Uitnodiging bijzondere algemene vergadering 8 mei

Geacht lid,

Op zaterdag 8 mei 2021 vanaf 10:00 uur vindt een bijzondere Algemene Vergadering (AV) plaats.

Conform de geldende beperkingen inzake fysieke bijeenkomsten en met inachtneming van de bepalingen van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (hierna “COVID-19” genoemd), zal deze vergadering virtueel plaatsvinden.

Leden kunnen niet lijfelijk aanwezig zijn maar kunnen uiteraard deze vergadering ‘online’ volgen na registratie.

In overeenstemming met artikel 2.1.1. van het HHR zal deze vergadering gedeeltelijk besloten zijn op voorstel van het Hoofdbestuur indien de leden akkoord gaan.

A) Concept Agenda – AV 8 mei 2021, aanvang 10:00 uur precies – sluiting 14:00 uur (uiterlijk)

 1. Opening door de voorzitter: Jan Nagel – vaststellen besloten gedeelte vergadering tot de pauze

 2. Vaststelling agenda

 3. Goedkeuring Verslag Algemene Leden vergadering 12 december 2020 met als bijlagen de gestelde vragende amendementen en moties, en de begroting,

 4. Instelling onafhankelijke stemcommissie

 5. Beantwoording van de vragen aan het Hoofdbestuur die via mail zijn gesteld in de periode 21 april – 5 mei 2021 09.59 uur. Deze vragen worden individueel of thematisch beantwoord door de voorzitter.

 6. Amendementen en Moties

 7. Financiën:

  1. Bespreking jaarstukken 2020

  2. Voordracht door het HB – Herbenoeming lid FC – De heer Johan Hessing

   met aansluitend Pauze 12.00 uur – 12.30 uur

 8. Benoeming nieuw Hoofdbestuur door de Algemene Vergadering (openbare gedeelte)Voor de benoeming van de nieuwe Hoofdbestuursleden vindt een presentatie van de kandidaten plaats via een online verbinding. Deze kandidaten zijn voorgedragen door de voordrachtscommisie (zie onderaan deze brief). Deze presentatie (max 1 min. per kandidaat) geschiedt per te kiezen categorie (voorzitter, secretaris, penningmeester en vier algemeen bestuursleden), waarna per categorie telkens de stemming door de AV zal geschieden, totdat alle 7 nieuwe HB leden benoemd zijn.
 9. Inauguratiespeech van de nieuw gekozen Voorzitter Hoofdbestuur
 10. Speech politieke leider
 11. Sluiting vergadering door afscheidnemend Voorzitter

B. AANMELDING tot de Algemene Vergadering, deelname op 8 mei 2021 en hoe te stemmen

U bent uitgenodigd door 50PLUS om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering van 8 mei 2021.

Om deel te nemen dient u zich daadwerkelijk aan te melden op alv@50pluspartij.nl onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats en lidnummer. De sluitingsdatum van aanmelding is woensdag, 5 mei om 09.59 uur. U ontvangt indien u nog lid bent twee dagen voor de ALV van 8 mei 2021 een registratielink om deze virtuele vergadering bij te wonen. U bent dan al door het partijkantoor aangemeld als deelnemer.

Het deelnemen aan de vergadering

Nadat u de link naar de Algemene Ledenvergadering heeft ontvangen, moet u dit account beveiligen met een wachtwoord.

Vervolgens klikt u op Bekijk het webinar waarna u inlogt voor de ledenvergadering met het door u opgegeven e-mailadres en wachtwoord. Alvast een fijne uitzending toegewenst op zaterdag, 8 mei 2021.

C) Mogelijkheid tot stellen van vragen tot woensdag, 5 mei 2021 tot uiterlijk 09.59 uur.

De mogelijkheid tot het stellen van vragen uitsluitend die betrekking hebben op de onderwerpen die bij deze oproeping zijn vermeld staat op grond van artikel 6 COVID-19 open voor alle leden voor zover deze vragen elektronisch aan het Hoofdbestuur zijn gericht vanaf 21 april tot 5 mei 2021 09:59 uur.

Deze vragen dienen – in WORD-formaat – gericht te worden aan het mailadres alv@50pluspartij.nl met als onderwerp: “Vraag ALV 08/05/2021”. Vragen die na dit tijdstip worden ingediend kunnen niet meer in behandeling worden genomen. Hetzelfde geldt voor inzendingen waarbij geen vraagstelling is opgenomen of waarbij de vraag geen verband houdt met de agendapunten.

De aldus ingediende vragen zullen tijdens de vergadering, al dan niet thematisch, worden beantwoord en de antwoorden worden naderhand op de website gepubliceerd (COVID-19 artikel 6.2).

Gelet op de bijzondere aard van deze Algemene Ledenvergadering die wordt georganiseerd met inachtneming van de COVID-19 Noodwet heeft de voorzitter besloten dat op basis van artikel 6.3 van genoemde tijdelijke wet er geen mogelijkheid zal worden geboden aan leden tot het stellen van nadere vragen tijdens de virtuele vergadering van 8 mei 2021. Vandaar het belang om de eventuele vragen vooraf te stellen zoals hierboven aangeduid.

D) Spreektijd tijdens de virtuele ALV beperkt

Gelet op de bijzondere aard van deze Algemene Ledenvergadering die wordt georganiseerd met inachtneming van de COVID-19 Noodwet is het verkrijgen van spreektijd tijdens deze bijzondere Algemene Vergadering niet van toepassing.

Uiteraard geldt deze restrictie niet voor de leden van het HB, de partijmanager, de voorzitter van de stemcommissie en de kandidaten nieuw Hoofdbestuur.

Dat betekent dus concreet dat er voor andere leden geen mogelijkheid is voor spreektijd tijdens deze ‘online’ vergadering van 8 mei 2021; uiteraard kunnen zij vooraf wel eventuele vragen stellen (zie hierboven onder punt C).

E) Hoe verloopt het stemmen tijdens de ALV door stemgerechtigde, geregistreerde leden?

Uitleg over de wijze waarop wordt gestemd (zie punt B).

F) Volmachten niet toegestaan

Tijdens voorgaande fysieke vergaderingen is tijdens de stemmingen gedurende de Algemene Vergadering gebruik gemaakt van volmachten, maximaal twee per persoon. Gelet evenwel op het bijzondere karakter van deze Algemene Vergadering onder COVID-19 Noodwet heeft het Hoofdbestuur zich gebogen over de vraag of het gebruik van volmachten zou moeten worden voorzien. Hierbij overwoog het Hoofdbestuur onder meer dat:

 • het gebruik van volmachten met name dan gerechtvaardigd is indien leden door met name fysieke beperkingen niet in staat zijn de ALV te bezoeken of dat zij zich elders (bijvoorbeeld in het buitenland) bevinden op de dag van de ALV;

 • deze twee gronden het stemmen via een ‘online’ verbinding niet in de weg staat: stemmen is altijd mogelijk, waar ook ter wereld;

 • het technisch voorzien van een extra stemmodaliteit die het mogelijk zou moeten maken om per persoon in plaats van één keer, drie keer te stemmen (door zichzelf en voor de twee volmachten) disproportioneel kostbaar is; dat het bovendien technisch niet goed mogelijk is om tijdens het uitbrengen van de stem en de volmachten met verschillende soorten stemkeuzes te werken;

 • door de technische complexiteit de mogelijkheid van fraude toeneemt en daardoor de integriteit van de uitkomst van de stemming nadelig kan beïnvloeden.

Na consultaties met verschillende politieke – en bestuurlijke kringen binnen de partij is mede om bovenstaande reden besloten dat tijdens deze bijzondere Algemene Vergadering geen gebruik gemaakt zal kunnen worden van volmachten

Namens de hele organisatie achter deze bijzondere Algemene Vergadering en in het bijzonder mede namens mijn collega’s uit Het Hoofdbestuur alsmede kantoormanager Anneke van der Helm wens ik u een prettige bijeenkomst toe op 8 mei 2021 vanaf 10:00 precies.

Met vriendelijke groeten,

Peter Schut
Algemeen Secretaris
12 maart 2021


(C) De informatie op deze pagina is afkomstig van de website 50PLUSpartij.nl