te waarderen tegen de reële waarde (voor zover deze betrouwbaar kan worden vastgesteld en materieel is) en tegen die reële waarde te verwerken in de staat van baten en lasten. Een voorbeeld van een bate in de vorm van goederen is de verkrijging van een pand voor een bedrag lager dan de reële waarde dan wel ‘om niet’. Een voorbeeld van een bate in de vorm van diensten is het om niet of tegen een sterk gereduceerd tarief verrichten van diensten door een notaris. Vrijwilligerswerk wordt niet in de staat van baten en lasten opgenomen. Indien vrijwilligerswerk belangrijk is voor de organisatie, maakt zij daarvan in haar bestuur verslag melding.

Het blijkt dat ‘Baten in Natura’ niet zijn vermeld in het jaarverslag. Tevens is geen aandacht besteed aan vrijwilligerswerk van goedwillende leden binnen de organisatie. Uit het TDC verslag van 2018 blijkt dat de heer Peter Pont baten in natura in 2017 niet heeft geboekt als zodanig. Ook toen heeft de accountant bij het jaarverslag 2017 daar geen melding van gemaakt. De organisatie ‘Odette  Organisseert’ heeft in 2017 een sterk gereduceerd tarief toegepast, zoals is vermeld in haar offerte, hetgeen ook toen niet is vermeld in de jaarrekening 2017. De accountant heeft nooit en te nimmer enige opmerkingen gemaakt betreffende’ Baten in Natura’.

301  De jaarverslaggeving van de organisatie dient in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten: – jaarrekening, bestaande uit:

 • de balans, met de vergelijkende cijfers van het vorige boekjaar;
 • de staat van baten en lasten, met de vergelijkende cijfers van het vorige boekjaar;
 • de toelichting op de balans en de staat van baten en lasten; – bestuursverslag, waarin ten minste opgenomen:
 • de omschrijving van de doelstelling;
 • de samenstelling van bestuur en directie;
 • een verslag van de activiteiten.

De vereiste toelichting in het jaarverslag 2019 is veel te summier net zoals in de voorgaande jaarverslagen. Zo summier dat het de leden aan elk inzicht ontbreekt, om maar enigszins een idee te kunnen krijgen van de achtergrond van de cijfers. Dit heeft ook te maken met de trend zaken onder het tapijt te vegen en machtsmisbruik. Wel is een toelichting gegeven voor een summier deel in het bestuur verslag, maar dit is ruim onvoldoende.
Er staat geen omschrijving doelstellingen vermeld in het bestuur verslag.

De accountant heeft dit duidelijk niet geconstateerd en niet vermeld.

 304  Kasstroom overzicht.                                                                                      

Het verdient sterke aanbeveling dat de organisatie in de toelichting van de jaarrekening een kasstroomoverzicht opneemt. Op het kasstroomoverzicht zijn de bepalingen van hoofdstuk 360 Het kasstroomoverzicht van toepassing.

Verder ontbreekt Kasstroomoverzicht is niet vermeld in de verantwoording 2019 en eerdere verantwoordingen zoals is vermeld onder punt 304
Het verdient sterke aanbeveling dat de organisatie in de toelichting van de jaarrekening een kasstroomoverzicht opneemt. Op het kasstroomoverzicht zijn de bepalingen van hoofdstuk 360 Het kasstroomoverzicht van toepassing. De accountant zegt hierover niets terwijl hij aangeeft wel volgens de richtlijn de controle toe te passen.

4.13  De organisatie vermeldt de gegevens over de bezoldiging en dergelijke van (gewezen) bestuurders en van (gewezen) toezichthouders in overeenstemming met paragraaf 6 Bezoldiging van bestuurders en commissarissen van hoofdstuk 271 Personeelsbeloningen.
Indien de organisatie de financiële gegevens van andere rechtspersonen of vennootschappen consolideert, worden de bedragen die ten laste van deze rechtspersonen of vennootschappen zijn gekomen in de opgave begrepen.

Aan een aantal Hoofd bestuurders zijn in 2018 en 2019 gelden betaald. Dit is niet door de accountant  vermeld. Indien betaling van deze hoofd bestuurders heeft plaatsgevonden via andere rechtspersonen of vennootschappen had dit tevens vermeld moeten worden. Tevens is het toekennen van bezoldiging aan bestuurders in strijd met ANBI regels wat waarschijnlijk de reden is dat het juist niet is vermeld in de jaarrekeningen 2018 en 2019.

4.14   De organisatie dient voor zover van toepassing in de toelichting op te nemen een opgave van de gebeurtenissen na de balansdatum met belangrijke financiële gevolgen, onder vermelding van de omvang van die gevolgen.

In 2018 heeft een schikking plaatsgevonden met een lid van de partij die hoge juridische kosten had gemaakt. Dit is niet in de jaarverslagen vermeld hetgeen conform punt 4.14 wel had vermeld moeten worden. Het is mij bekend dat ook in 2019 hoge juridische kosten en hoge advieskosten zijn betaald.
Zowel in 2018 alsmede in 2019 heeft de toenmalige voorzitter Geert Dales een aantal personeelsleden ingehuurd. Hij heeft dat geheel zelfstandig gedaan zonder bestuurlijk overleg vooraf.  In strijd met het voeren van een goed bestuur in een vereniging, statuten en HHR. Tevens heeft hij nagelaten de ZZP contracten op te maken en ter inzage te geven aan de overige bestuursleden. Toen de heer Verboom als lid van het hoofdbestuur de opmerking maakte dat hij de ZZP contracten wilde inzien om zodoende een getrouw beeld te kunnen vormen over de rechtmatigheid van de contracten werd door Dales medegedeeld dat dit mondelinge afspraken waren en dat een mondeling contract ook een contract was. Dit was geheel in strijd met de Statuten en HHR van de partij.
De mondelinge  contracten en de daaruit voortvloeiende betalingen zijn niet in het jaarverslag aangegeven.
Het betrof hier zowel ZZP contracten met Hoofdbestuurders alsmede een ZZP contracten met ‘oud’ medewerker (Peter Pont), zowel in 2018 alsmede in 2019.
De accountant heeft geen enkele opmerking gemaakt over de hoog oplopende inhuur in 2019.
Opmerking: Er is geld genoeg / had geld genoeg moeten zijn binnen 50PLUS door de stijging naar vier (4) zetels in de Tweede Kamer en twee (2) zetels in de Eerste Kamer maar de helft van het geld is uitgegeven aan niet inzichtelijke loonstijgingen.
Zelfs in de begroting 2021 wordt er meer geld richting bestuur en kantoor gesluisd.

516   De organisatie dient in het bestuur verslag melding te maken van belangrijke stellige bestuurlijke voornemens en inmiddels in het nieuwe jaar genomen besluiten, alsmede van de financiële vertaling daarvan. Zij dient de begroting voor het jaar volgend op het verslagjaar in samenvattende vorm op te nemen, tenzij de functie die zij aan de begroting toekent dat niet zinvol maakt. Van dit laatste is bijvoorbeeld sprake als zij de begroting niet als belangrijk stuurinstrument gebruikt voor de beheersing van de activiteiten.

Deze begroting 2020 hoort in het jaarverslag van 2019 te zijn opgenomen. Nooit heeft de accountant enige begroting voor het volgende jaar laten opnemen in de jaarrekeningen.

516a   De organisatie dient in het bestuursverslag inzicht te geven in de mate waarin baten eenmalig of jaarlijks terugkerend zijn. Hiermee geeft de organisatie inzicht in risico’s ten aanzien van continuïteit van de baten.

De bestuursverslagen die aan de jaarrekeningen zijn toegevoegd zijn onvolledig en vaak onjuist.

518   De organisatie dient belangrijke wijzigingen in de (statutaire)doelstelling met redenen omkleed in het verslag te vermelden.

Wijzigingen in statuten dienen in jaarverslag bekend gesteld te worden. Ook wijzigingen HHR hoort er in te staan. Dit heeft nooit vermeld gestaan in enig jaarverslag. Ook niet in 2019.

516   De organisatie dient in het bestuursverslag melding te maken van belangrijke stellige bestuurlijke voornemens en inmiddels in het nieuwe jaar genomen besluiten, alsmede van de financiële vertaling daarvan. Zij dient de begroting voor het jaar volgend op het verslagjaar in samenvattende vorm op te nemen, tenzij de functie die zij aan de begroting toekent dat niet zinvol maakt. Van dit laatste is bijvoorbeeld sprake als zij de begroting niet als belangrijk stuurinstrument gebruikt voor de beheersing van de activiteiten.

Geen besluiten genomen voor het nieuwe jaar zijn gepresenteerd.

Geen begroting 2020 is toegevoegd aan het Bestuursverslag van 2019.

521   Gezien de veelal maatschappelijke betekenis van de organisatie wordt echter aanbevolen dat zij de jaarstukken aan belanghebbenden en belangstellenden ter beschikking stelt, zodra ze zijn vastgesteld door de bevoegde organen.

Diverse jaarstukken van neveninstellingen worden niet door 50PLUS Partij op de website gepresenteerd. Zo blijkt het jaarverslag van het oude WB niet op de website te staan van het WB en niet op de website van 50PLUS Partij. De leden moeten zelf maar uitzoeken waar eventuele jaarstukken te vinden zijn, als ze al te vinden zijn.
De jaarstukken zijn bovendien niet volledig.

 De gevolgen voor de reeds op 3 oktober 2020 goedgekeurde jaarrekening 2019 kunnen niet genegeerd worden. Het huidige voortvarende bestuur zal een veelvoud van onderzoekende, controlerende, constaterende,  documenterende, analyserende, concluderende acties moeten ondernemen, tevens afdoende maatregelen treffen, corrigeren en uiteindelijk rapporteren aan de leden van de partij. Het niet nemen van actie is in deze onverantwoord en zal ernstige uitwerkingen hebben inzake het voortbestaan van de 50PLUS Partij. Het nu op korte termijn niet optreden zal een onherstelbaar imago schade veroorzaken

Verontrustende conclusies kunnen hier worden getrokken.

Het jaarverslag van 2019 kan de rechtmatigheid toets geheel niet doorstaan.

Tevens blijkt dat ook 2018 en eerdere jaren de rechtmatigheid toets ook niet hebben kunnen doorstaan. Een grondig extern onderzoek dient mijn inziens plaats te vinden om de financiële geloofwaardigheid van de partij te kunnen opvijzelen.

Er is veel mis bij de jaarrekeningen en de controles. Zowel de diverse HoofdBesturen alsmede de accountant zijn hier debet aan.

6c. Bevinding 3: ANBI wetgeving versus RASCI besturingsmodel

Een organisatie die als betrouwbaar overkomt en waar alle leden gelijke rechten en plichten hebben, conform de Wet en de ANBI belasting wet; Het RASCI beleidsdocument ingevoerd door A.C. (Hans) Cornet onder Jan Nagel 2016-2017 en daarna is voortgezet in nieuwe besturen

Het RASCI-model voor procesverbetering bestaat uit een matrix die de rollen en verantwoordelijkheden weergeeft van alle personen die bij een project, proces of lijnwerkzaamheden zijn betrokken. Langs de verticale as van de RASCI-matrix staan de namen van de betrokkenen of de functionele rollen. Daarachter staan de op te leveren resultaten, betrokken processen of activiteiten. Per onderdeel is aangegeven welke rol iemand heeft.

En welk budget wordt toegekend aan die portefeuille. Doordat duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is, ontstaat duidelijkheid en dat bevordert de voortgang van het project enorm.

RASCI uitleg. Dit zijn de rollen binnen de RASCI-matrix:

 • Responsible: verantwoordelijk voor de uitvoering van een proces of activiteit. Deze persoon legt verantwoording af aan de persoon die accountable is.
 • Accountable: de eindverantwoordelijke die ook goedkeuring moet geven aan het resultaat.
 • Support: de persoon die ondersteuning verleent aan het proces of project en de werkzaamheden uitvoert.
 • Consulted: de persoon die moet worden geraadpleegd, goedkeuring verleent of input levert aan de ‘responsible’ persoon, voorafgaand aan een stap in het proces.
 • Informed: degene die geïnformeerd wordt over de beslissingen, de voortgang en de bereikte resultaten, zodat er een volgende stap kan worden gezet.

Dit model wat jaren lang door 50PLUS is gehanteerd is principieel in strijd met de ANBI wet inzake de bij RASCI toegekende bevoegdheden van VETO recht en beslissende stem.

Hiervan dient per direct afstand van worden genomen door huidige en toekomstige bestuursleden, want dit belemmert de gelijkheid van stemrecht per bestuurslid (alle bestuursleden zijn collectief en individueel hoofdelijk aansprakelijk) op gelijke basis in de vereniging. Geen VETO recht en beslissende stem zijn dus mogelijk. Helaas heeft 50PLUS de laatste jaren voorzitters gekend, die deze principes uit machtsoverwegingen onterecht hebben toegepast/ingevoerd in strijd met de wet.

Uitleg: Het gaat er dus vooral om dat in besturen van verenigingen geen verhoudingen gecreëerd mogen worden zodanig, dat enkele van de bestuurders zich het vermogen van de partij eigen maken en/of daarover beslissingen nemen, alsof het hun eigen geld is. Daarom is het van belang dat altijd vacatures snel vervuld worden, om dat stemrecht niet uit te schakelen en dat individuele bestuurders zich geen rechten mogen toe-eigenen, die andere bestuurders ontzegd worden.

Ook hierin is het voormalig HB onder leiding van voorzitter Geert Dales ernstig in gebreke gebleven. Immers heeft hij welbewust verzuimd om steeds tijdig vacatures uit te zetten voor vacante posten. Dit ondermeer zowel binnen het Hoofdbestuur als bij de Financiële Commissie.
Daarbij geldt ook dat altijd genotuleerd dient te worden en die afgetekend moeten worden conform vereisten.

6d. Bevinding 4:  Geldstromen niet verantwoord

De begroting 50PLUS van 2019 is te vinden op de website van 50PLUS vereniging. In deze begroting is te zien dat bij de opbrengst en de kosten de bedragen van het Wetenschappelijk Instituut (WI) en de Jan Nagel Foundation (JNF) zijn opgenomen. Het gaat hier om de bedragen van 150.000 voor het WI en 90.000 voor de JNF.

Hiermee is de begroting conform de aanbevelingen van de toenmalige Financiële Commissie (FC) in het doelmatigheidsverslag van 2017, terwijl de accountant weigerde dit op deze manier in de jaarstukken op te nemen, dat verklaarde hij persoonlijk ‘en plain publique’ op de ALV van 26 mei 2018. Als commentaar op de kritische bevindingen van de toenmalige voorzitter van de FC.
Onder leiding van de voorzitter Geert Dales werd op de ALV van 1 december 2018 besloten dat de leden van 50PLUS geen enkele inzage konden krijgen in het volledige doelmatigheidsrapport 2017 van de FC terwijl er hierover wel degelijk een aantal moties waren ingediend door diverse verontruste leden, om de alle geïnteresseerde leden inzage te laten geven op het partij kantoor.
In het advies van het toenmalige HB werden de moties ontraden en zijn ze uiteindelijk niet eens in stemming gebracht op de ALV van 1 december 2018.
Wij hebben kunnen constateren dat de oorspronkelijke moties, die nog in ons bezit zijn, systematisch van de 50PLUS website zijn verwijderd.

Geldstroom: De belastingdienst geeft aan dat volgens ANBI en de belastingwet (BW) de vereniging 50PLUS verplicht is de volledige geldstroom over de bankrekening van de vereniging te verantwoorden. Dit is wederom niet gebeurd in het jaarverslag 2019 terwijl in de begroting van 2019, die op de 50PLUS website staat, voor het eerst in de partij historie wel de juiste weergave van de gelieerde stichtingen is getoond. Ook in het concept begrotingsdocument van 2020 zijn de subsidies van WI en JNF correct meegenomen conform de eisen ANBI en BW.
De accountant werkt in strijd met de BW. Je mag toch uitgaan dat ook de accountant zich aan de wet houdt, net zo als iedereen in Nederland dat moet doen, inclusief de Minister van Justitie.

De verklaring van de accountant is echter wel correct, er van uitgaande dat de accountant geen opdracht heeft gekregen te controleren op ANBI vereisten en de conformiteit met de BW te controleren.

Het kan als een tekortkoming van alle besturen van 50PLUS vanaf 2011 tot op heden beschouwd worden dat de accountant nooit opdracht heeft gekregen deze te controleren!
De leden van 50PLUS partij zijn al die jaren op het verkeerde been gezet inzake ANBI en dat je mag verwachten,  dat door de accountant goedgekeurde jaarverslagen ook de belasting controle inhoudt.
Het is niet uit de jaarverslagen op te maken of de accountant totaal wel of niet op ANBI en Belastingwetgeving heeft gecontroleerd.

Zowel in de jaren 2016 en 2017 blijkt, dat er in de jaarrekeningen optelfouten zijn gemaakt.

Deze fouten zijn gemaakt door de toenmalige partijbureau manager Peter Pont (thans voorgedragen door het HB als kandidaat Algemeen lid voor het nieuw te kiezen HB op 8 mei a.s.) en de toenmalige penningmeester Hans Cornet.(thans weer in het HB als Algemeen lid en selectiecommissie voor het nieuwe HB)  De fouten zijn dus intern 50PLUS verwijtbaar. De accountant Mattens neemt inzake de goedkeuring geen enkele inhoudelijke verantwoordelijkheid en heeft dan ook geen enkele correctie uitgevoerd.

6e. Bevinding 5:

Verantwoording 2018  Wetenschappelijk Bureau.

Indien wij gaan zoeken op het internet naar het jaarverslag 2018 van het Wetenschappelijk Bureau (WB) van 50PLUS (de voorganger van het Wetenschappelijk Instituut), zien wij dat dit verslag niet te vinden is op de website van 50PLUS Partij of op de website van WB 50PLUS Partij. Op deze website staan uitsluitend de jaarverslagen van 2015, 2016 en 2017 vermeld. Onder de kop van de jaarverslagen staat vermeld: 

Conform de wet financiering politieke partijen legt het WB 50PLUS Partij jaarlijks verantwoording af over de besteding van gelden die het ontvangt via het rijk. Deze financiële jaarverslagen hieronder gepresenteerd.

Er staan slechts drie jaarverslagen, het jaarverslag van 2018 ontbreekt

Hierbij kan een kritische kanttekening worden gemaakt, het is in strijd met de Wet Financiering Politieke Partijen (WFPP) dat het jaarverslag 2018 van WB 50PLUS Partij ontbreekt op deze website of op de website van de moederpartij. Het oude WB heeft gefunctioneerd tot 31 december 2018. De financiële administratie werd gedaan in samenwerking met de kantoor manager van 50PLUS Partij de heer Peter Pont (tot zijn vertrek).
Het oude WB ontving echter geen gelden via het Rijk, de tekst is feitelijk onjuist en misleidend. Het feit is, dat het oude WB de gelden ontving via de vereniging 50PLUS.
Het blijkt dat reeds in 2017 en gedurende 2018 het WB steeds meer ging functioneren als een zelfstandige entiteit, die niets met de vereniging van doen had. Dit is volstrekt onjuist want volgens de WFPP is de vereniging 50PLUS Partij de enige directe belanghebbende, waarbij het WB slechts een nevengeschikte instelling is. De vereniging besluit tot oprichting/ ontmanteling . In het najaar van 2018 heeft de vereniging (HB) besloten het oude WB te ontmantelen.

Er is wel een WB 2018 jaarverslag verzonden naar het Rijk. https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2019/10/15/bijlagen-deel-2-bij-besluit-wob-verzoek-over-financiering-politieke-partijen-2018/50PLUS.pdf

Dit jaarverslag is niet terug te vinden op de websites hetgeen in strijd is met WFPP.
Ook staat in het jaarverslag 50PLUS Partij niet dat financiering van het WB heeft plaatsgevonden over de bankrekening van de Partij 50PLUS.
Wat opvalt in het jaarverslag van het WB op pagina 13 dat personeelskosten in 2017 realisatie 23.249 euro betrof, voor de begroting 2018 was 25.000 euro gereserveerd maar in de realisatie van 2018 bleek het getal meer dan verdubbeld te zijn en was 65.796 euro uitgegeven. Er was een stijging van 42.547 euro.
De leden van de partij moeten inzage krijgen aan welke personen de extra 42.547 euro is uitbetaald en voor welke werkzaamheden.

De totale bedrijfslasten waren begroot op 47.791 euro maar de realisatie 2018 betrof 145.513 euro.
Nergens in de documentatie is terug te vinden, hoe deze grote verschillen zijn opgetreden, er is geen enkele toelichting gegeven. Tevens zijn op geen enkele ALV de leden ingelicht.

Dit is in strijd met het Huishoudelijk Reglement van december 2016 van 50PLUS Partij onder artikel 6 staat duidelijk instructie, hoe verantwoording dient te worden afgelegd. Tot op heden is dat nooit gebeurd en dit dient gecorrigeerd te worden. Mochten er onrechtmatigheden worden geconcludeerd, dienen de verantwoordelijke personen persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld en passende maatregelen tegemoet te zien.
Er zal zo spoedig mogelijk verantwoording moeten worden afgelegd aan de leden op een volgende ALV.

In 2018 werd de financiële administratie van zowel het Wetenschappelijk Bureau als mede die van 50PLUS Partij gerund door de heer Peter Pont. Hij had beide administraties op zijn desktop staan van zijn computer. Nooit is verantwoording afgelegd door de heer Pont betreffende de stijging van 42.547 euro WB personeelskosten.

Peter Pont stuurde zelf beide administraties (Partij en WB) naar de accountant. Binnen het WB stuurde mevrouw Janssen declaraties direct door naar de heer Pont die declaraties boekte voor betaling. Wat de rol van de toenmalige penningmeester de heer Hans Cornet is geweest is onduidelijk. Hij heeft verklaard dat hij dit niet wist, maar hij had het zeker gezien zijn functie wel moeten weten. Het is mij bekend dat de accountant  tijdens het TDC interview (onderzoek) heeft medegedeeld, dat de contacten via de heer Pont verliepen en dat voor het jaarverslag 2017 de penningmeester Cornet geen enkele bemoeienis heeft gehad.
De heer Pont was in dienst van de vereniging als werknemer en deed de financiële administratie en de loonadministratie. De operationele leiding lag conform het HHR bij het Hoofd Bestuur.

Onder het voorzitterschap van Jan Zoetelief had echter Maurice Koopman de leiding over het Partij Bureau. Dit is vreemd, omdat alle HB leden immers verantwoordelijk zijn. De heer Koopman voerde als Vicevoorzitter van de Partij als enige functioneringsgesprekken, maakte beoordelingen op, stelde loonsverhogingen vast en maakte pensioenafspraken. Tevens was de heer Koopman werkzaam binnen het Wetenschappelijk Bureau. Geen van de financiële informatie werd afdoende gedeeld met alle bestuursleden.

De heer Pont voerde naast zijn werkzaamheden voor de partij dus ook werkzaamheden uit voor het WB. Productie van het jaarverslag en de administratie van het WB. Het gebeurde immers al jaren zo onder verschillende penningmeesters (waaronder hij zelf voor een deel van 2015 voordat hij vroegtijdig aftrad/ moest aftreden omdat er een groot verlies was geleden van – 75.000 euro).
In 2017-2018 kreeg de heer Pont opdracht van het WB bestuur om de financiële commissie geen inzage te geven in de financiële administratie hetgeen in strijd is met het HHR.
Tevens werden facturen van het WB door de heer Pont  gefactureerd aan de partij. Zo heeft iedere gemeente fractie een eigen bijdrage moeten betalen van ongeveer 100 euro. Alle provincies hebben hun financiële kassen moeten overdragen aan het Partij kantoor. Hiervan is geen eenduidige administratie bekend.
Een conclusie is dat zowel het WB alsmede de Partij een en dezelfde administrateur hadden, die tevens beide jaarverslagen verzorgde en dat er veelvuldig over en weer met gelden is geschoven.
Het is duidelijk dat er ernstige vormen van belangenverstrengeling heeft plaatsgevonden, dat de financiële stromen niet of nauwelijks gecontroleerd zijn hetgeen kwalijk is te noemen.

Tijdens mijn bestuursperiode binnen het hoofdbestuur in 2017 is veelvuldig gebleken, dat de gevoerde financiële administratie als onbetrouwbaar* kan worden bestempeld. Dit heeft geresulteerd in het vroegtijdig aftreden van drie bestuursleden vanwege de financiële chaos, dat er een Tijdelijke Décharge Commissie is benoemd en dat het toenmalige bestuur op advies van deze TDC nooit ‘décharge’ heeft ontvangen van de leden.

*Volgens de definitie van Jans, Grondslagen van de Administratieve Organisatie is betrouwbaarheid van gegevensverstrekking afhankelijk van betrouwbaarheid van gegevensverwerking. Er moet sprake zijn van juistheid, tijdigheid en volledigheid.

6f. Bevinding 6:  Weigeren financiële informatie verstrekking door Wetenschappelijk Bureau 50PLUS

Op 12 juni 2017 12.31 uur wordt door de voorzitter Richard de Mulder van het WB een mail gestuurd aan de heer Peter Pont.

De inhoud van deze mail bevat de volgende tekst: Hierbij deel ik je mede dat het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau geen toestemming geeft of zal geven tussentijdse financiële gegevens van onze rechtspersoon te delen met de Financiële Commissie van 50PLUS.”

Tijdens de ALV van 2016 werd onder leiding van de toenmalige voorzitter Jan Nagel besloten dat de Financiële Commissie alle financiële gegevens mocht inkijken om zodoende een adequate controle mogelijk te maken.

De partijkantoormanager heeft nagelaten het Hoofd Bestuur hiervan op de hoogte te stellen. In ieder geval niet voor de geplande ALV van zaterdag 17 juni 2017. Hier is sprake van ernstige nalatigheid van de toenmalige partijkantoormanager Peter Pont.

Dit onderwerp, wat zeker op de ALV naar voren had moeten worden gebracht, is nooit aan de leden voorgelegd. Pas op 19 juni, na de ALV wordt er melding gemaakt van het schrijven van het Wetenschappelijk Bureau. De FC en de penningmeester ontvangen hiervan een melding. Later verklaarde de toenmalige voorzitter de heer Nagel aan de FC dat hem dit niet bekend was.

Chronologisch overzicht
12 juni 2017

1) Pont ontvangt van WB voorzitter Prof. Richard de Mulder mail met instructie geen enkele info te verschaffen aan FC inzake WB.

2) status HB bestuur: Jan Nagel is op 12 juni 2017 de Partij voorzitter Vereniging 50Plus , 5 dagen voor de ALV ( 17/06 ).

3) Jan Nagel heeft in november 2018 aan de TDC i.v.m. hoor en wederhoor meegedeeld niets te weten van deze brief d.d. 12 juni 2017 van Prof. Richard de Mulder aan Peter Pont .

4) als klopt wat J. Nagel heeft verklaard , hebben zowel P. Pont als R. de Mulder beiden J. Nagel niet geïnformeerd toen de heer Nagel nog tot 17/06/2017 de verantwoordelijk HB voorzitter was; immers, het HB is verantwoordelijk voor operationeel leidinggeven aan het partijkantoor , conform het Huishoudelijk Reglement  2016/12, maar werknemers van Partijkantoor hebben ook de eigen verantwoordelijkheid , zeker een werknemer als dhr. Peter Pont die zélf in 2015 HB lid penningmeester was en sindsdien na zijn vroegtijdig gedwongen aftreden alle HB vergaderingen persoonlijk bijwoonde , dus als geen ander heel goed wist wat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden waren.

Pont heeft een ernstige fout gemaakt door deze mail onder de pet te houden voor Jan Nagel en collega oud HB leden in dat bestuur.

5) het is vreemd dat de Mulder dit briefje stuurde aan  Pont. Immers, het WB had toch een eigen penningmeester ?

– Pont zou immers formeel alleen de administratie doen van de Vereniging ! Die indruk werd altijd gewekt !

– echter , het geheim is informeel algemeen bekend dat Peter Pont ook de administratie deed van het oude WB en Pont als enige offertes van WB zzp werkneemster Odette Jansen goedkeurde en uitbetaalde ! Pont deed feitelijk de administraties van zowel oude WB en Vereniging en deed beide jaarverslagen in samenwerking met accountant Mattens.

17 juni 2017 – ALV !

6) ALV d.d. 17 juni 2017 , Jan Nagel treedt af als voorzitter. Nieuw 50PLUS HB bestuur benoemd onder leiding van Jan Zoetelief , Incl. Algemeen HB lid Henk-Jan Verboom.

19 juni 2017

7) pas onder het nieuwe voorzitterschap van Jan Zoetelief, deelt P. Pont op 19 juni de FC mee dat de FC geen inzage krijgt in de WB administratie 2017, middels toezending kopie mail d.d. 12 juni 2017 van R. de Mulder.

8) Op 23 juni 2017 heeft Gerard van Hooft als lid van de Financiële Commissie  hierover zijn verbazing en afkeuring geuit.

6g. Bevinding 7:  Extravagante kosten personeel inhuur

Ref: Jaarverslagen 2018-2019 50PLUS partij (zie ook overzicht Excel file).
Als je in de jaarverslagen kijkt van 2018 en 2019 zijn daar substantiële uitgaven gedaan voor inhuur personeel, 2018 betrof het 38.457 Euro en in 2019 betrof het 77.658 Euro. In beide jaarverslagen is geen melding gemaakt,  aan welke personen dit is betaald.

Tevens zijn er in beide jaren extreem hoge autokosten gedeclareerd, zonder dat nader gespecificeerd is. In 2019 is zelfs de personele inhuur verdubbeld ten opzichte van 2018.
Deze exorbitante bedragen dienen nader gespecificeerd te worden en tevens vermeld te worden aan welke personen deze bedragen zijn uitgekeerd.

In zowel het jaarverslag van 2018 alsmede het jaarverslag van 2019 staat expliciet vermeld dat ‘leden van het bestuur’ geen bezoldiging hebben ontvangen.
Gezien de summiere informatie in beide jaarverslagen is dat niet te controleren.
De leden van de partij dienen inzage te krijgen aan wie individueel deze extreme kosten zijn betaald en dat dit wordt gerapporteerd aan de leden op de eerstvolgende ALV.

Bovendien kan ik getuigen, dat leden van het bestuur wel degelijk bezoldiging hebben ontvangen. De plaatsvervangende penningmeester de heer Bert Kannegieter heeft volgens de notulen van 24 oktober 2018 (ingelaste HB vergadering met agenda) voor werkzaamheden op het Partij Kantoor 55 euro ex BTW per uur mogen ontvangen exclusief kosten. Een ander lid van het toenmalige Hoofd bestuur heeft aangeboden het voor 0 euro te willen doen, maar dat werd niet gehonoreerd. Tijdens een eerdere vergadering is dit absurde voorstel afgewezen middels de stemming binnen het zevenkoppige HB drie (3) voor en drie (3) tegen waarmee het voorstel niet was aangenomen. In een latere ingelaste vergadering is het voorstel opnieuw in stemming gebracht en is het aangenomen met de stemming vier (4) tegen drie (3). De heer Kannegieter mocht zelf meestemmen over zijn inkomsten. De overige drie bestuursleden protesteerden tevergeefs en werden vervolgens  in november 2018 door Dales voor ontslag aangeboden aan de ALV op een in allerijl ingelaste ledenvergadering. (Zie onder meer rapport Follow The Money)

Een motie van de heer Verboom op de ALV van 1 december 2018 om de heer Kannegieter te laten kiezen, of in het HB een functie bekleden of 55 euro exclusief te verdienen werd door het HB ontraden en heeft derhalve bij stemming op de ALV van 1-12-2018 geen meerderheid gehaald.
Beide adviseurs van het Hoofdbestuur te weten Eerste Kamerlid Martine Baaij en Tweede Kamerlid Henk Krol  zijn volledig op de hoogte geweest van oneigenlijk inzetten van financiële middelen, maar hebben nooit hun invloed gebruikt deze onrechtmatigheden te corrigeren. Er kan geconstateerd worden dat er sprake is geweest van laakbaar gedrag van een groot aantal individuen binnen de partijtop van 50PLUS vereniging.

Het ontvangen van geld door HB leden is in strijd met de ANBI regels en in strijd met het HHR. Ook dit had vermeld moeten worden in het jaaroverzicht.

Beide verantwoordingen 2018 en 2019 (waar bestuursleden zijn betaald) dienen grondig herzien te worden, er moet tevens vermeld worden waar en aan wie de inhuurkosten zijn betaald en wat de bedragen zijn. Tevens dient geverifieerd te worden of een of meerdere bestuursleden met hun handen in de pot hebben gezeten. Mocht daar sprake van zijn dienen passende maatregelen tot terugvordering te geschieden en het handelen van betrokkenen dient op ethiek en integriteit getoetst te worden. Het inhuren van HOFFMANN bedrijfsrecherche  (personeel) zou eventuele onvolkomenheden aan het licht kunnen brengen en de partij schoon kunnen maken van discutabele elementen.

Er diende melding te worden gemaakt op de ALV van december 2020, dat zowel over de verantwoording van 2018 en van 2019 ernstige tekortkomingen zijn geconstateerd en dat deze tekortkoningen worden gerapporteerd aan de leden op de eerstvolgende ALV in 2021.

Het is duidelijk dat er vele betalingen aan Hoofdbestuursleden zijn gedaan terwijl dit niet is vermeld en zelfs is ontkend in de financiële verantwoordingen van 2018 en 2019. Er dient dan ook een kasstroom controle plaats te vinden en aangetoond te worden dat dit heeft plaatsgevonden. Maatregelen tot terugvordering en toetsing aan integriteit normen en waarden dient plaats te vinden. Hiervan zal melding moeten worden gemaakt naar de minister daar ANBI voorwaarden ernstig zijn geschonden.

Er moet onderzocht worden of hier sprake is van integriteit problematiek door diverse bestuursleden, wat de eventuele maatregelen zijn en dat deze maatregelen worden gerapporteerd aan de leden op de eerstvolgende ALV in 2021.

6h. Bevinding 8:  Grote toename personeelskosten

In 2017 werd de financiële verantwoordelijkheden van de provincies de nek omgedraaid door voorzitter Jan Zoetelief en penningmeester Hans Cornet. Deze geldstromen van de provincies naar de Partij blijken niet volledig in kaart te zijn gebracht, van sommige provincies is het kasgeld immers overgedragen aan de toenmalige Penningmeester en/of de Bureau manager. Hierover is een motie ingediend tijdens de laatste ALV en wordt momenteel onderzocht door het huidige bestuur. Althans dat is toegezegd door het huidige HB op de laatste ALV. De financiële taken die veelal werden uitgevoerd door vrijwillige provinciale penningmeesters werden allemaal overgedragen aan de bureau manager Peter Pont.  Het bijhouden van al deze financiële betalingen heeft geleid tot het aantrekken van veel extra personeel en de uitbesteding van de administratie aan APPR niet heeft geleid tot verlaging loonkosten wat wel het geval moet zijn.

Ref: Jaarverslagen 2018-2019 50PLUS partij.

In het jaarverslag staat vermeld dat er 1,9 FTE werden betaald en in 2019 staat dat er 1,2 FTE werden betaald.
Er is geen nadere specificatie aangegeven welke personen/functies zijn gereduceerd. Wat opvalt is als je kijkt naar de kosten die zijn gemaakt voor het betalen van deze Fte’s.

2019 2018
Bruto Salaris 78834 85447
Sociale lasten 14596 16630
Percentage 18,51% 19,46% Waarom verschillen deze 1 procent?
Totaal 93430 102077
Gemiddeld FTE 1,3 1,9
Gemid Salaris FTE 71869,23 53724,74 Hoe kan dat dat de kosten ongeveer 45 % zijn gestegen?

In bovenstaande tabel is duidelijk waar te nemen dat de uitgave aan personeel flink gestegen is.
Met minder FTE is meer betaald. Enige uitleg ontbreekt. Dit roept wel nadere vragen op.

Op de ALV van december 2020 diende een nadere volledige uitleg te worden gegeven waarom de personeelsuitgave extreem gestegen is en aan wie deze uitgaven zijn toegekend.

6i. Bevinding 9: Ontbreken van ontheffingen in jaarverslagen

Onverenigbaarheden
In het HHR van 2016 staat duidelijk vermeld onder artikel 7 dat volgens het HHR 7.1.2 het HB ontheffingen kan verlenen…. En dat een lijst van ontheffingen toegevoegd dient te worden aan het jaarverslag. In alle jaarverslagen vanaf 2011 tot en met 2019 ontbreken de lijsten met onverenigbaarheden. Het blijkt dat de diverse besturen te pas en te onpas met onverenigbaarheden hebben gestrooid. Vriendjespolitiek? Dit kan nooit de bedoeling zijn van een serieuze politieke partij.
Er is niets mis met onverenigbaarheden mits zij worden gedocumenteerd, worden vermeld en kenbaar worden gemaakt op de juiste manier. Verantwoording afleggen is hier essentieel.

De lijsten met onverenigbaarheden van de afgelopen 5 jaren dienen alsnog worden toegevoegd aan de jaarcijfers en dat deze worden gerapporteerd op de website van de Partij.

6j. Bevinding 10: Concept begroting 2020

In de concept begroting van 2020 staat vermeld onder de inkomsten de berekende subsidie voor de vereniging. Door het wegvallen van een van de zetels door het opstappen van de heer Krol klopt dit bedrag niet meer. Een herziening is dus noodzakelijk en dient zo snel mogelijk aan de leden te worden voorgelegd.

Op de  ALV van oktober 2020 was hier al een opmerking over gemaakt. Het HB heeft toegezegd dit op te pakken.

6k. Bevinding 11  Ontbreken 7.000 euro vermelding in jaarverslagen 2013 en/of  2014
Correcties jaarverslag 2013-2014

Indien in een jaarverslag correcties worden aangebracht  inzake een vorig boekjaar, dienen deze wijzigingen te worden gespecificeerd in het volgende boekjaar, voorzien van een toelichting .
Dit ontbreekt in het jaarverslag van 50PLUS 2014 ten opzichte van het boekjaar 2013 !

De verlaging van het 2013 resultaat van circa 70.000 euro oorspronkelijk , naar circa 53.000 euro herzien , is voor slechts 10.000 verklaard door de vermogenswijziging aan de passief zijde van de balans (min 10.000 eigen vermogen , plus 10.000 korte termijn schulden).

De restpost euro 7.000 is niet verwerkt, zo te zien, tevens is er geen toelichting gegeven.

Deze restpost -/- 7.000 dient ook als verlaging van het eigen vermogen te worden geboekt , met als tegenhanger , hetzij een verhoging van de schuld positie ( passiva ) , of een verlaging van de activa ( minder liquiditeiten in kas , of correctie vaste of financiële activa).

Er is dus een zichtbaar verschil aanwezig , hetgeen als onjuist kan worden bestempeld, en zonder dat er enige toelichting is gegeven!

Waarschijnlijk de reden dat 50PLUS Partij nooit balansen op de website hebben gezet, hetgeen in strijd met de belastingwetgeving van ANBI !
En waarschijnlijk ook de reden dat balans posities NOOIT op de ALV’s werden gepresenteerd !

Hoewel het lang geleden heeft plaatsgevonden is het wenselijk dat er een verklaring komt betreffende de 7.000 euro. Het rommelen met geld lijkt binnen de partij een hardnekkig virus te zijn. De toenmalige verantwoordelijke bestuurders en administrateurs maken nog steeds deel uit van de vereniging 50PLUS Partij en kunnen wel met een afdoende verklaring komen.

6l. Bevinding 12:  I funds contract

Op 4 oktober 2017 is er een document ontvangen van de firma I funds. Het 2017 Contract met Ifunds van ruim € 20.000,- ( Peter Pont en Gerard van Hooft geven zelfs € 25.000 aan )
Het betreft hier een offerte betreffende de implementatie van I funds Engage ten behoeve van 50PLUS. Het behelst hier de aanschaf van soft ware, die echter nooit is gebruikt !
Op 6 november 2017 is 50PLUS als opdrachtgever getekend (volgens het document) door i/o Hans Cornet.

Aangezien deze overeenkomst door de Vereniging 50PLUS is aangegaan door Ondertekening van slechts 1 persoon ( werknemer ) vond plaats , op 6 november 2017, waarbij zijn naam niet wordt genoemd bij ondertekening –
Nu blijkt dat deze handtekening (i/o) is geplaatst door de partijkantoormanager de heer P. Pont die daarvoor geen schriftelijk machtiging heeft gehad en niet tekenbevoegd was om namens 50PLUS contracten aan te kunnen gaan. Bovendien stond betrokkene niet ingeschreven bij de KvK als bestuurslid dus heeft ook juridisch geen enkele zelfstandige tekenbevoegdheid.
In de financiële verantwoording van 2017 en volgende is geen melding gemaakt van enige financiële verplichtingen naar I funds.

Deze uitgaven staan ten onrechte NIET in het jaarverslag 2017 van 50PLUS vermeld, terwijl ook de drie jaren maand verplichting tot betalen van operationele service kosten per jaar in het jaarverslag 2017 geheel is weggelaten. Hieruit kan dus geconcludeerd worden dat rechtmatigheid controle door de accountant niet of niet afdoende heeft plaatsgevonden.

Duidelijk is dat de aankoop van standaard software voor een waarde van circa € 20.000 heel veel geld is ( zie bijgaande email van Peter Pont d.d. 26/09/2018 inzake I funds overeenkomst en verplichtingen dienaangaande uit november 2017 , waarvan de landelijk penningmeester vermoedelijk en de Financiële Commissie niet op de hoogte waren.

Zeker voor een kleine ANBI organisatie als 50PLUS; ten behoeve van een op zich beperkte en simpele leden administratie met 5000-6000 leden is volgens toenmalig  penningmeester Gerard van Hooft:de prijs fors te noemen (zie zijn mail in bijlage ).

Inkoop is kiezen uit meer alternatieven dan slechts één (1), waarbij alternatieven zakelijk ook

bij ‘ niet bekende ‘ relaties dienen te worden georganiseerd. Dat is een simpele algemeen erkende basiswet op inkoop gebied;

Er is de Tijdelijke Décharge Commissie (TDC) niet gebleken, dat ingeval van deze I funds offerte meerdere concurrerende alternatieven werden aangevraagd buiten I funds, zoals dit inkoop technisch behoort te geschieden ! In die zin kan niet gesteld worden dat de met I funds overeengekomen prijs een voor de 50PLUS partij correcte en juiste prijs is, ten opzichte van gangbare alternatieven in de markt.

Daarnaast is de TDC gebleken dat, aan leden van 50PLUS,  ook grote inkoopopdrachten worden verstrekt, onder meer op Media gebied (circa € 30.000  en ruim € 5.000 in 2017 ). Ook hier is niet bekend dat alternatieve offertes werden aangevraagd bij niet-leden en derden organisaties.

6m. Bevinding 13:  Inhuur extern bedrijf Odette Organiseert

Ten behoeve van werkzaamheden voor de ALV van 11 november 2017 was er een offerte uitgebracht door het bedrijf ‘Odette Organiseert’. Het betrof hier een ZZP medewerker werkzaam voor het Wetenschappelijk Bureau. Die naast werkzaamheden voor het WB ook nog bijkluste voor haar eigen firma. Vreemd is echter dat de heer Koopman, die zowel in het HoofdBestuur een functie had als Vicevoorzitter, alsmede een functie had in het Wetenschappelijk Bureau als bestuurslid, een sterke voorstander was van het inhuren van genoemd bedrijf.

Tevens was hij de functionele baas van het partijkantoor.
Deze offerte (2895 euro) was op 2 november getekend door mevrouw Jansen en de partijkantoormanager de heer Peter Pont. Wederom blijkt dat ook deze handtekening is geplaatst door de partijkantoormanager de heer Peter Pont die daarvoor vermoedelijk geen schriftelijk machtiging heeft gehad en niet tekenbevoegd was om namens 50PLUS om contracten aan te kunnen gaan. Bovendien stond betrokkene niet ingeschreven bij de KvK als 50PLUS bestuurslid dus heeft ook juridisch geen enkele zelfstandige tekenbevoegdheid.

Daarnaast is een offerte inzake de ALV December 2017 voor ruim € 2.800 door slechts een medewerker getekend als opdracht, welke achteraf circa 15% hoger werd uitbetaald vanwege extra kosten aan meerwerk en 27 cent per kilometer werd gerekend; derhalve werd ook hier niet werd voldaan aan de statutair verplichte externe vertegenwoordigingsbevoegdheid ( Zie bijlagen inzake : Odette Organiseert )

6n. Bevinding 14: 129.000 euro negatief in 2017

Op 6 april 2018 (2018-04-06 19:14) heeft HJ Verboom een brief per mail met opmerkingen en vragen over de financiële huishouding van de partij gestuurd naar de penningmeester Hans Cornet. Deze brief geeft verdere inzage in het onduidelijke financiële beleid. Deze brief is als 8e PDF toegevoegd aan deze mail.

De belangrijkste punten in deze brief waren:
a. Het gebrek aan juiste, tijdige en volledige informatievoorziening door penningmeester Hans Cornet aan overige HB leden.
b. weigering informatieverstrekking aan Financiële Commissie.
c. Een groot aantal ontbrekende financiële gegevens die betrokkene dient te ontvangen.
d. Een verlies van 129.000 euro terwijl op ALV en in HB vergaderingen onterecht een positief beeld werd geschetst.

Opmerking: Betrokken penningmeester Hans Cornet vond het niet noodzakelijk op mijn brief te antwoorden. Zoals gebruikelijk werden dergelijke hinderlijke vragen door het toenmalige DB geheel doodgezwegen.

Ontbrekende bijlagen kunnen bij mij worden opgevraagd indien noodzakelijk.
Het blijkt dat een groot aantal van de huidige bestuursleden op de hoogte zijn van mijn toenmalige mail. De vraag die gesteld kan worden: Waarom desbetreffende  bestuursleden nooit en te nimmer tot op vandaag enige actie hebben ontplooid ernstige misstanden binnen de partij op te lossen.

Toen minister Olongren van BZK in diverse media d.d. 23 juni 2020 publiceerde dat zij dreigde om een boete op te leggen aan partij 50PLUS wegens jarenlange slechte boekhouding, hadden m.i. alle alarmbellen moeten afgaan…….en adequate maatregelen moeten volgen. Minimaal een onderzoek.  Hetgeen niet is gebeurd.

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5161282/politieke-partijen-hebben-financieen-niet-op-orde-boete-voor-forum
Forum is niet de enige partij die de financiële verantwoording niet op orde heeft. Ook bij 50PLUS moeten accountants ‘herstelwerkzaamheden’ gaan uitvoeren. “Indien dit tot onvoldoende resultaat leidt, zullen volgende stappen in overweging moeten worden genomen”, schrijft de minister.

Onderwerp: Gepresenteerde financiële documenten 10 maart 2018
Datum: 2018-04-06 19:14
Afzender: henkjan.verboom@50pluspartij.nl
Ontvanger: Hans Cornet <penningmeester@50pluspartij.nl>
Kopie: Henk Krol <h.krol@tweedekamer.nl>, “Baay-Timmerman, M.H.H.
(Martine)” <martine.baay-timmerman@eerstekamer.nl>, Jan Zoetelief

<jan.zoetelief@50pluspartij.nl>, Maurice Koopman

<maurice.koopman@kpnmail.nl>, Hylke ten Cate

<hylke.ten.cate@50pluspartij.nl>, Theun Wiersma

<Theun.Wiersma@50pluspartij.nl>, Frits van der Pluijm
<fritsvanderpluijm@50pluspartij.nl>, Marianne Fennema

<marianne.fennema@50pluspartij.nl>, Jelmer Reitsma

<vz.fincom.50pluspartij@gmail.com>

OPMERKING: Onder het regiem van Dales is deze informatie wederom bovengekomen maar wederom is er nooit enige actie ondernomen (zie onderstaande adresbalk).

Van: henkjan.verboom@50pluspartij.nl
Aan: Geert Dales <voorzitter@50pluspartij.nl>,
Gerard van Hooft <penningmeester@50pluspartij.nl>
Cc: Jan Nagel <jan.nagel@50pluspartij.nl>,
Henk Krol <h.krol@tweedekamer.nl>, Baay-Timmerman, M.H.H. (Martine),
Helena Bosch <helena.bosch@50pluspartij.nl>

OPMERKING: Zoals u kunt zien aan bovenstaande adresbalken zijn een groot aantal bestuursleden, Eerste Kamer leden en Tweede Kamer lid op de hoogte gebracht. Ik heb nooit enige reactie mogen ontvangen betreffende de geconstateerde misstanden binnen de partij. Nooit heeft enig lid de moeite genomen enige actie te ondernemen en of vragen te stellen. Wegkijken en passiviteit kan mijn inziens worden opgevat als laakbaar gedrag.

De leden hebben recht op een verklaring komt betreffende het verlies van 129.000 euro. Het huidige bestuur dient hierover een verklaring af te geven op een volgende ALV. Het blijkt dat een aantal toenmalige verantwoordelijke bestuurders en administrateurs nog steeds deel uitmaken van de vereniging 50PLUS Partij.

Het is mij bekend als ex-HB lid in de jaren 2017 en 2018 dat het Dagelijks Bestuur van 50PLUS (Jan Zoetelief, Hans Cornet en Maurice Koopman) geld hebben gespendeerd aan luxe diners, kasopnames hebben plaatsgevonden die niet verantwoord zijn in de boekhouding, dubbele reiskosten en een hotelovernachting onterecht zijn gedeclareerd, Kerst gratificaties van minimaal 150 euro p.p. zijn uitgedeeld aan bestuursleden eind 2017. Tijdens het bestuur van Geert Dales heb ik deze misstanden van het vorige bestuur gemeld maar de toenmalige voorzitter Dales heeft nagelaten handelend en corrigerend op te treden.

Opmerking:  Ik, HJ Verboom,  heb het bedrag teruggestort daar het aannemen van geschenken boven 35 euro niet acceptabel is voor een marine officier. Ik heb hiervan melding gemaakt binnen mijn militaire organisatie waarbij mij werd medegedeeld dat terugstorten een juiste actie was. De valse opmerking van G. Dales dat ik dit bedrag zeker wel van de belasting zou hebben afgetrokken kenmerkt het niveau van de toenmalige voorzitter die in zijn beleid gesteund werd door diverse fractieleden van onder andere de eerste en tweede kamer en andere partij prominenten.

 

6 o. Bevinding 15:  Het functioneren van 50PLUS

Veel van de bovengenoemde misstanden zijn reeds in het verleden door de diverse Financiële Commissies benoemd. Maatregelen die werden voorgesteld om de financiële huishouding transparanter, beter en rechtmatiger te maken werden niet of nauwelijks uitgevoerd. Het motto was, we doen het al jaren zo dus waarom zouden wij het aanpassen.

Nog verontrustender is dat financiële wanorde in 2017 nooit is aangepakt. De ingestelde Tijdelijke Décharge Commissie heeft uitgebreid onderzoek gedaan op vele onderdelen in 2017. Vele (financiële) misstanden zijn in deze rapportage benoemd. Dit heeft onder andere geleid dat het bestuur van 2017 nooit Décharge heeft gehad. Het bestuur onder Dales heeft nagelaten broodnodige verbeteringen door te voeren. Het TDC rapport werd door Dales in de LOL (linker onder lade) gestopt en dat de financiële chaos kon worden voortgezet in 2018 en 2019 waar niet is nagelaten uitbetalingen te doen, die mijn inziens niet door de beugel kunnen.

De gehele financiële administratie dient op zeer korte termijn op orde wordt gebracht, dat de leden en de ALV’ s juist tijdig en volledige inzage krijgen in alle financiële stromen binnen de partij. Dat het contract met de accountant wordt herzien om zodoende aan alle wettelijke vereisten en ANBI voorwaarden te voldoen. Dat de fouten in het verleden openbaar worden gemaakt en dat alle leden en ALV ’s geïnformeerd worden over de mogelijk te nemen maatregelen. Indien er geen maatregelen meer mogelijk zijn dient dat per onderdeel specifiek te worden vermeld, met de redenen waarom geen maatregelen meer mogelijk of gewenst zijn.

Mochten bestuurders en personeelsleden ernstig en laakbaar gedrag hebben vertoond tussen 2011 en 2020 dient dit getoetst te worden aan de integriteit normen en -waarden. Mochten er financiële misstanden worden geconstateerd dienen deze teruggevorderd te worden bij de verantwoordelijke personen Slechts dan heeft de Partij de mogelijkheid haar imago definitief te verbeteren en is voortbestaan gegarandeerd en kunnen leden weer trots zijn op de Partij.

7.Slot

“Wat heb ik verkeerd gedaan?”  (uitspraak Jan Nagel op 20 maart 2021)

HJV: Ik heb niet nagelaten de voorzitter J. Nagel een brief te sturen waarin wordt aangegeven waar volgens mij de achteruit- en afgang van 50PLUS aan te danken is.

Aangezien dit al een lijvig document is geworden heb ik besloten een groot aantal andere (bestuurlijke) zaken die eigenlijk het daglicht niet kunnen aanschouwen (ernstig vermoeden van onbehoorlijk bestuur) achterwege te laten.

Het blijkt wel dat de 50PLUS organisatie een bijzonder groot aantal rotte plekken bevat.   Dat invloedrijke 50PLUS leden hebben nagelaten corrigerend op te treden, hetgeen de partij heeft doen afglijden naar slechts  één (1) zetel (Liane den Haan).

De leden hebben nagenoeg nooit een eerlijk beeld voorgespiegeld gekregen en zijn regelmatig op het verkeerde been gezet. Leden, die wel in de gaten hadden, dat er veel niet klopt en daar relevante vragen over hebben gesteld, werden niet naar behoren beantwoord, vaak zelfs dermate geschoffeerd dat zij vervolgens heel boos en teleurgesteld hun lidmaatschap hebben opgezegd. Dat is ook te zien aan de permanente daling van het ledenbestand.  Van 10.428 leden in 2014 zien we jaarlijks een teruggang naar c.a. 3400 anno nu.

Een groot aantal goede, eerlijke leden komen waarschijnlijk nooit meer terug naar de Partij en kunnen definitief als verloren worden beschouwd.Indien zelfreinigend vermogen niet wordt geactiveerd, zal dit betekenen dat er weinig toekomst te verwachten is voor partij 50PLUS.

Het nieuw te kiezen HB (1-8-2020), die zichzelf voordragen(!) als meest geschikte nieuwe leden,  zetten kennelijk de lijn door die al jaren geleden is ingezet.  Hetgeen weinig hoop en vertrouwen geeft aan de leden voor verbeteringen nu en in de nabije toekomst.

Het huidige (en het nieuwe) bestuur dient op de eerst volgende ALV te vermelden, dat één van de leden een uitvoerig financieel document (zijnde dit document) heeft ingediend waarin een groot aantal punten staan vermeld die nader onderzocht moeten worden, dat het bestuur daar op de volgende ALV in 2021 terugkomt met een plan van aanpak en een tijdschema.

Bovenstaande documentatie wordt ook aangeboden aan de recent ingestelde evaluatiecommissie t.b.v. Campagne Tweede Kamerverkiezing, misschien kunnen die een beweging in gang zetten van zelfreiniging. Voor vragen kunt u mij natuurlijk altijd benaderen, ik heb alle documentatie nog in mijn bezit om alle misstappen te kunnen bewijzen.

Natuurlijk verwijs ik naar de wel bekende documentatie:    (Allen zijn verkrijgbaar)
De verslagen van de Financiële Commissie vanaf 2016
Het TDC rapport,
Het artikel van Follow The Money
Diverse krantenberichten.
Verslagen van diverse HB vergaderingen.

Met vriendelijke groeten,
Henk Jan Verboom (Oudorp, Noord Holland)
Lid 466
E-mail adres: hj.verboom@chello.nl