CURRICULUM VITAE Aad Muller

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Voorletters A.P. (Adrianus, Petrus) Naam Muller 

Burgelijke staat Gehuwd

 Nationaliteit Nederlandse 

 

OPLEIDING 

Namen instellingen Avondschool voor HBO (lerarenopleiding) 

te Amsterdam, avond-MSG (bouwkunde) te Leiden Diploma’s met data HBO in 1985 (2e graads bevoegdheid), MBO in 1981 Overig Cursus beleidsambtenaar, managementcursussen van 1990-1996 

LOOPBAAN 

Organisatie Eigen bedrijf Naam VolopKansen Functies Projectleider Onderwijs-Bedrijfsleven en Subsidiespecialist Omschrijving Het als projectleider opbouwen van een netwerk met als doel 

een stevige relatie tussen het onderwijs en het bedrijfsleven tot stand te brengen. Daarnaast het verwerven van subsidies voor scholen voor voortgezet onderwijs. Begindatum en einddatum 2016-2019 

Organisatie Bonaventura college te Leiden Functienaam Parttime docent en sectieleider maatschappijleer, coördinator Maatschappelijke Stage, projectleider Begin en einddatum 2003-2017 Functieomschrijving Het aansturen van een aantal projecten waaronder 

maatschappelijk stage, bouwtechniek (afgerond) verhogen van de instroom, ondernemerschap, relatie onderwijs/arbeidsmarkt. Het verzorgen van lessen maatschappijleer in het voortgezet onderwijs en het leiding geven aan de sectie voor dit vak. 

Organisatie Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen (OCenW) Functienaam Projectleider/manager Begin en einddatum 2000-2003 Functieomschrijving Het aansturen van een 10-tal projecten ter verbetering van 

de klantgerichtheid. Het leiding geven aan een project voor de implementatie van een wetswijziging. 

Het leiding geven aan een team met als opdracht het up to date houden van gegevensbestanden over VO-scholen en het doorvoeren organisatorische verbeteringsacties. Functienaam Senior beleidsmedewerker Begin en einddatum 1998-2000 Functieomschrijving Het verlenen van beleidsmatige ondersteuning aan de invoering van het VMBO op het terrein van de infrastructuur. Functienaam Accountmanager Begin en einddatum 1996-1998 Functieomschrijving Het fungeren als schakel tussen beleid en uitvoering. 

Een belangrijke taak daarbij was het opsporen van knelpunten in de uitvoering van wet- en regelgeving en in overleg met het onderwijsveld vinden van oplossingen. Functienaam Manager/projectleider Begin en einddatum 1989-1995 Functieomschrijving Het coördineren van administratieve bedrijfsprocessen 

en in het kader daarvan verrichten van beleidsvoor- bereidende werkzaamheden. Het geven van leiding aan de uitvoering van herschikkingsoperaties in het onder- wijsveld en daarover overleg voeren met betrokken onderwijsorganisaties, bewindslieden en leden van de Tweede Kamer. Functienaam Chef planning onderwijsvoorzieningen Begin en einddatum 1983-1989 Functieomschrijving Het leiding geven aan een team met als opdracht het formuleren van beleid op het terrein van de planning van onderwijsvoorzieningen en het uitvoeren van het beleid. Dit in overleg met de onderwijsorganisaties, de bewindslieden en betrokken leden van de Tweede Kamer. Functienaam Bouwkundige (Bouwkundige Hoofdinspectie) Begin en einddatum 1978-1983 Functieomschrijving Het toetsen van plannen m.b.t. de bouwkundige integratie kleuter- en lager onderwijs. Functienaam Coördinator onderhoud gebouwen Begin en einddatum 1975-1978

Organisatie Een aantal aannemingsbedrijven 

Functienamen Diverse technische functies waaronder coördinator meer- en 

minderwerk. Begin- en einddatum 1966-1975 

MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN 

Thans mede-initiatiefnemer voor het oprichten van een Gebiedscooperatie. Voorzitter eigenarenvereniging en Syndic van een bungalowpark in Frankrijk van 2006 tot heden. Voorzitter GMR van twee scholengemeenschappen van 2014 tot 2017. Voorzitter rendementscommissie bumgalowpark in 2012. Partijvoorzitter van een lokale partij van 1999 tot 2005. Voorzitter ondernemingsraad Cfi (uitvoeringsorganisatie van OCenW) van 2001 tot 2004. 

Voorzitter Ouderraad en Vestigingsraad van het Bonaventuracollege te Leiden van 1996tot1999. Lid dagelijks bestuur van de Stichting Kabelnet Merenwijk te Leiden van 1982 tot 1998. Voorzitter bewonersvereniging van 1980 tot 1998. 

OVERIGE ACTIVITEITEN 

Met een onderwijsmanager van ROC Leiden en de directeur van Bouwopleiding Rijnland heb ik een rapport opgesteld over het traject vmbo/mbo/bedrijfsleven voor de regio Leiden. Het rapport is eind 2008 afgerond. Dit plan heeft als basis gediend voor de uitvoering van allerlei activiteiten door het samenwerkingsverband BouwForce. 

WAPENFEITEN IN DE AFGELOPEN JAREN 

Een belangrijke of hoofdrol gespeeld, bij: – Een projectplan opgesteld voor het oprichten van een Gebiedscooperatie in de regio Zoeterwoude. – Een samenwerkingsovereenkomst met twee partijen. – Het verwerven van een gemeentelijke subsidie. – De toekenning van nieuwbouw voor VMBO-scholen. – Een netwerk opgebouwd van zo’n 150 meewerkende bedrijven voor VMBO-scholen. – Als partijvoorzitter leiding gegeven aan de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen met als resutaat dat de partij de grootste overwinnaar is geworden.