Helena Bosch – kandidaat algemeen secretaris

 Bekend maakt bemind

 Als aanhef voor mijn motivatie om mij kandidaat te stellen voor de post van secretaris gebruik ik deze variant op het gangbare gezegde…

Mij dunkt namelijk, dat wij telkens weer uit kandidaten , die wij vrijwel niet of nauwelijks kennen, moeten kiezen wie wij in een bestuur of in een politieke functie willen zien. Met als gevolg, dat we op een  mooi plaatje, mooi verhaal, mooie c.v. iemand kiezen, die naderhand blijkt toch niet datgene in huis te hebben om goed en naar verwachting te functioneren binnen onze vereniging.

Hoe komt het dat we elkaar niet (voldoende) kennen. Mijns inziens (en die van veel andere leden) is de oorzaak het ontbreken van gedegen opleidingen binnen onze vereniging. Immers in de opleidingen zie je elkaar, maak je kennis met iemands vaardigheden, en met de wijze waarop men zich tot elkaar verhoudt. Is iemand een ‘teamplayer’ of een  ‘solist’ …

Nu heb ik na eerdere sollicitaties als kandidaat Algemeen lid en zelfs voorzitter van het HB, ook gedurfd mij te kandideren als secretaris.

Om u een idee te geven van wie ik ben, want u kent mij onvoldoende…..alleen van horen, zeggen … heb ik de moeite genomen, om hier uitvoerig te vertellen wat ik voor onze vereniging partij 50PLUS heb gedaan en wat ik vermag.

Dit aan de hand van onderstaande criteria, die opgesteld zijn voor deze functie door het huidige HB.

Veel  leeswerk; maar gezien de zwaarte van de functie wel belangrijk.  Als u het ook belangrijk vindt, om nu een gedegen keuze te kunnen maken, vertrouw ik er op dat u de tijd en moeite neemt om mijn informatie rustig door te lezen.

Het huidige HB vroeg:
Expertise: (waar ligt de expertise en ervaring, die u geschikt maakt voor deze functie binnen 50PLUS)

* Interne oriëntatie
Ik ken de partij goed. Ken de geschiedenis. Kan soepel en gemakkelijk contacten leggen binnen alle gremia. En mijn waardering uitspreken voor alle trouwe leden (met of zonder actieve rol).

* Brede bestuurlijke en leidinggevende ervaring
In elk beroep had/kreeg ik al snel op een natuurlijke manier de leiding over kleine of grotere groepen mensen. Al op heel jonge leeftijd (22 jaar) had ik een leidinggevende functie binnen een landelijk werkend bedrijf. Ik vond het prettig om met allerlei mensen te werken, mensen op te leiden, begeleiden zonder evenwel de baas te spelen.
Ook na mijn betaalde werkzaamheden, heb ik veel als vrijwilliger gewerkt en daarin weer vaak als leidinggevende.

* Bestuurlijke leiding partijkantoor
Een belangrijke ‘poot’ bij onze vereniging is een adequaat werkend partijkantoor. Ik ken de geschiedenis van het kantoor. Weet welke mensen daar al dan niet succesvol gewerkt hebben. En heb meegedacht in een lastige situatie in 2018 om tot een goed werkende oplossing te komen voor het kantoor.
Ik zou heel goed in staat zijn om mee te helpen aan een efficiënt werkend geheel.

* Redactioneel sterk
Vanaf de schoolbanken aan schoolkranten meegewerkt. In diverse redacties gewerkt. Bij elke baan was ook de schriftelijke communicatie van wezenlijk belang. En ik heb vaak mijn eigen communicatie verzorgd in diverse leidinggevende functies. Al dan niet bijgestaan door assistenten. Zelf ben ik ook vaak een zogenaamde’ ghost writer’ geweest om ideeën van mensen, die moeite hadden met zich schriftelijk uit te drukken op een prettig leesbare wijze voor het voetlicht te krijgen.
Ik heb lesboeken geschreven in de tijd dat ik werkte als leidinggevende in de cosmetica branche.
 

*  Scherp oog voor details en juiste toepassing regels en reglementen
Zeker een heel scherp oog voor details. Daarbij vooral lettend op aangename manieren van omgaan met mensen. Je representatief kleden als respect naar je collega’s en iedereen waar je mee te maken krijgt. Een fijne ambiance creëren waar iedereen zich op zijn gemak voelt. Oog hebben voor talenten en die stimuleren. Maar ook oog voor iemand die mogelijk wat hulp nodig heeft.

Ik hecht aan het op een correcte manier uitdrukken in de Nederlandse taal. Ook belangrijk om onze eigen naam juist te schrijven, dus met allemaal hoofdletters.

Heel belangrijk vind ik het om ons allen aan de regels (statuten) en reglementen (HHR) te houden. Immers de willekeur van wel/niet hanteren van regels voor de één wel voor de ander niet, heeft al te vaak geleid tot grote problemen. Eenvoudig te vermijden door eerlijk en duidelijk te zijn. Zelf vind ik de integriteits regels ook cruciaal om te allen tijde toe te passen.

* Pragmatische probleemoplosser
Ik kan snel denken en adequaat reageren op onverwachte situaties. Daarvan zijn legio voorbeelden te noemen, ook bij mijn eerdere werkzaamheden voor 50PLUS.
Zoals bijvoorbeeld het geval was bij het plotselinge overlijden van de vz in N.H. Hetgeen mij nog een compliment van Jan Nagel per mail opleverde….
Maar ik heb bijvoorbeeld  ook heel praktische oplossingen  om leden, die niet digitaal zijn, toch volwaardig mee te kunnen laten doen met alle activiteiten.

* Netwerker en regelaar
Dat kan ik heel goed en acht ik ook van grootse belang om verder te komen met onze vereniging. Meerdere malen aangegeven hoe we bijvoorbeeld tot een Vrouwennetwerk kunnen komen. Daar is in 2018 een motie voor aangenomen. Ik heb daartoe een plan bedacht, maar is nooit tot uitvoering kunnen komen door…..
Bovenaan mijn lijst van dingen, die nu dringend gedaan moeten worden, staat het contact herstellen met alle leden. Het vertrouwen weer winnen. En ook ex leden weer interesseren om terug te komen bij 50PLUS.
Daarover ligt mijn eerste plan al klaar.

*  Teamspeler
Ben ik van nature. Dat is ook de enige manier om verder te komen met onze partij.
Als secretaris dient men nauw samen te werken met de voorzitter. Samen in goed overleg, ook natuurlijk in samenspraak met de andere bestuursleden, bepalen zij wat er naar buiten toe gecommuniceerd wordt.
Goed contact met alle kaderleden van alle gremia acht ik van groot belang. Maar ook onmiddellijk de band met de leden versterken en inzetten op sterke aanwas van het aantal leden. Dat kan alleen als we het vertrouwen weer herstellen.
Bij mij hoort iedereen erbij, ergo ik sluit nooit mensen uit. Ieder lid telt mee, voor ieder een open oor. En heel belangrijk: ieder lid krijgt prompt antwoord op door hen gestelde vragen.

Helaas heb ik te vaak moeten constateren dat veel leden op een eilandje zitten en er weinig of geen samenwerking met elkaar is. Alleen samen kunnen we zo groot worden als we zouden willen.

Functies en ervaring binnen 50PLUS:
Vanaf mijn aanmelding als lid (december 2016) grote betrokkenheid getoond en me bereid verklaard op elk gebied me te willen inzetten voor 50PLUS.
In mei 2017 aangemeld voor een bestuursfunctie in de provinciale afdeling Utrecht en daar volop meegewerkt aan voorbereidingen voor deelname aan de GR. In meerdere plaatsen w.o. Utrecht en Amersfoort. Vanaf 17 oktober 2017 toegevoegd aan het bestuur van de afdeling Utrecht.
Alle landelijke ALV’s bezocht ( 2 x Hilversum, Zwolle, Driebergen, Amsterdam, Apeldoorn en daarna alle digitale vergaderingen), alle PLV’s Utrecht (actief) bezocht (Utrecht, Achterveld, Amersfoort) alsmede in andere provincies zoals bijvoorbeeld Noord Holland, Zuid Holland en Gelderland.

Meegewerkt (vele uren) aan het interview met Corrie van Brenk (filmpje, foto en tekst op landelijke website gepubliceerd).
Het boekje ‘Vertel uw Verhaal’ waarin alle verhalen van de geïnterviewden waren gebundeld, werd door het Kamerlid op 7 maart 2018 aangeboden aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daar was ik ook bij. Samen met de andere geïnterviewden werden we ontvangen in een kamer met Koolmees en stelde hij ons beurtelings vragen over onze situatie. Leuk en leerzaam.

Samen met toenmalig bestuurslid Franc Gerritsen van de afdeling Utrecht in februari 2017 de excursie georganiseerd naar de Tweede Kamer op uitnodiging van Henk Krol.
Veel initiatieven genomen om te komen tot commissies en werkgroepen in onze provincie.

Op 26 mei 2018 werd ik (met acht andere leden) gekozen als Algemeen lid van het HB.

Vandaar uit direct acties ondernomen, zoals begin juni heb ik me, eigener beweging, aangemeld voor deelname aan de 50PlusBeurs in september van dat jaar. Zelfstandig alles georganiseerd door contacten te leggen met leden door heel Nederland om te komen helpen op de stand.

Zeer succesvol geweest. We vergaarden meer dan 800 adressen van potentiële leden.
Twee acties op stapel gezet voor ledenwerving.
Meegedacht over het programma voor de verkiezing van de PS in 2019. Meegedacht en gesproken met meerder leden van de Waterschappen.

Actief deelgenomen aan de ledendag in de T.K. 12 oktober 2018.
Alle symposia van het vorige WB en het nieuwe WI bezocht.
Aanwezig geweest en betrokkenheid getoond bij de start van het Vrouwennetwerk.

Als HB lid twee nieuwe besturen tot stand gebracht, te weten die in Noord Holland en Utrecht. Voor beide provincies beleidsplannen gemaakt in goed overleg met de toenmalige bestuursleden.

Elke HB vergadering bijgewoond en zelf genoteerd wat er gaande was. (Toenmalige vz weigerde aanvankelijk om notulen te laten maken).

Alles bij elkaar heb ik vanaf oktober 2017 vrijwel dagelijks vele uren gewerkt voor 50PLUS.

Zienswijze en voornemen:
Het Hoofdbestuur dient te bestaan uit capabele leden, die op de eerste plaats direct de belangen willen behartigen van de 50PLUS leden. En indirect die van senioren in algemeen. Zij dienen er samen voor te zorgen, dat er op een democratische, open en eerlijke wijze bestuurd wordt. Zie mijn motie D.O.E. maar (met knipoog) voor de ALV van 14-12-2019.

Bij voorkeur dient het HB te bestaan uit zelfstandige ondernemers, die weten wat het is  om een zaak op te bouwen.

Qua bestuur dient men de vereniging te leiden als een onderneming.

Het Hoofdbestuur moet zodanig functioneren, dat de dames en heren politici hun hoofd en handen vrij hebben om in de politiek onze achterban, alle senioren, doelmatig te vertegenwoordigen.

Daartoe dient het HB de mensen, die een politieke functie bekleden, volop te ondersteunen, te faciliteren met efficiënte middelen.

Mijn voornemen is, om met de nieuwe voorzitter en de andere HB leden een stevig beleidsplan voor de komende jaren te maken. Zoals men een ondernemersplan maakt voor een bedrijf.

Dit plan meteen bespreken met de provinciale afdelingen en ook onderzoeken wat de afdelingen  zoal tot nu toe hebben gedaan. Waar nodig behulpzaam zijn. Alle provinciale websites professioneler maken met up to date informatie.

Dan direct te gaan werken aan contacten met bestaande leden, terugwinnen van ex leden, ledenwerving. Uiteraard alles samen alle actieve leden .Mijn doel is om het vertrouwen van het ‘grote publiek’ voor 50PLUS te herstellen. Dat kan alleen als we eerlijk durven zijn naar en met elkaar en durven te evalueren wat geweest is. Daaruit lessen leren.

Ook overal onze leden, die niet digitaal (kunnen) zijn bij betrekken, ook bij alle stemmingen.
Zodat er mogelijk weer een aanzienlijk aantal mensen het aandurven om lid en/of donateur te worden van onze partij. Uiteraard toewerken naar succesvolle deelname aan de GR in 2022.
Daartoe liggen ‘oude plannen’ die gestoken in een nieuw jasje nog prima dienst ie kunnen doen. Duurzaam gebruik maken van elkaars tijd en energie!
Ook zal ik direct gaan kijken naar moties die ooit zijn aangenomen, maar nimmer of onvoldoende zijn uitgevoerd. Daarbij zeker de indiener(s) van dergelijke moties betrekken.

Ik ben een creatief denkende doener. En praktisch ingesteld. Gewend om de tering naar de nering te zetten. Kan met een klein budget, toch grootse resultaten bereiken.

Het toverwoord is ‘de pot met goud’ inzetten…..

Samenwerken (nogmaals) in een goede sfeer, elkaar met respect bejegenen. Ieder lid is voor mij belangrijk. Belangrijk als individu, als mens….echter ook zakelijk gezien….iedereen heeft een netwerk. Tegenwoordig met alle digitale mogelijkheden vaak een heel groot netwerk. Een respectvol behandeld lid, die tevreden is zal dit ook uitstralen in zijn of haar netwerk. Mond tot mond reclame is nog altijd de krachtigste vorm van het aantrekken van ‘klanten’. Omgekeerd werkt negatieve reclame eens zo hard.
Dus goed luisteren naar ieders inbreng, serieus beantwoorden van vragen, ook van lastige vragen op eerlijke wijze is een ‘must’ om vertrouwen te herwinnen.
Te houden, te verkrijgen.
Alleen met sterke teams (te herstarten met het HB) van capabele, integere mensen, die bereid zijn prettig samen te werken, kan onze partij weer opstaan om mee te gaan tellen. Doorgroeien naar de volwassen, grote partij die de senioren in Nederland verdienen.

Daarbij hoort ook het versterken en helpen van de provincie besturen.

Tevens wil ik nu (eindelijk) direct werk gaan maken van het realiseren van opleidingen (zie mijn motie ‘Werkgroep Opleidingen’ die ik daartoe indiende op 14 december 2019 en was aangenomen door de leden). In opleidingen leert men elkaar kennen. En kunnen talenten ontdekt worden.

Ik heb mijn actieve deelname binnen onze partij ten behoeve van onze partij altijd zeer serieus genomen. Heb gewerkt alsof het mijn eigen toko was. Ondertussen zeker twaalf dikke dossiers van alle ervaringen en correspondentie opgebouwd. Ik vertrouw erop dat we nu gezamenlijk serieus aan de slag kunnen.

Voor al uw/jullie  vragen sta ik open.

Hartelijke groet,
Helena Bosch h.bosch72@kpnplanet.nl

Vragen aan kandidaat en antwoorden van Helena Bosch