Bezwaar tegen de stemadviezen

Aan het demissionaire Hoofdbestuur 50PLUS, de heer Bert Kannegieter (wrnd. Voorzitter, wrnd. Penningmeester) en de heer Robert Gielisse (wrnd. Secretaris).
BEZWAARSCHRIFT

20 juli 2020

Geachte wrnd Bestuursleden,

Afgelopen donderdag 16 juli 2020 hebben wij bericht gekregen van Alfons Leerkes, die ons namens de voorzitters/besturen van de provincies Groningen, Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord Holland, Zuid Holland, Zeeland en Limburg en de fractieleden van zowel de Eerste als Tweede Kamer meedeelde dat zij een stemadvies hebben uitgebracht voor het nieuw te kiezen Hoofdbestuur.

Wij als kandidaten, die niet in het stemadvies voorkomen, maken ernstig bezwaar tegen deze ondemocratische stap. Die is in tegenspraak met de eerdere beloften gedaan door u, het nog zittende demissionaire hoofd­bestuur. Te weten dat er bij deze verkiezing gelijke kansen zouden zijn voor elke kandidaat. Dat er geen gesprekken met een sollicitatie­commissie zouden plaatsvinden. Geen voorselectie dus. In plaats daarvan kon iedere kandidaat zich op zijn of haar eigen wijze presenteren op de landelijke website.

Wezenlijk voor dit verkiezingsproces is, dat u geen kandidaten zou voordragen:     “De leden waren oud en wijs genoeg om hun eigen keuze te maken.”

Nu doet u als Hoofdbestuur (HB) inderdaad zelf geen voordracht, maar verleent wel  officieel de heren Leerkes, Schut en nog acht andere collega’s van de Adviesraad de ruimte om hun eigen mening ten beste te geven aan alle leden.

Dus  indirect geeft u daarmee toch stemadvies al was het maar omdat de suggestie wordt gewekt dat één en ander afkomstig is van het adres Kneuterdijk 2.

Daarmee lijkt  u c.q. het partijkantoor toch mede verantwoordelijk voor het nu uitgebrachte stellige advies. Een stemadvies, dat zowel per mail als per post aan alle leden is verstrekt en via de landelijke 50PLUS website, die toegankelijk is voor een ieder (dus ook leesbaar voor niet leden en de pers!).

En dan zou de heer Leerkes ook nog tot voorzitter van de stemcommissie moeten worden benoemd ?

Daarmee wordt dit hele verkiezingsproces tot een vertoning gedegradeerd, waarvoor iedere zichzelf respecterende politieke partij zich dient te schamen.

Het siert de provinciebesturen van Drenthe en Noord Brabant dat zij zo wijs zijn om aan deze ondemocratische gang van zaken niet mee te werken.

Dat nota bene ook de dames en heren politici van de Eerste en Tweede Kamer zich actief hebben ingelaten met het een antwoord op de vraag wie wel en wie niet een positief stemadvies verdienen, betreuren wij.

Mensen die zij wellicht nooit ontmoet of gesproken hebben.

Door zich zo vergaand te mengen in de bestuurlijke zaken van de partij zijn zij volstrekt ongeloofwaardig geworden als onafhankelijke – mogelijk ook toekomstige – volksvertegenwoordigers. Hopen zij aldus wellicht een hogere plaats op de kieslijst van de 50PLUSpartij te bemachtigen ?

Uiteraard begrijpen wij, dat het voortbestaan van onze partij afhangt van hoe er de komende negen maanden wordt bestuurd. Nu al welbewust in achterkamertjes grote tegenstellingen creëren door het verstoren van een integer bedoeld verkiezingsproces, is kwalijk.  Een handelwijze die bovendien in aperte strijd is met de democratische grondvesten van de partij. Dit zal de toekomstige samenwerking van de bestuurlijke en politieke onderdelen van de partij niet vooruithelpen.

Ons verzoek is dan ook, dat dit stemadvies door u direct als onwenselijk en schadelijk voor het imago van de partij zal worden gekwalificeerd. Dat het stemadvies direct ongedaan wordt gemaakt.  Hieraan gekoppeld dat u aan alle leden van de partij heel duidelijk maakt, dat in goed overleg met alle belanghebbenden ervoor gekozen is om iedere kandidaat een eerlijke en rechtvaardige kans te geven op een plaats in het hoofdbestuur.

Om dit verzoek kracht bij te zetten willen wij hierbij de volgende aanvullende punten noemen:

 1. Zoals eerder gesteld, is in overleg met alle betrokkenen afgesproken en bepaald, dat geen voorkeur voor bepaalde kandidaten zou worden afgesproken. Dat op een open, eerlijke en gelijkwaardige wijze de bestuursverkiezing zou plaatsvinden.
  Het thans gegeven stemadvies doet afbreuk aan deze afspraak.
 1. Als we het stemadvies in het huidige bestuurlijke krachtenveld binnen de partij plaatsen, dan heeft deze stap wel degelijk een betekenisvolle lading. Immers zullen nagenoeg alle leden, die binnen de partij een bestuurlijke, dan wel politieke functie vervullen, gaan stemmen op een persoon die in het stemadvies staat.
  En vooral ook de niet actieve leden, die geen weet hebben van wat er zich achter de schermen heeft afgespeeld en afspeelt, zullen zich laten beïnvloeden door hetgeen de door hen hooggeachte Kamerleden en provinciale voorzitters aan stemadvies geven.
  De conclusie kan niet anders zijn dan dat alle negentien (19) niet in het voorkeurslijstje voorkomende kandidaten daarmee in een nadelige positie zijn gebracht.
 1. Wij hadden het heel normaal gevonden, als een ordentelijke onafhankelijke selectiecommissie zich had ontfermd over de sollicitatiebrieven en cv’s van alle kandidaten. En dat daaruit voortvloeiend gesprekken zouden worden gevoerd met de sollicitanten. Zeker met hen die zich hebben gekandideerd voor één van de DB functies. Veel hangt Immers af van adequaat functionerende leden van het HB, die beschikken over aantoonbare kwaliteiten voor de job en daarnaast ook volstrekt integer zijn.
  Als er serieuze gesprekken waren gevoerd met alle kandidaten, hadden wij het kunnen billijken als daar een aanbeveling tot……. uit was gekomen. Nu dat niet is gebeurd, althans niet openlijk, noopt u ons hierover onze afkeuring uit te spreken.
 1. De vraag is ook of de provinciale voorzitters en de Kamerleden zich voldoende hebben gerealiseerd, dat hun onrechtmatige stappen niet alleen op ons maar op vele leden een demotiverende werking kunnen/zullen hebben.

Is dit nu de cultuur binnen de partij om zo met partijgenoten, die zich onbezoldigd voor de vereniging inzetten, om te gaan? Als dat zo is, dan hebben wij allen de belangrijke taak om een cultuurverandering tot stand te brengen. Volgens ons is er dan geen plaatst voor leden in het HB, die deze cultuur koesteren en op deze manier laten voortleven.

 1. In de meeste gevallen zijn de kandidaten qua opleidingsniveau, kennis en opgedane ervaringen aan elkaar gewaagd. Dit roept vragen op hoe en op welke basis en criteria het stemadvies tot stand is gekomen.

Vragen zoals:

Naast de profielbeschrijvingen voor het hoofdbestuur zijn kennelijk ook andere criteria gehanteerd. Welke zijn dat? Of is het een kwestie van ‘ons kent ons’ ?

Hadden deze criteria niet vooraf met betrokkenen moeten worden afgestemd?

Het is voorstelbaar, dat ook aspecten als o.a. betrouwbaarheid, integriteit, loyaliteit een rol spelen in de keuze. Heeft men de in het stemadvies genoemde personen ook langs deze lat gelegd?

Staan er personen op deze lijst die in hun bestuurlijke periode bij de partij met aanwijsbare voorbeelden niet goed hebben gefunctioneerd?

Als buitengesloten groep hebben wij op zijn minst het recht heel concreet te weten op welke gronden wij niet zijn opgenomen in het stemadvies.

 1. Wij, als buitengesloten kandidaten, vinden dat wij door het stemadvies onzorgvuldig en niet respectvol zijn behandeld. Er is ondemocratisch met ons omgegaan. Dit heeft ertoe geleid dat wij – zoals ook eerder gezegd -in een significant nadeliger positie zijn beland t.o.v. van de degenen die wel in het stemadvies staan zijn genoemd.
 1. Als we dit naast de Handreiking Integriteit van de partij leggen dan valt er veel af te dingen op de stap, die de betrokken provinciale voorzitters en Kamerleden hebben ondernomen.

Volgens de gedragsregels in de Handreiking Integriteit zijn de kernwaarden: 

 • De kernwoorden binnen 50PLUS: openheid, zorgvuldigheid, onafhankelijkheid en respect. Wie zich niet integer gedraagt, kan het lidmaatschap of functie in de partij voor bepaalde tijd of definitief worden
 • Binnen 50PLUS bestaat de verantwoordelijkheid elkaar aan te spreken op elkaars gedrag.
 • De politieke leiding van 50PLUS heeft een bijzondere verantwoordelijkheid in het bewaken, het bevorderen van integer gedrag en heeft nadrukkelijk een voorbeeldrol.
 • De partijvoorzitter is portefeuillehouder integriteitszaken. Hij is gemachtigd om namens het bestuur sancties te treffen jegens leden, die zich niet conform regels van integriteit gedragen.

In essentie wordt hiermee een partijlid in bescherming genomen als hij of zij door een ander partijlid/andere partijleden in een nadelige en ongelijke positie is terecht gekomen.

Ook wijzen wij u op de in de wet (Verenigingsrecht) opgenomen artikel 5.2  over Gelijke behandelingen van leden; 5.2.1 Gelijkheidsbeginsel

 1. Rest ons nog te vermelden, dat wij allen de moeite hebben genomen om profielschetsen, foto’s en filmpjes aan te leveren. Sommigen hebben daarvoor kosten gemaakt. En zoals het nu lijkt zou al die moeite niet meer een rol van betekenis hebben.

Wij vertrouwen erop dat u zo spoedig mogelijk een openbare reactie geeft aan alle negentien (19) buitengesloten kandidaten op onze brief.

Stellers van dit schrijven, te weten drie kandidaat HB leden en vijf secondanten meldden:

Wij hebben de redactieleden van de ledenwebsite 50PLUSpodium gevraagd om dit schrijven vanaf hun mailadres aan u te zenden.

Hopelijk zal spoedig de cultuur bij onze partij zodanig veranderen, dat voor ieder lid ‘vrijheid van meningsuiting’ geldt zonder angst voor sancties.


Als redactie verzenden wij deze mail/brief en dienen het bezwaarschrift formeel in. Wij hopen op een spoedig antwoord op bezwaar van uw zijde om de stellers en de leden te kunnen informeren voor 1 augustus 2020.

Met vriendelijke groet,

Redactie 50PLUSPodiumReactie op bezwaarschrift door R. Gielisse, wrnd algemeen secretaris 21 juli 2020


Reactie op bezwaarschrift door Roelof Jan Mulder (Engelen)
Voorzitter van de provinciale afdeling N.Brabant  22 juli 2020


Reactie op bezwaarschrift door Wil Bouman  (Achterveld)
voormalig bestuurslid van de provinciale afdeling Utrecht 24 juli 2020


Reactie 2 op bezwaarschrift door R. Gielisse


Tegengeluid over het stemadvies door Aad Muller