Liane beantwoordt vragen Albert Huizeling

28 september 2020

Geachte heer Huizeling,

Wat leuk dat u vragen voor mij heeft ingestuurd. Bijgaand de antwoorden. Graag kom ik ook een keer uw kant op om van gedachten te wisselen over dit soort onderwerpen. Misschien dat er nog meer mensen zijn die het leuk vinden bij zo’n ontmoeting aan te sluiten.

Europa
Samenwerken binnen de Europese Unie heeft zeer zeker meerwaarde. Als het gaat om bijvoorbeeld economische beleid maar ook defensie, veiligheid, sociaal en buitenlands beleid is het belangrijk om samen op te trekken. Het bundelen van krachten is belangrijk maar laten we eerst zorgen dat we de huidige afspraken binnen de Europese Unie goed uitnutten.

Maar laten we zelf baas blijven over zaken als ons sociale voorzieningen (pensioenstelsel, gezondheidszorg) en onze financiën.

Zorg algemeen
Nederland heeft in de basis goede zorgvoorzieningen. Wel moet gekeken worden naar het zorgstelsel. De wijze waarop de zorg gefinancierd wordt laat te wensen over. Verder ben ik van mening dat er meer regionaal en lokaal samengewerkt moet worden. De zorg die overgeheveld is naar de gemeente is op zich een goede zaak, omdat de zorg hiermee dichtbij de mensen komt. Wel is het, soms, grote verschil in de wijze waarop gemeente dit doen en welke hulp en ondersteuning geleverd wordt, zeer onwenselijk.

Nieuwe pensioen akkoord
Er ligt momenteel een hoofdlijnenakkoord, een raamwerk dat uitgewerkt moet worden. In die uitwerking moeten we er voor zorgen dat het koopkrachtverlies dat gepensioneerden hebben opgelopen wordt gecompenseerd en absoluut niet verder daalt. Grote zorg is dat het nieuwe stelsel niet geëffectueerd zal worden voor 2026 en er voor die transitie en overgangsperiode nu zaken moeten worden geregeld, zodat de gepensioneerden niet verder terugzakken qua koopkracht.

Nederland republiek of monarchie
Ik heb daar niet echt een voorkeur. Ik vind het koningshuis een mooi visitekaartje voor Nederland.

Asielbeleid
Ik geloof in een rechtvaardig en sociaal vreemdelingenbeleid. Vluchtelingen vanuit een oorlogssituatie moeten wij een veilig onderkomen bieden. Wel ben ik van mening dat economische vluchtelingen naar het land van herkomst moeten worden teruggezonden. Als mensen in NL mogen blijven ben ik van mening dat mensen de taal moeten leren spreken en zich moeten committeren aan onze grondwet, waarden en normen.

Sociaal woningbeleid
Er is een hoop werk als het gaat over woningbeleid. De woningmarkt is volledig verstopt en dat heeft te maken met een tekort aan levensloopbestendige woningen maar ook een tekort aan betaalbare woningen. Passend toewijzen, bouwen en bijvoorbeeld de verhuurderheffing zijn zaken waar prioriteit aan moet worden gegeven. Er moet meer visie komen op de woningmarkt en ik zou willen dat elke gemeente een woon-leefvisie ontwikkelt op basis van hun eigen demografische ontwikkeling. Daarin moeten staan concrete bouwplannen voor levensloopbestendige woningen. Ook moet daarin aandacht zijn voor leefbare en veilige wijken en het in de buurt zijn van de benodigde sociale voorzieningen zoals winkels, apotheken, dokter etc..

Ouderenzorg
Nederland heeft een heel goede ouderenzorg. Toch kan het beter, De kosten stijgen en de zorg staat onder druk. Er moeten meer alternatieve woonvormen komen om ouderen veilig en aangepast te laten wonen eventueel met zorg. Een groot probleem is het personeelstekort in de (langdurige) zorg. De toegankelijkheid van de zorg komt hiermee in gevaar. De aanpak moet worden gericht op het vergroten van vitaliteit en zelfredzaamheid, het ondersteunen van mantelzorgers, het vergroten van digitale toepassingen en forse investeringen in de wijkverpleging. Daarnaast is het van groot belang dat er op regionaal en lokaal niveau in de keten beter wordt samengewerkt door de eerstelijnszorg, specialistische zorg en verpleegzorg thuis.