Open brief Robert Gielisse

Ex Sectretaris HB van december 2018 t/m juli 2020
Den Haag, 20 maart 2021

Beste partijvriend(in),

Je steunverklaring voor mijn kandidatuur voor het hoofdbestuur van 50PLUS heb ik enorm op prijs gesteld. Omdat de heren Nagel en Cornet, die optraden als selectiecommissie voor het nieuwe bestuur,  het zittende bestuurslid René Haak willen laten ‘doorgroeien’ naar de functie van algemeen secretaris – alsof 50PLUS een opleidingsinstituut is – werd mijn kandidatuur voor die functie van de hand gewezen.  Dat mijn CV en ervaring, ook in 50PLUS, het moeten afleggen tegen die van Haak is bizar.  Het heeft me goed gedaan, dat een grote groep partijgenoten dat ook vindt.

Helaas moet ik je melden, dat ik mijn kandidatuur intrek. De redenen zijn deze:

1.  Tijdens de ‘ledenraadpleging’ van heden is gebleken dat het zittende hoofdbestuur, waarvan meerdere leden waarschijnlijk zullen terugkeren in het nieuwe bestuur dat op 8 mei wordt gekozen, geen enkele blijk heeft gegeven van enig gevoel van verantwoordelijkheid voor het beschamende verkiezingsresultaat. De voorzitter belichtte uitvoerig de vermeende verdiensten van zichzelf en de rest van het bestuur zonder ook maar op enig moment een gevoel voor verantwoordelijkheid voor de dramatische verkiezingsuitslag aan de dag te leggen.
Kennelijk is er geen enkele les geleerd.  Ik vind dat een slechte start voor een nieuw bestuur.

2.  De voorzitter heeft vandaag enige openging van zaken gegeven over de campagnefinanciën.
Een half miljoen is naar zijn zeggen uitgegeven, zonder enig resultaat.  Uit mijn eerdere bestuursfunctie weet ik hoe precair de partijfinanciën zijn.  Dit disproportionele campagnebudget kan niet anders dan grote gevolgen hebben voor de solvabiliteit van de vereniging.  Tel daarbij de verminderde subsidie door de gedaalde zetel- en ledental, die het financiële plaatje er zeker niet beter op maken.  Voor de verkiezingscampagne Gemeenteraad 2022 zal dus beduidend minder geld beschikbaar zijn, vrees ik.

Voor dit alles wil en kan ik geen verantwoordelijkheid nemen, te meer omdat ik heb vernomen, dat er vragen zijn gerezen over de besteding van het campagnebudget TK 2021.

3.  Voor de ledenraadpleging van heden had ik, keurig volgens de voorgeschreven procedure, enkele vragen over de verantwoordelijkheid van de HB voorzitter voor de verkiezingsuitslag bij mijn provinciale afdeling ingediend.  Het betrokken afdelingsbestuur heeft mijn vragen simpelweg genegeerd.  Ik voel mij zwaar geschoffeerd door deze gang van zaken, die veelzeggend is voor de wijze waarop in bestuurlijke kring van 50PLUS momenteel met de leden wordt omgegaan.

4.  Dat bleek ook al uit het feit, dat de voor 20 maart aangekondigde ALV, zonder enig overleg of motivatie, werd afgewaardeerd tot een ‘ledenraadpleging’.  Zodat geen vragen, moties en amendementen konden worden ingediend.  Ik vind dat een demonstratie van manifest gebrek aan democratische gezindheid.  Er is vandaag overigens geen enkel gewoon lid geraadpleegd.

We hebben louter lange monologen van de voorzitter mogen aanhoren.

5.  Geen van de afdelingsvoorzitters had vandaag het lef om door te bijten in de kritiek op het partijbestuur, ondanks het dramatische verkiezingsresultaat.  Sommige honden blaften nog een beetje, maar lieten zich meteen door de voorzitter weer in het hok jagen.  Op die manier valt van

het gedecimeerde en gedemoraliseerde 50PLUS niets te maken. Daar ga ik geen energie in steken.
Ik kan me voorstellen dat deze mail je teleurstelt, maar hoop op je begrip voor mijn overwegingen. Het HB, en met name zijn voorzitter, heeft zich vandaag van zijn slechtste kant laten zien.

In combinatie met de voordracht van suboptimale kandidaten maakt dat ik geen enkel vertrouwen meer kan hebben in de goede afloop. Van zo’n bestuur wil ik geen deel uitmaken.

Nogmaals dank voor je steun die ik bijzonder gewaardeerd heb,

Met vriendelijke groet,
Robert Gielisse