Kandidaat Penningmeester Bert Kannegieter

A.J. Okkinga (ex-lid Zuid Holland)                                                                                                                                             3 augustus 2020                                                                                                                                                                                                                       Geachte  heer Kannegieter,

Waarom geeft u geen antwoord op de uitgebreide lijst vragen die u op 22 juli door N.N. worden gesteld?

 

N.N.  (Midden Nederland)
Betrokken alert lid, deelnemer alle ALV’s
22 juli 2020

Vraagt aan kandidaat penningmeester Bert Kannegieter (vanaf oktober 2018 waarnemend penningmeester, vanaf april 2020 waarnemend voorzitter)

  1. In het HB-verslag van 21 juni 2019 was sprake van derogatie van de reiskosten instructie.

In de Handreiking Integriteit staat dat er duidelijke declaratieregels zijn die zorgvuldig nageleefd moeten worden. Indien er goede redenen zijn om daarop een uitzondering te maken, wordt daarvan vooraf gemotiveerd melding gemaakt.

De motivering: de aanwezigheid van de partijvoorzitter bij de beëdiging van Toine Manders zou de nieuwe Europese dimensie extra reliëf zou geven.

Waarom voldoet deze motivering aan het gestelde in de Handreiking Integriteit? Was de voorzitter anders niet in staat om naar Straatsburg te reizen? (41)

Waaruit bestond dat reliëf geven feitelijk? (42) Is er een rapportage gemaakt van dat bezoek waaruit dat nut blijkt. (43)

Op welke statutaire bepaling/bevoegdheid baseert het HB dit besluit? (44)

2.  In het HB-verslag van 8 november 2019 stond dat het declaratieprotocol herzien was.

Waarom is dit niet voorgelegd aan de ALV in Apeldoorn? (45)
Waarom staat het nieuwe declaratieprotocol niet op de website? (46)

Ook de oude reiskosteninstructie is niet openbaar terwijl “er voor vrijwel alle functies duidelijke declaratieregels zijn.  Men dient bij aantreden daar grondig kennis van te nemen.” Hoe stelt 50PLUS nieuwelingen daartoe in staat? (47)

Waarom de verschillen in benaming: reiskosteninstructie, declaratieprotocol, declaratieregeling?                              Zijn dat 3 verschillende documenten? (48)

3. Het declaratieprotocol is het sluitstuk van de herziening van de financiële processen.   HB   8/11/2019.

Toch werd op 23 juni 2020 bekend dat de minister van Binnenlandse Zaken 50Plus dreigt met bestuurlijke boetes omdat de boekhouding 2017 en 2018 niet op orde waren.

Voldoet de financiële verslaglegging nu aan de gestelde eisen en is hiermee uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit het TDC-rapport? (49)
Welke herstelwerkzaamheden moesten de accountants uitvoeren? (50)                                                                       Welke maatregelen zijn genomen om het financiële jaarverslag 2019 te laten voldoen aan de eisen? Waarom is dat niet voorgelegd aan de ALV? (51)

4. Eerder is door een, in opdracht van de ALV d.d. 26 mei 2018,  ingestelde commissie ‘Tijdelijke Decharge Commissie (TDC) een rapport verschenen.  De TDC presenteerde dat rapport d.d. 14 november 2018 aan het HB. Tot nu toe is dit rapport niet gedeeld  met de ALV.
Wat heeft het HB gedaan met de aanbevelingen in het TDC rapport? (52)

5.  ANBI-status: is deze nu ANBI-proof? (53)

6.  Tot nu toe ontbreekt op de website een actueel beleidsplan.  Welke redenen waren er om op dit gebied niets te ondernemen? (54)

7.  Concept-begroting 2020.

Tijdens de ALV  d.d. 14 december 2019 in Apeldoorn sprak de penningmeester de verwachting uit dat de Algemene Reserve zou toenemen tot 200.000; Is dat nu een feit? (55)

We staan aan de vooravond van landelijke verkiezingen en in de daaropvolgende jaren gemeentelijke en provinciale en waterschapsverkiezingen.
Waarom heeft HB geen bestemmingsreserves t.b.v. verkiezingen voorgesteld? (56)
Waarom stuurt het HB wel Bedelbrieven aan de leden i.v.m. onvoldoende verkiezingsbudget en neemt men vervolgens geen maatregelen om dit voor de volgende verkiezing te voorkomen? (57)