Reactie op bezwaarschrift door R. Gielisse, wrnd algemeen secretaris

Datum: 21 juli 2020

Geachte heer Verboom,

Naar aanleiding van ons prettig telefonisch onderhoud van deze namiddag.

Ik verwijs naar de door u doorgestuurde bezwaarschrift d.d. 20 juli 2020, gericht aan het Hoofdbestuur van 50PLUS en ondertekend door Redactie 50PLUSPodium.

Het Hoofdbestuur kwalificeert dit bezwaarschrift als niet-ontvankelijk en wel op volgende gronden:

  1.  De ondertekenaar van het bezwaarschrift bezit geen rechtspersoonlijkheid en kan derhalve als zodanig geen rechtshandelingen verrichten, waaronder het indienen van bezwaarschriften;
  2. Anders dat de titel doet vermoeden, is hier geen sprake van een bezwaarschrift tegen het Hoofdbestuur, omdat het bezwaarschrift geen betrekking heeft op een besluit van het HB dan wel de weigering om een besluit te nemen dat het gehouden is te doen krachtens wet, statuten of HHR

Het HB tekent er ten overvloede bij aan, dat het ‘stemadvies’ van bepaalde voorzitters van provinciale afdelingen en fracties een initiatief is van deze partijen, zonder dat het HB zich daarin herkent, noch de hand daarin heeft gehad, immers het HB heeft uitdrukkelijk aangegeven geen gebruik te zakken maken van haar recht op voordracht van kandidaten aan de AV.  Wel is het zo dat het partijbureau, zoals dat te doen gebruikelijk is, bepaalde logistieke diensten verleent aan de provinciale voorzitters, doch dit laat onverlet de verantwoordelijkheden van partijen terzake van de inhoud. Teneinde elk mogelijk misverstand uit te sluiten zal morgen nogmaals duidelijk op de website worden herhaald dat genoemd stemadvies muitende verantwoordelijkheid valt van het HB, en dus moet eerder worden gezien als de toepassing van het beginsel van vrijheid van meningsuiting.

Met vriendelijke groeten,

drs. R. Gielisse
Wnd Algemeen Secretaris