Interview met Liane den Haan

Waarom Liane den Haan past bij 50PLUS
September 2020, door Helena Bosch

 Op een zonnig terras in het centrum van Woerden heb ik afgesproken met Liane den Haan om nader kennis te maken.
Aan de hand van haar motivatiebrief heb ik wat vragen opgesteld en ook vragen van diverse leden meegenomen. Die vragen had ik ook schriftelijk kunnen stellen, maar iemand in de ogen kijken zegt toch meer.

Precies om half twee zie ik de charmante dame in een pittig rood jasje aankomen lopen.
Een paar jaar geleden hadden we al eens een leuk, kort gesprek met elkaar tijdens een symposium over zorgkosten en de sympathie die ik toen voor haar voelde, is er direct weer. Ze heeft een open blik en maakt een energieke en toch rustige indruk.

Openhartig geeft ze antwoord op mijn vragen en ze toont ook oprechte belangstelling voor mijn drijfveer om me al vier jaar in te spannen voor onze vereniging.
Wat we delen is onze doelstelling om écht op te komen voor de belangen van senioren. Niet alleen in woorden, maar vooral in daden. Oplossingsgericht, en vooral ook warm-menselijk met elkaar omgaan en elkaars talenten waarderen.
Dat we het woord ‘ senior’ beschouwen als een geuzennaam; dikwijls horen we dat mensen een zekere gene hebben om senior te zijn. Wij vinden dat jammer en onterecht, immers in bedrijven staat het woord ‘senior’ voor iemand die zijn sporen verdiend heeft en is het vaak aan aanduiding voor de hoger geplaatste in de organisatie.

Mensen van net vijftig willen vaak nog niet horen bij 50plussers, terwijl ze het toch echt zijn. Liane was nog lang geen vijftig toen zij zich ging inzetten voor ANBO, maar had een vooruitziende blik.
Net 53 geworden en binnen onze vereniging is dat ook nog lekker jong. Graag hebben we natuurlijk meer leden erbij van die leeftijdscategorie.
Wat haar betreft prima, om haar geboortedatum bij haar profiel te plaatsen.

Zij vindt het heel belangrijk om direct in contact te komen met de leden. Daartoe heeft ze aangegeven dat ze graag alle provincies zou willen bezoeken voor een kennismakingsrondje.
Als wij haar kiezen als lijsttrekker, wil ze in elke provincie iets actiefs gaan doen met de leden, bijvoorbeeld een fietstocht of wandelen en daarna met een koffie en koek een goed gesprek met die leden voeren over hun ervaringen en ideeën.

Dat klinkt mij als “muziek in de oren” en ik weet zeker, dat heel veel leden dat ook bijzonder vinden en enthousiast met haar mee willen doen.

Zij wil ook een enquête houden onder alle leden en ex leden, meer met alle leden doen, meer luisteren naar leden, ook dat omarmen wij (50pluspodium.nl) ten zeerste.

Hieronder volgen de vragen en letterlijke weergave van de antwoorden, die Liane den Haan gaf:

1. Hoe ziet uw privé leven eruit; heeft u een gezin?Ik heb 3 kinderen van 20, 19 en 17 jaar waarvan er twee nog thuis wonen. Ik woon in Woerden samen met de twee jongste kinderen , onze hond maar ook met mijn moeder. Ze heeft haar eigen verdieping en woont dus helemaal zelfstandig. Mijn moeder is bijna 77 jaar en sinds haar 42ste weduwe. Op deze manier heeft ze toch gezelligheid in de buurt. Gelukkig is mijn moeder nog heel vitaal maar als het nodig mocht zijn is zorg van de naaste familieleden nu wel dichtbij. De kinderen gaan vaak spontaan even buurten bij oma. Eenmaal per week op zondag schuift ze bij het eten aan. Als directeur-bestuurder van een grote seniorenbond als de ANBO zijn wij natuurlijk heel druk bezig met het onderwerp ouderenhuisvesting. Ik vind het een voorrecht dat wij dit op deze manier zo hebben kunnen regelen.

2. In een interview van 2017 las ik, dat u toen opperde om het stokje (ANBO ) over drie jaar over te dragen. We zijn nu drie jaar verder. Was u toen al van plan om anno 2020 iets in de politiek te gaan doen?
Nee, dat was ik niet van plan. Ik heb destijds gedacht dat na 15 jaar bij dezelfde organisatie het wel eens tijd werd om weer om mij heen te gaan kijken. Eerlijk gezegd was ik nu nog niet op zoek naar wat anders want ik werk met veel liefde en plezier bij ANBO. Dus het was volkomen onverwacht dat ik gevraagd werd om kandidaat-lijsttrekker te worden van 50PLUS.

3. We zijn inderdaad met ca 7 miljoen 50plussers in Nederland. Daarvan is maar een klein deel lid van 50PLUS.  Ongeveer een half miljoen is lid van een grote of kleine seniorenbond of vereniging.
Hoeveel leden telt seniorenbond ANBO?
ANBO heeft rond de 100.000 leden.

4. Bij partij 50PLUS hadden we de eerste jaren ook heel snel meer dan 10.000 leden, nu nog maar rond de 4000.  Hoe kijkt u daar tegenaan?  Wat is volgens u de oorzaak van het lage ledental?  Hoe gaan we bewerkstelligen, dat meer senioren (weer) lid worden van 50PLUS?
Het zijn lastige tijden voor verenigingen. Daar waar mensen vroeger meestal lid waren van een politieke partij (vaak van ouder op kind), van de vakbond of een ouderenbond, zie je nu dat mensen veel meer kijken naar wat ze echt uit het lidmaatschap kunnen halen en welke toegevoegde waarde het lidmaatschap voor hen heeft. Daarnaast willen mensen bij een club horen waar ze zich welkom voelen en mee kunnen identificeren.  Een club die positiviteit uitstraalt, krachtig is in het bereiken van resultaten om de positie van ouderen te versterken. Een club die rust, inhoud en vertrouwen uitstraalt. En… dat vind ik zelf ook erg belangrijk, waar het ook gezellig is met elkaar. Er zijn nog zoveel mogelijkheden om mensen lid te laten worden. Ik denk aan een 50PLUS Advieslijn waar leden naar toe kunnen bellen met al hun vragen over inkomen, wonen en gezondheid, een 50PLUS Academie waar (kader)leden informatie en scholing kunnen krijgen, een bezoek aan de Tweede Kamer als je lid bent geworden, elke maand een mooie activiteit in het land waar leden hun vertegenwoordigers in de Tweede Kamer kunnen ontmoeten. En zo is er nog veel meer te bedenken.  Maar we moeten eerst de basis op orde hebben en aan een nieuw imago werken.

5. De fractievoorzitters van de Eerste en Tweede Kamer zijn beiden adviseur van het hoofdbestuur. Wat zou u in die rol het eerste aan het nieuwe Hoofdbestuur hebben geadviseerd?
De enquête uitkomst wil ik gebruiken om de kwaliteiten binnen de partij te kunnen signaleren en optimaal te kunnen inzetten. Er zijn immers vele enthousiaste mensen die actief zijn voor 50PLUS Partij, mensen met levenservaring en veel kennis. Als je ziet wat er aan werk gedaan moet worden in het kader van de voorbereidingen voor de verkiezingen bijvoorbeeld dan “maken vele handen licht werk”. Daarbij vindt ik het belangrijk dat onze leden veel meer geraadpleegd worden. De inbreng van alle (kader)leden bij de campagne en het schrijven van het programma blijft essentieel.

6. Zijn er al mensen uit uw omvangrijke netwerk, die zich hebben aangemeld als lid van partij 50PLUS?Zeker, ik heb zelf de afgelopen week 14 mensen lid gemaakt. En ik hoor uit mijn omgeving dat anderen zichzelf hebben opgegeven. En natuurlijk vind ik dat ik, net als alle andere mensen die binnen 50PLUS actief zijn, ambassadeur ben dus continu moet proberen mensen zich te laten aansluiten bij onze partij. Ledenwerving is een continu proces.

U heeft in uw motivatiebrief, die hier ook op de site staat, een aantal punten  genoemd, die u een uitdaging vindt om mee aan de slag te gaan.
Graag zouden wij wat meer van u willen horen over de door u beoogde mogelijke oplossingen voor die voor senioren zo belangrijke onderwerpen:

7.  Koopkracht:
* Gepensioneerden hebben een enorme koopkrachtkloof opgelopen ten opzichte van werkenden;
Heeft u daar concrete onderzoeken en analyses van? Hoe gaat u dat op een voor iedereen begrijpelijke wijze in beeld brengen?
Het CBS en het SCP doen hier natuurlijk veel onderzoek naar. Ook het NIBUD geeft jaarlijks cijfers af. Als belangenbehartiger verdiepen wij ons bij ANBO natuurlijk in deze cijfers. Het is de taak van ANBO en ik vind ook van een politieke partij om daar in begrijpelijke taal over te communiceren. Het zijn vaak complexe dossiers, zoals bijvoorbeeld het pensioendossier en het is buitengewoon lastig om daar korte “one-liners” op te maken. Dat betekent dat onze nieuwsbrieven duidelijk en begrijpelijk geschreven moeten worden. En dat we bereikbaar moeten zijn voor vragen. Het koopkrachtdossier is omvangrijk. De invloed van de politiek niet altijd groot. Kijk nu bijvoorbeeld naar de AOW. Die wordt iets verhoogd. Maar vervolgens gaan alle lokale lasten omhoog. Dan is het koopkrachteffect alsnog weg. We moeten op het koopkrachtdossier goed kijken naar de hele context en proberen integrale oplossingen te zoeken. Dat is lastig en kost tijd. Maar nu wordt er telkens maar een deeltje aangepakt en opgelost en dat helpt niet op de lange termijn.

8. Huisvesting:
* Er is een tekort van meer dan 80.000 levensloopbestendige woningen;
Heeft u daarvan rapportages ?  Wat willen senioren?
Er zijn massa’s onderzoeken en cijfers. Het laatste jaar is daarbij ook het Rapport Bos en het rapport van de Taskforce Langer thuis gekomen. Ook ANBO heeft een groot onderzoek gedaan waaruit een enorme investeringsopgave blijkt in het kader van het realiseren van voldoende ouderenhuisvesting. Dat onderzoek wijst uit dat er een investeringsopgave is van 23 miljard euro. Het is belangrijk dat er in elke gemeente een woon&leef visie komt waarin beschreven wordt wat de opgave van de gemeente is voor het goed en prettig wonen voor alle leeftijden. Goed ouder worden begint tenslotte bij goed wonen. De meeste ouderen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat gaat niet altijd meer in hun eigen huis. Daarom is het van belang dat er in elke gemeente alternatieve woonvormen komen waar bijvoorbeeld ook zorg mogelijk is. Maar niet alleen aangepast wonen is belangrijk als je ouder wordt, ook het feit dat je in een veilige wijk woont en de sociale voorzieningen in de buurt zijn is van essentieel belang voor senioren. Gelukkig is het nu onder de aandacht bij de politiek maar het blijft van belang dat hier flink druk op wordt gezet want we staan voor een enorme opgave gezien de demografische ontwikkeling. De hele woningmarkt stagneert op dit moment, dat moet snel opgelost worden.

9. Eenzaamheid:*Er is een toenemende mate van eenzaamheid onder alleenwonende ouderen;
Wat kunnen we als partij doen aan die eenzaamheid ?
We kunnen als partij een aantal zaken doen. We zullen aandacht moeten blijven vragen voor het creëren van sociale vangnetten op lokaal niveau. Er is de afgelopen jaren fors ingezet op het inzetten van actieprogramma’s door het ministerie van Volksgezondheid. Helaas betreft het hier allemaal incidentele en versnipperde inzet. Daar hebben we niks aan en dat is weggegooid geld en zonde energie. We moeten zorgen dat er ingezet wordt op structurele oplossingen. Het investeren in alternatieve woonvormen zoals bijvoorbeeld de Thuishuizen, Knarrenhof, woonzorg-eenheden zijn belangrijk voor sociale netwerken en sociale cohesie. Maar ook het ondersteunen van netwerken van organisaties als de Zonnebloem, Humanitas, Stichtingen Welzijn Ouderen en ouderenorganisaties als ANBO zijn belangrijk voor het aanbieden van sociale netwerken. Daarbij moet er veel meer voor verbinding worden gezorgd lokaal op wijkniveau. Verder kunnen we als partij wellicht op termijn zelf ook activiteiten organiseren en vrijwilligerswerk aanbieden.

10. Zelfstandigheid en Zorg:
*Wijken en leefomgevingen zijn niet toegerust op het behoud van zelfstandigheid;
Wat moet er volgens u gebeuren om daar verandering in te brengen?
Bij de (her) inrichtingen van wijken moet er rekening gehouden worden met de samenstelling van de bevolkingsgroep. Zijn er voldoende sociale voorzieningen in de buurt, plekken waar zowel jeugd als ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Is de wijk open, zijn de wegen en trottoirs goed begaanbaar, is er voldoende verlichting. Naast een speeltuin voor de jonge kinderen en een plek voor jongeren is er bijvoorbeeld ook een beweegtuin voor ouderen. Er is zoveel om rekening mee te houden. Nu zie je dat dit wel gebeurt voor de jeugd maar dat er niet wordt gedacht aan de oudere bewoners.

*Er is een grote behoefte aan zelfstandig wonen met de mogelijkheid om hulp en/of zorg te krijgen wanneer dat nodig is;
Dat zou wellicht in seniorencomplexen kunnen. Die zijn er natuurlijk al hier en daar. En waren vroeger al volop aanwezig in de vorm van verzorgingshuizen met aanleunwoningen. Vindt u dat die woonvorm terug moet komen?
Nee, dat vind ik niet. Mensen willen niet meer in een instituut als het oude verzorgingshuis wonen. We vergeten dat deze al jarenlang enorme leegstand hadden omdat er geen animo meer voor was. Wel is er behoefte aan alternatieve woonvormen. Kleinschalige woonvormen waar ook op termijn zorg gegeven kan worden. Daar zijn inmiddels ook vele voorbeelden van zoals de Knarrenhof, het Thuishuis, de Herbergier, Martha Flora. Maar ook veel particuliere initiatieven komen langzamerhand tot stand. Dat is mooi maar helaas zien we dat er nog teveel wet en regelgeving in de weg zit, om dit op een grotere schaal mogelijk te maken.. Denk aan de beperkingen binnen de klimaatwet, de omgevingswet.  Daar moet iets aan gebeuren. Ook woningcorporaties moeten geholpen worden om meer van dit soort initiatieven tot stand te brengen. Weg met de verhuurdersheffing bijvoorbeeld zodat er meer geld vrij komt en ook de corporaties kunnen gaan investeren in nieuwe woonvormen. 

Redactie 50PLUS PODIUM ledencontact:
Na dit gesprek zijn wij ervan overtuigd dat mevrouw Liane den Haan een bijzonder sterke vrouw is en dat zij als nieuwe lijsttrekker een noodzakelijke nieuwe impuls aan partij 50PLUS kan geven. Om zo de door de leden zo gewenste cultuuromslag te kunnen maken.

Tot zover onze vragen. Hierbij nodigen we u 50PLUS leden, ex leden en alle andere geïnteresseerden uit om meer vragen aan Liane den Haan te stellen via ons contactformulier (klik hier).

Wij zullen alle vragen aan haar doorgeven en zij zal elke vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

Redactie 50PLUSpodium.nl
H. Bosch
H.J. Verboom