Corine van Brenk beantwoordt vragen Albert Huizeling

28 september 2020

Hierbij mijn antwoorden, mede gebaseerd op ons verkiezingsprogramma plus onze inzet in de Tweedekamer en natuurlijk mijn persoonlijke opvatting waar naar gevraagd wordt door Albert Huizeling.

Groet Corrie van Brenk

Europa
Buitenlandse arbeidskrachten worden alleen toegelaten als er adequate huisvesting is en tegen gelijke voorwaarden als Nederlandse arbeidskrachten.

Met de laagste staatsschuld van de EU, is Nederland altijd als eerste aan de beurt om te betalen en als laatste om te ontvangen. Dan kunnen we maar beter snel een middenmoter worden. Hoe onnatuurlijk dat ons ook in de oren klinkt, het enige alternatief lijkt te zijn, dat wij zuinig aan doen zodat anderen van onze kredietwaardigheid kunnen profiteren.

Wat onder andere omstandigheden terecht zou worden gezien als potverteren, heet in de huidige bijzondere situatie gewoon verstandig nationaal beleid. Dus, geef het aan de Nederlandse burger! Los Nederlandse problemen op! Voordat andere Europese lidstaten onze ruimte tot de laatste cent komen opmaken.

50PLUS ondersteunt het belang van de Europese Unie en de Euro. Versterking van EU als economische macht tussen VS, Rusland en China.

Geen uitbreiding EU. Sterk vasthouden aan rechtstatelijke beginselen en het Europees Handvest voor de Rechten van de Mens. Aanpassing van de normen van het Groei- en Stabiliteitspact aan de nieuwe situatie: maximaal tekort 5% maximale overheidsschuld 80% bbp. Landen aanspreken op overtredingen. Beperken van de macht van de ECB. Stoppen met ongelimiteerd aankopen van obligaties door de ECB. Aanpassen van het verdrag om dit te realiseren.

Nederland blijft actief in de VN en de NAVO.

Zorg algemeen
Marktwerking moet verbannen worden uit de zorg. Voor de basisverzekering komt er een identieke verzekering voor iedereen (ziekenfonds 2.0).

Ziekenhuizen worden verplicht meer samen te werken op het gebied van inkoop en capaciteitsverdeling. Er komt een nationale centrale inkoop van geneesmiddelen, apparatuur en overige middelen. Er komt een landelijk systeem van verdeling van de beschikbare zorg, zodat er in acute gevallen onmiddellijk informatie is over beschikbare bedden.

In elke regio moet een basiscapaciteit voor ziekenhuiszorg beschikbaar zijn.

Eigen risico bevriezen op €200.

Zelfstandig wonen kan alleen met goede zorgvoorziening in de wijk. Prioriteit voor preventie

 nieuwe pensioenakkoord, daar zeg ik NEE tegen
Dankzij vele jaren premie en rendement, die vooral door ouderen is opgehoest, is er vandaag een kapitaal van 1600 miljard bij elkaar gespaard. Jongeren hoeven niet meer op nul te beginnen, met alle risico’s van dien.

Zij kunnen instappen in een pensioenstelsel waar al voor honderden miljarden aan reserves zijn opgebouwd. Een waardevol cadeau.

Als er ook maar iets waar zou zijn van de stelling dat ‘ouderen de pot leegeten’, dan zou minister Koolmees moeten juichen bij het voorstel van 50PLUS om het pensioen van de huidige generatie gepensioneerden opnieuw te berekenen. Gewoon kijken wat er al die jaren aan premie is betaald en welke rendementen daarover zijn gemaakt. Maar nee, die herberekening wil hij niet. Want dan blijkt wel waar de gaten zitten die opgevuld moeten worden.

50PLUS komt met een initiatiefwetsvoorstel om gedurende de overgang van het ene pensioenstelsel naar het andere, in ieder geval 2 procent rekenrente te hanteren. Ons zal men nooit kunnen verwijten: ze stonden erbij en keken er naar…

Het pensioenakkoord was een kans. Ik zeg wás. Want de kans is verkeken. Met een bodemrente van 2 procent gaan wij uit alle macht proberen om nog meer schade te voorkomen, maar ook dat is nog lang geen herstelbetaling voor 12 jaar onterechte nullijn.

Als er een fatsoenlijke herstelbetaling op tafel zou liggen voor de onterecht gemiste indexaties, dan zouden wij onze achterban hebben kunnen vragen om eieren voor hun geld te kiezen. Nog eens 10 jaar pensioenstrijd is niet in het belang van de gepensioneerden, zeker niet de ouderen onder hen.

Maar voor hen ligt er niks, noppes, nada, behalve een dreiging van kortingen en ‘misschien’ indexatie ergens halverwege deze eeuw. Waren ouderen alleen goed genoeg om premie te betalen en de pensioenpotten te vullen?

Nederland republiek of monarchie
Monarchie

Asielbeleid
Vluchtelingen worden opgevangen in de regio. Economische vluchtelingen worden niet toegelaten. Aantal vluchtelingen voor geweld en oorlogssituaties afstemmen binnen de EU. Hardere aanpak van mensensmokkel met strengere straffen.

Nederlands paspoort voor nieuwkomers slechts na tien jaar verblijf onder de voorwaarden van goed gedrag, spreken van de taal en erkennen van de Grondwet.

Wij hebben voor de opvang van 500 weeskinderen uit opvangkampen gestemd. Wij willen ons houden aan het Internationaal verdrag voor de rechten van het kind.

Sociaal woningbeleid
Woningbouw moet worden geïntensiveerd om tenminste 100.000 woningen per jaar te bouwen in de periode 2021-2025.

Voor seniorenwoningen wordt speciale aandacht gegeven in de woningbouwprogramma’s. Het gaat dan niet alleen om generatiebestendige woningen en aanleunwoningen maar ook om familiehuizen waar meer generaties kunnen samenwonen. In de Eerste Kamer is een motie van 50PLUS aangenomen om de lokale vraag naar geschikte woningen voor ouderen inzichtelijk te maken, zodat deze via woon(zorg)visies door gemeenten kunnen worden vertaald naar concrete acties,

De rol van woningcorporaties wordt versterkt. De verhuurdersheffing wordt afgeschaft. Er komen meer huurwoningen voor de sociale sector.

Bij de inrichting van steden is er meer aandacht voor groen (tegengaan van hittestress) en het vasthouden van water.

 Ouderenzorg
Wij steunen het manifest “Waardig ouder worden”. Daarbij gaat het om het signaleren en doorbreken van eenzaamheid bij ouderen, het organiseren van goede zorg en ondersteuning thuis en het verbeteren van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Wij willen erkenning van de waardevolle rol die ouderen in onze samenleving vervullen. Ouder worden komt niet alleen met gebreken, maar komt ook met veel geluk en wijsheid die niet verloren mogen gaan. 50PLUS moet bij uitstek de oren en ogen en vooral de stem zijn van senioren in de Tweedekamer. De waardering is nodig, juist in de tijd waarin de discussie speelt of ouderen niet uit de maatschappij moeten worden verbannen omdat het Coronavirus heerst. De vreselijke discussies over dor hout dat nu gekapt wordt moet door ons weersproken worden. Niet over de hoofden van senioren maar met senioren, en nooit zonder 50PLUS. Immers veel senioren staan nog midden in de samenleving. Ze passen op hun kleinkinderen, zetten zich in bij verenigingen in allerlei type functies, zijn mantelzorgers en willen hun ervaringen meegeven aan volgende generaties. Waar onze grootste aandacht naar toe moet gaan zijn de laatste jaren, de jaren waarin de zorgkosten stijgen en het moeilijker wordt. 11% van de 90 jarigen leeft in armoede. Dit tij moet gekeerd worden.

https://50pluspartij.nl/actueel/4247-debat-derde-steunpakket-tweede-kamer-24-september-2020?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=positie_van_oudere_werkzoekende_wordt_nog_moeilijker&utm_term=2020-09-27

https://50pluspartij.nl/kamerinbreng/4248-nationale-omgevingsvisie-tweede-kamer-24-september-2020?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=positie_van_oudere_werkzoekende_wordt_nog_moeilijker&utm_term=2020-09-27