Privacybeleid

Het website adres is: https://50pluspodium.nl.

Disclaimer voor 50pluspodium.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van 50pluspodium.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door 50pluspodium. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 50pluspodium is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij 50pluspodium.

Geen garantie op juistheid

50pluspodium streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder voorafgaande mededeling.

50pluspodium aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites van derden waar naar wordt verwezen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van 50pluspodium.nl op deze pagina.