Verklaring Helena Bosch

Helena Bosch:  Verklaring intrekken kandidatuur voorzitter
3 augustus 2020

Meerdere leden hebben mij per mail, per Messenger of per telefoon te kennen gegeven, het jammer te vinden, dat ik mijn kandidatuur voor de functie van voorzitter, zonder toelichting, afgelopen zaterdag 1 augustus, op het moment van mijn 1 minuut presentatie, had ingetrokken. En zij vroegen mij waarom ik dat had gedaan.

Hierbij mijn antwoord:
Ik wilde afgelopen zaterdag tijdens mijn 1 minuut presentatie het volgende zeggen:

Goedemorgen partijgenoten,

Omdat ik het van cruciaal belang vind, dat wij nu een heel sterke voorzitter kiezen, heb ik mij de afgelopen weken zeer serieus verdiept in alle profielschetsen, cv’s , foto’s en filmpjes bekeken van mijn medekandidaten voor die functie.

Na gesprekken te hebben gevoerd met elke kandidaat en hun (wel of niet) antwoorden te hebben gelezen op vragen van betrokken leden, ben ik tot de conclusie gekomen, dat er op dit moment voor deze zware klus maar één man de juiste statuur heeft en dat is Joop van Orsouw. Hij is gepensioneerd zelfstandig ondernemer, maar heeft daarnaast een rijke ervaring in diverse geledingen in de politiek, ook bij 50PLUS.  Wij zitten op één lijn qua democratisch, open en eerlijk bestuur. Graag zal ik hem bij al zijn voorzitters-werk ondersteunen.

Daarom trek ik mij bij deze terug als kandidaat voorzitter.

 Echter de dagvoorzitter Robert Gielisse stond mij niet toe om u deze toelichting te geven; ik moest volstaan met ja of nee mijn kandidatuur handhaven…

Nu heb ik (en ook anderen, dus ook u)  hier op dit podium gelukkig alle ruimte om mijn hart te luchten.

Zoals gezegd heb ik mij verdiept in de profielen, de sollicitatiebrieven, de cv’s en de foto’s van alle kandidaten. Ook alle filmpjes een paar maal goed bekeken en vooral goed geluisterd naar hun boodschappen aan u leden, aan ons allemaal. Tevens heb ik serieuze gesprekken gevoerd met alle voorzitters kandidaten.
Omdat ik een goed luisteraar ben en veel ervaring heb opgedaan in mijn beroepsmatige ‘vorige’ leven, als interviewer van talrijke sollicitanten, kon ik daarna tot de objectieve conclusie komen, dat één van ons met kop en schouders uitstak boven de rest qua statuur en geschiktheid voor deze (nu) heel zware functie.
En die man is Joop van Orsouw (zie zijn profiel en zijn c.v. op deze website)

Weliswaar leek eerst bezwaarlijk dat Joop van Orsouw nu tevens Wethouder is voor zijn eigen lokale partij Beter Oss,  (we herinneren ons nog allemaal het debacle met Jan Zoetelief in 2017 / 2018) maar na enkele gesprekken en zijn openhartige antwoorden op vragen van diverse leden hierover, kon ik me erin vinden, dat van Orsouw al zoveel routine heeft opgebouwd met zijn werk in de gemeenteraad, zowel vele jaren als raadslid als nu als wethouder, dat in zijn geval  dat geen belemmering hoeft te zijn, om met verve de functie van voorzitter voor de komende negen maanden te vervullen.

Vooral zijn jarenlange ervaring met allerlei 50PLUS functies, zijn vermogen om als zelfstandig ondernemer de zaak aan te pakken, gaf voor mij de doorslag om zeker te weten, dat van Orsouw onze man is.

Ik meende dat wij dan verzekerd zouden zijn van een democratisch, open en eerlijk werkende bestuurder, die onze partij eindelijk als een ondernemer zou herstructureren en ons zou verlossen van de aanhoudende vriendjespolitiek, roddel en manipulaties in achterkamertjes.

Die respectvol zou omgaan met alle leden; bij wie ik mij veilig zou weten als hardwerkende vrijwilliger.

Omdat ik berichten gelezen had, waaruit bleek dat Joop van Orsouw door diverse afdelingsbesturen werd weggezet als iemand die ongeschikt was (is ook over mij en andere collega’s gezegd) terwijl die bewuste bestuurders nog nooit een woord met de man hadden gewisseld (hoe klein en amateuristisch) , leek het mij het beste dat ik mij als kandidaat voorzitter zou terugtrekken ten faveure van Joop van Orsouw.

Tevens bleek de afgelopen week, dat er in plaats van de door Robert Gielisse verwachtte 1500 aanmeldingen, slechts 350 leden (merendeel kaderleden, beleidsmedewerkers, afdelingsbestuurders) zich hadden gemeld voor deelname aan de vergadering vermoedde ik al dat er dan door de ‘bulk’ gestemd zou worden volgens het (tegen alle afspraken in) gegeven stemadvies door alle belanghebbenden.

Dat Joop van Orsouw, ondanks de smadelijke uitlatingen van afdelingsvoorzitters en anderen, toch een groot percentage stemmen wist te verkrijgen (42%) maakt hem in feite de morele en ethische overwinnaar.

Was deze verkiezing op een eerlijke, democratische wijze gehouden, dan hadden we vast en zeker nu Joop van Orsouw als voorzitter gehad.

Maar helaas…..ziet u de diverse berichten maar weer in de media.

Ook een reden voor mijn terugtrekken als kandidaat is, dat ik nu vrijer ben om mijn mening te geven over hetgeen er gebeurd is. Had ik wel meegedaan en dan uiteindelijk verloren, dan had men mij (zoals desondanks toch geschiedde door uitlatingen van Corrie van Brenk in het interview bij WNL zaterdagmiddag) mij beticht van slecht tegen mijn verlies te kunnen.

Dat is trouwens geenszins het geval. Ik kom uit een warm gezin, waarin we veel spelletjes deden en kaart speelden en heb van kinds af aan geleerd om sportief je verlies te kunnen nemen.

Ik kan in alle omstandigheden goed tegen verliezen van sterkere tegenstanders, echter mijn gevoel voor rechtvaardigheid komt in ‘t geding als ik ‘vals spelen’ bespeur.    In dat geval teken ik protest aan, doe ik mijn mond open.

Al enige weken geleden hebben acht leden hun ongenoegen geuit over de gang van zaken. Dat mocht niet meer baten.

Nu wordt er opnieuw een analyse gemaakt van deze HB verkiezing, waarbij wij al zeker weten, dat twee van de kandidaten, die op het voorkeurslijstje stonden van de tien voorzitters, niet hebben voldaan aan de criteria die door de afgetreden waarnemend secretaris Robert van Gielisse werden gesteld op 8 mei 2020.

Daar komen wij binnenkort nog middels een uitgebreid rapport, met bewijzen, op terug.

Heel spijtig, dat na alle commotie in de pers er nu alweer tweedracht is ontstaan door toedoen van nota bene onze Kamerleden en de tien afdelingsvoorzitters. Zij allen zeggen saamhorigheid te willen, verbinding te zoeken, harmonie en rust te willen bewaren, echter met hun daden bereiken zij (nu al) het tegenovergestelde.


Reactie van Robert Gielisse
4 augustus 2020

Beste Helena,
In jouw verklaring omtrent jouw terugtrekken als lid AB beklaag je je erover dat ik als presentator van de stemmingen jou niet in de gelegenheid wilde stellen een verklaring rondom het intrekken van jouw kandidatuur te geven. De verklaring is simpel. Onder Covid-19 is ervoor gekozen dat de leden uitsluitend schriftelijk hun vragen/opmerkingen aan het HB konden richten. Bovendien is heel duidelijk op de website aangegeven dat er geen andere interventies tijdens deze alv konden worden toegestaan. De enige uitzondering was de presentaties die de kandidaat HB leden konden geven. Doordat jij je kandidatuur introk, werd je voor de toepassing van COVID-19 weer een ‘gewoon’ lid. Om jou vervolgens te laten spreken zou dat een inbreuk op de vooraf vastgestelde en gepubliceerde COVID-19 Noodwet betekenen. Niets meer en niets minder. Zoals jij het beschrijft is het net alsof ik naar eigen goeddunken jou het woord ontnam. Dat is dus niet het geval. Met hartelijke groeten, Robert Gielisse


Reactie van Helena Bosch
5 augustus 2020

Beste Robert,

Mijn verklaring heb ik gegeven als antwoord op vragen van meerdere leden. Ik beklaag me niet, ik constateer slechts.
Hadden we kunnen vergaderen in een zaal met leden en op een podium gestaan, dan hadden die leden in de zaal bij de interruptiemicrofoon hun vragen of opmerkingen kunnen maken. Dat de leden nu niets konden vragen is zeer spijtig.

Als ik over de werkwijze omtrent de verkiezing van het nieuwe HB mijn beklag zou willen doen, dan doe ik dat gezamenlijk met veel meer leden, die zo hun bedenkingen hebben en hun ongenoegen hebben geuit over de totale gang van zaken.
Jammer genoeg hebben er al weer tientallen leden, nu misschien zelfs al meer dan honderd leden boos hun lidmaatschap opgezegd als gevolg van deze (wederom) ondemocratische werkwijze.

Vriendelijke groet, Helena


Reactie van Robert Gielisse
13 augustus 2020

Op de volgende passage uit het statement in de Verklaring van Helena Bosch

Nu wordt er opnieuw een analyse gemaakt van deze HB verkiezing, waarbij wij al zeker weten, dat twee van de kandidaten, die op het voorkeurslijstje stonden van de tien voorzitters, niet hebben voldaan aan de criteria die door de afgetreden waarnemend secretaris Robert van Gielisse werden gesteld op 8 mei 2020.

Daar komen wij binnenkort nog middels een uitgebreid rapport, met bewijzen, op terug.”

Heeft de voormalig waarnemend secretaris Robert Gielisse op de ALV van 1 augustus j.l. mondeling verklaard:

Alle kandidaturen die door het partijkantoor zijn binnen de gestelde termijn ontvangen hebben inhoudelijk voldaan aan de gestelde eisen en zijn derhalve toegelaten en de kandidaten hebben daarvan een schriftelijke bevestiging ontvangen. Al deze aanmeldingen zijn elektronisch gearchiveerd. In één enkel geval werd een kandidaatstelling weliswaar tijdig toegezonden en door het partijkantoor ontvangen, zij het naar het mailadres van de Algemeen Secretaris van het Hoofdbestuur (HB), de ondertekenaar van de hierboven genoemde aankondiging van 8 mei 2020. Hierbij is er mogelijkerwijze enige verwarring ontstaan bij deze kandidaatsteller met betrekking tot het emailadres, als gevolg waarvan hij zijn kandidatuur heeft het gezonden naar de (wnd) Algemeen Secretaris, die immers bestuurlijk verantwoordelijk is voor de organisatie van de verkiezingen. Analoog aan de vaste jurisprudentie dat indien een organisatie die een (email-) bericht op een ander adres ontvangt dan het daarvoor aangewezen adres, deze op basis van de zogenaamde ‘doorzendverplichting’, gehouden is het bericht te doen toekomen aan het correcte adres. Dit geldt in des te meer indien, zoals in het onderhavige geval, beide emailadressen tot dezelfde organisatie behoren. Precies om die reden worden de onderhavige vragen van de Heer Verboom, gelet op de strekking ervan, tijdens de deze algemene vergadering op grond van artikel 6.2 van de COVID-19 Noodwet behandeld, niettegenstaande het feit dat deze vragen aan het mailadres van de Algemeen Secretaris waren gericht.”

Deze verklaring wordt schriftelijk, letterlijk opgenomen in het verslag van deze ALV. Bronvermelding: bericht van Robert Gielisse.