Tegengeluid over het stemadvies – Aad Muller

Tegengeluid over het stemadvies
30 juli 2020

Enige tijd geleden hebben 10 van de 12 voorzitters van de provinciale afdelingen onder de paraplu van de Adviesraad (AR) d.m.v. een stemadvies aangegeven welke kandidaten zij het meest geschikt achten voor het nieuwe hoofdbestuur (HB). Hoewel ik ervan uit ga dat dit met de beste bedoelingen is gedaan zijn er ernstige kanttekeningen bij de plaatsen. Nader toegelicht:

  • Het kiezen van een nieuw HB is zeker in deze onzekere tijdspanne een zeer belangrijke aangelegenheid. Gegeven deze aanduiding zou het een democratische stap zijn geweest, als de achterbannen van de betrokken provinciebesturen vooraf waren geraadpleegd over het wel of niet uitbrengen van een stemadvies.     Deze besturen hebben dus zonder mandaat van hun achterban een stemadvies gepubliceerd en dat is als een ondemocratische stap te kwalificeren. Door het stemadvies zijn 19 kandidaten, die niet in het advies staan, in een nadelige positie gebracht t.o.v. hen die wel in het advies staan. De conclusie is dat derhalve sprake is een ongelijke behandeling van de kandidaten.
  • Na lezing van de motiveringen/profielschetsen en onderliggende cv’s van alle kandidaten voor het HB kan geconstateerd worden, dat er geen echte uitschieters zijn. Dat maakt het stemadvies behoorlijk arbitrair en roept daardoor vele vragen op (zie ook het bezwaarschrift (van 8 leden) tegen het stemadvies, dat door 50pluspodium is gepubliceerd). De betrokken besturen hanteren voor de beoordeling van kandidaten kernwoorden als eenheid en zekerheid. Aangenomen kan worden dat gegeven hun ervaringen vrijwel alle kandidaten zekerheid kunnen bieden en dat zij ook als verbinder kunnen functioneren. Het demissionaire HB heeft in plaats van een sollicitatieprocedure gekozen voor de stelling: ‘ Onze partijgenoten zijn zelf meer dan voldoende in staat de afwegingen te maken bij het kiezen van kandidaten voor het nieuwe HB.’ Dat is van het HB een verstandige zet geweest omdat daarmee het democratisch handelen binnen de partij is gediend.
  • Het is begrijpelijk dat de 19 kandidaten, met al hun inspanningen voor het kandidaatschap, zich door het stemadvies onterecht af geserveerd voelen. Dit kan tot gevolg hebben, dat zij ook minder of helemaal niet gemotiveerd zijn om bijvoorbeeld nog iets te betekenen voor de TK-verkiezingen.

Op grond van de toelichting hebben de betrokken provinciebesturen, hoewel onbedoeld, in mijn ogen schade toegebracht aan de partij. Deze besturen en Kamerleden willen harmonie en rust binnen de partij. Vanwege het ondemocratisch handelen is juist het tegenovergestelde gaande.

Het HB heeft nadrukkelijk afstand genomen van het stemadvies en er is hiertegen sprake van een toenemende weerstand vanuit partijgenoten. Om dit niet verder te laten escaleren geef ik aan de besturen het dringende advies het stemadvies in te trekken, zodat weer alle kandidaten vanuit een gelijke positie kunnen deelnemen aan de verkiezing voor het HB.

Aad Muller, kandidaat voor algemeen bestuurslid