Beleid Nico de Vos

De kracht van vertrouwen
versie 2020

Vertrouwen is een belangrijk deel van leidinggeven, samenwerken en belangenbehartiging. Vertrouwen moet groeien dat zet je niet met een knop aan of uit. Het nieuwe 50PLUS bestuur en dus zeker de nieuwe voorzitter, zullen dit moeten uitstralen en opbouwen. Geef ze die kans, eventueel als tussenbestuurders die als belangrijkste opdracht krijgen de partij en het partijbestuur, op te bouwen op basis van kennis, kunde, enthousiasme, energie en vertrouwen. Geef ze de kans om iets neer te zetten waar we als 50PLUS-Partij mee de toekomst in kunnen.  STOP met oude koeien uit de sloot halen en start met nieuwe gezichten en mensen. Wees consequent, ook met eigen regels en eigen gedrag. Wat je wilt uitdragen, moet je voorleven. Wees een voorbeeld.

Voorwoord:
De laatste jaren is het vertrouwen van de leden in het beleid van het hoofdbestuur ver gedaald. Veel leden hebben hierom het lidmaatschap opgezegd. Dat dit vaak de kritische leden zijn die hun ideeën niet kwijt konden dan wel door besturen werden doodgezwegen is verontrustend. Deze tendens veroorzaakte een angstcultuur binnen 50PLUS, een gevoel dat door velen nog steeds wordt gevoeld. Sterke leden worden monddood gemaakt en anderen houden hun mond omdat zij ambities najagen. Door geen kritiek te uitten en mee te gaan in de van boven opgelegde doctrine hopen velen hun ambities waar te maken.

Het is duidelijk dat dit gevoel moet veranderen willen wij als 50PLUS in de politieke eredivisie mee blijven spelen en op termijn kunnen strijden om het kampioenschap. Met andere woorden, het is noodzakelijk een cultuurswitch te maken en te komen tot een volwaardige en eigen identiteit. Verschillen in politieke kleur moeten gebruikt worden om te komen tot een ruim gedragen standpunt en positionering als middenpartij. Maar ook van een ledenpartij waar leden weer vertrouwen hebben in het bestuur, in mede leden en in zichzelf. Om hier te komen moeten nu maatregelen genomen worden en dient een gedegen fundament onder de partij gelegd te worden. In de afgelopen jaren hebben veel besturen deze intentie uitgesproken, maar zijn zij nooit met specifieke ideeën of beleid gekomen. Mogelijke reden hiervoor was dat de partij geleid werd door politici en niet door bestuurders.

Dit beleid zorgde er voor dat er slechts een houten constructie gebouwd werd die regelmatig met spijkers en schroeven hersteld moest worden. Ad hoc beleid, niet nakomen van afspraken en het promoten van gewenste kandidaten was eerder regel dan uitzondering. Ledenvergaderingen werden gedegradeerd tot klapmachines waar hoofdbesturen beleid doordrukten en leden geen of onvoldoende tijd kregen hun ideeën en kritiek voor het voetlicht te brengen.

Deze architecten van de partij moeten nu de aannemer zijn gang laten gaan. Het is nu aan de doener, de persoon met zijn laarzen in de modder, om de partij verder uit te bouwen. Politici dienen zich volledig op de lokale, regionale, nationale en internationale politiek te richten. Ondersteund door bestuurders die in gelijke vrijheid de vereniging verder op moeten kunnen bouwen.

Algemeen:
50PLUS bestaat inmiddels 11 jaar. Zij heeft successen geboekt in diverse verkiezingen. Inmiddels heeft men volksvertegenwoordigers in de Eerste en Tweede Kamer, Provinciale Staten, Waterschappen en Gemeenteraden.

De partij is op dit moment op zoek naar professionaliteit en vertrouwen. Professionaliteit binnen de leiding van de partij en vertrouwen tussen de diverse lagen van bestuur. Het grootste probleem van een democratisch georganiseerde ledenpartij is het betrekken van leden bij de organisatie en het opleiden tot een professioneel kader. Immers de partij als ledenvereniging bestaat bij de gratie van vrijwilligerswerk. Er zijn geen betaalde krachten in de besturen. Dit maakt het moeilijk om de organisatie slagkracht te geven en om kwaliteit aan de top te krijgen. Tegelijkertijd ontwikkelen de fracties zich tot professionele machines met vaste betaalde krachten in dienst voor perscommunicatie en ondersteuning. Een en ander leidt al snel tot een scheve ontwikkeling waarbij de partij als vereniging gaat leunen op het apparaat van de fracties bij het uitvoeren van taken. Dat is een ongewenste situatie door een vermenging van politieke en bestuurlijke belangen.

De politieke fracties behoren geheel los en onafhankelijk van de vereniging te functioneren. Kortom fracties en vereniging dienen geheel losgekoppeld te zijn en onafhankelijk van elkaar functioneren. Dit is ook zo wettelijk vastgelegd wat o.a. effect heeft op de financiering van de twee gremia door de overheid.

Het kan en mag niet zo zijn dat nu al namen circuleren van leden die baantjes aangeboden hebben gekregen en/of zich functies toe-eigenen.

Voorstel: 

Ronde 1:
Het nieuwe bestuur dient als team een fundament te creëren waarop de partij nog jaren vooruit kan. Dit is te realiseren in enkele stappen waarin gebruik wordt gemaakt van experts van binnen en buiten de partij. Alles kan worden verwezenlijkt in diverse stappen:

 1. Door het nieuwe bestuur worden enkele externe experts gevraagd zich in een of meerdere brainstormsessies een idee te vormen hoe 50PLUS er organisatorisch en ideologisch uit zou moeten zien. Aan deze sessie zullen ook leden met een brede kijk op de partij deelnemen. Door deze aanpak kan een basis gevonden worden waarop verder geborduurd wordt.
 1. Na deze sessies en het daaruit voortvloeiend rapport/aanbeveling zullen regiobesturen, commissie leden en andere noodzakelijke entiteiten zoals juristen, politiek en organisatiedeskundigen gevraagd worden deze uitkomsten intern of met leden te bestuderen en te komen met ideeën door uitkomsten met elkaar te verbinden. Deze bijeenkomst zal staan onder voorzitterschap van de voorzitter van de brainstormsessie en als een soort “heide” dagen plaats moeten vinden.
 1. Tijdens deze heidedagen komen HB met de onder 2 genoemde personen bijeen. Gedurende deze sessies zullen deelnemers aangeven hoe zij de uitkomsten van de eerste sessie interpreteren en hoe deze, in hun ogen, het beste ingevoerd kunnen worden.
 1. Uitkomsten en aanbevelingen zullen uiteindelijk voorgelegd worden aan de leden. Zij zullen in een extra ledenvergadering bijgepraat worden over het verloop en de implementatie.

 

Ronde 2:
Op dit moment is er buiten het HB en PB geen ander niveau zichtbaar. 50PLUS heeft een adviesraad bestaande uit leden van het HB en RB, maar experts op diverse gebieden ontbreken. Hier zal een nieuwe structuur gecreëerd moeten worden.

In de nieuwe opzet zal een adviesraad moeten bestaan uit experts op diverse gebieden, financieel, juridisch, verenigingsrecht, politiek, organisatie etc.. Deze raad zal geheel onafhankelijk besturen en ledenraad (ALV) gevraagd en ongevraagd over diverse terreinen dienen te adviseren inzake het te voeren beleid.

Naast deze raad zullen diverse overlegstructuren hun plaats moeten krijgen. Hierbij moeten we denken aan o.a. voorzitter-secretaris en penningmeester overleg. Deze zullen onder voorzitterschap staan van een van de regio bestuurders en tot taak hebben het HB te adviseren over regionale en lokale zaken, maar ook structureren en afstemmen hoe binnen regio’s eenzelfde werkwijze kan worden bereikt.

Als hoogste orgaan van de vereniging zal het HB 2x per jaar verslag doen aan de leden middels een ledencongres. Dit congres zal niet moeten worden beperkt tot 2 uurtjes waardoor de spreektijd wordt beknot, maar indien noodzakelijk tot eind van de middag kunnen duren. Politieke bewustwording en adviesmomenten kunnen mogelijk op een extra dag worden gepland.

Als we hier een uitgangspunt creëren en door de genoemde sessies en initieel veranderingen het vertrouwen in de partij kunnen verbeteren is er een basis gecreëerd voor het noodzakelijke groeiproces. Het geheel zal veel zweet vergen en veel tijd consumeren, maar dit is noodzakelijk om de negatieve spiraal en gedachtegang te doorbreken en leden weer aan de partij te binden. Ook geeft het regio’s, commissies en politiek de mogelijkheid zelf beleid te maken die in het overlegstructuren op elkaar afgestemd kan worden.

Regio’s kunnen dan bijvoorbeeld binnen uitgewerkte kaders, een eigen financiële administratie voeren en eigenaar zijn van de regionale bankrekening. Natuurlijk dient de financiële commissie jaarlijks te controleren op het juist besteden van gelden.

Informatievoorziening:
De website dient te worden gesplitst in een open deel welke te bezoeken is door een ieder die interesse heeft in de partij. Deze openbare ruimte zal in eerste instantie worden gebruikt door de politieke tak. Zij zijn immers het deel waar wij als partij het meeste profijt bij hebben. Zij moeten zorgen voor de positieve berichtgeving en de daaraan gekoppelde ledenaanwas.

Het besloten deel zal beschikbaar zijn voor de vereniging. Hier zullen leden met behulp van mailadres en lidmaatschap nummer toegang krijgen tot de site waar men alle interne informatie kan vinden.

Opleidingen:
In het verleden heeft het CTSO, in samenwerking met Jhr Pieter van Nispen, laten zien dat we kwalitatief heel goede opleidingen (kadercursussen) in eigen beheer kunnen ontwikkelen en verzorgen. Dit is een vereiste voor iedere zichzelf respecterende partij. Op dit moment zijn echter geen interne opleidingen voorhanden.

50PLUS heeft een schat aan kennis, kunde en goede docenten in huis. Helaas doen we hier te weinig mee. Reden is dat wij geen informatie hebben over het ervaringsniveau van leden. Het simpele wie heeft wat in huis kennen wij niet. Het is dus noodzakelijk een bureau opleidingen binnen de partij op te zetten, indien mogelijk in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut.

We gaan iedereen die actief wordt binnen de partij bij de hand nemen en opleidingsmogelijkheden bieden. Mogelijk zal de partij niet altijd in staat zijn alle kosten voor zijn rekening te nemen van die cursussen. In dat geval zullen we een bijdrage aan de cursist moeten vragen. Naar onze mening dienen we naast een algemene kadercursus ook  moeten beginnen met het aanbieden van een cursus gemeenteraad om zodoende de gekozen raadsleden verder te trainen in debat en uitvoering.

Deze cursussen dienen tevens als scouting apparaat van de vereniging. Door het geven van opleidingen kan de partij  zich een beeld vormen van het aanwezige talent. Dit talent kan gezien worden als het kapitaal van de partij.

Bij de juiste begeleiding en opleiding kan talent uitgroeien tot bestuurder of politicus, maar ook als campagnemedewerker of expert op politieke en bestuurlijke gebieden. Het opzetten van een opleidingspoot, wel of niet in stichtingsverband, dan wel opgang in het wetenschappelijk Instituut zijn mogelijkheden die onderzocht moeten worden.

Scouting:
Het ondergeschoven kindje van 50PLUS. Staat al jaren op de agenda bij het HB en is nu ook de verantwoording van de afdelingsbesturen geworden (zie Huishoudelijk Reglement) maar per saldo gebeurt er niets.

Zou het niet geweldig zijn als we een aanpak hadden om talenten binnen en buiten de partij op te sporen en hen bij de hand te nemen zodat hun talent ten faveure van de partij ingezet kan worden?

Als we dit doen krijgen we echte “50PLUS”- kanjers binnen de partij die anderen weer op sleeptouw kunnen nemen. We moeten die mensen leren hoe en wat ze mogen doen en we moeten ze stimuleren initiatief te nemen. Per saldo krijgen we dan meer leven in de brouwerij en naar we hopen een partij die energie uit gaat stralen. Naar onze mening dient scouting dan ook definitief ondergebracht te worden bij het CTSO zodat deze, samen met de regio’s, een gedegen scouting en opleiding apparaat kan formeren.

Financiën:
De laatste jaren werden begrotingen door de vergaderingen gejaagd. Veelal was er onvoldoende balans tussen wensen en noodzakelijkheden. Sparen voor campagnes werd niet nodig geacht en het personeelsbudget werd opgekrikt. Het is nodig dat de balans hersteld wordt, er gelden voor campagnes worden gereserveerd en excessen worden voorkomen. Hierover zou de financiële commissie de mogelijkheid moeten krijgen aanbevelingen te doen tijdens de ledenvergadering.

Deze aanbevelingen dienen het gehele scala van financiële inkomsten, uitgaven en verplichtingen te beslaan, inclusief Wetenschappelijk Instituut. Deze laatste omdat zij het bedrag overgemaakt krijgt door het HB welke het bedrag geoormerkt ontvangt van het rijk als deel van de subsidie. De financiële commissie dient derhalve ook hier inzage te krijgen en te rapporteren en aanbevelingen te doen aan de ALV.

Tijdens de laatste vergaderingen werd geen inzage verstrekt in de financiële gang van zaken binnen het Wetenschappelijk Instituut, hiermee geruchten de wereld in helpend en te suggereren dat zaken binnen het WB niet allemaal het daglicht kunnen verdragen. Ergo op financieel gebied dient openheid te zijn.

Indien er een andere begrotingsstrategie/verschuiving van gelden gerealiseerd dient te worden zal de financiële commissie hier aanbevelingen over moeten doen aan de ALV.

Leden:
De grootste kapitaal binnen 50PLUS, de leden, ziet men niet staan – laat staan dat men ze kent. In ons ledenbestand staat het adres, geboortedatum en met een beetje geluk een correct e-mailadres. Daar houdt het op. We weten verder niets van onze leden.

 • Wat is hun verleden?
 • Wat is hun capaciteit?
 • Zijn ze politiek actief geweest?
 • Wat is hun ambitie?
 • Etc.

Het contact met de leden is minimaal. De regio’s nemen te weinig initiatieven om (onderling) de contacten met leden te verdiepen. Een van de redenen is dat plaatselijke (regio-)vertegenwoordigers niet over het ledenbestand kunnen beschikken vanwege de privacywetgeving. Dit alles maakt dat we als partij het potentieel aan hulp, kennis en werkkracht die onder onze leden zit in principe niet benutten. Dat moet veranderen.

In het verleden is de commissie talent scouten en ontwikkeling (reeds ontbonden) begonnen een databank aan te leggen met informatie over deelnemers aan de gegeven cursussen. Daarin stond wat ze van de partij verwachtten, wat ze voor de partij willen doen. Ook en niet onbelangrijk wat hun kennis en ambitie is. Allemaal gegevens die de partij bij gelegenheid goed zou kunnen gebruiken. Als het niet voor het uitwerken van politieke standpunten is dan wel bij campagnes of verenigingswerk.

Tevens dient enige vorm van politieke discussie bij de leden vorm te krijgen en aangewakkerd te worden. Minstens zo belangrijk is op landelijk niveau politieke groepen te vormen die een specifiek thema beetpakken en uitwerken. Dat is dan voer en basis voor het nieuwe verkiezingsprogramma en kan als input dienen voor de fracties.

Wij kunnen ons indenken misschien ooit thema’s per provincie te gaan indelen en die hoofdverantwoordelijk te maken voor de uitwerking van specifieke oplossingen of standpunten over een thema. Men kan dan uit het hele land als men over dat specifieke thema mee wil discussiëren bij die provincie terecht. Bij deze discussiegroepen zouden idealiter nieuwe middelen als social-media  en communicatiesoftware ingezet moeten worden. Hierdoor moet het mogelijk zijn dat ook niet of minder mobiele leden deel kunnen nemen aan de discussie.

Uiteindelijk doel van dit alles is dat we de mening van de achterban kunnen vertalen naar standpunten die dan door onze fracties worden uitgedragen.

Ledenwerving:
Ledenwerving is een heel belangrijk gegeven binnen de partij. De laatste jaren waren desastreus. Veel leden hebben hun lidmaatschap opgezegd waardoor de gewenste groei gestagneerd is. 50PLUS zal toch op zijn minst  moeten kunnen groeien tot een minimum van 10.00 leden. Een ledenaantal die gezien de vergrijzing en daarmee groeiende doelgroep realistisch genoemd mag worden.

Om dit doel te bereiken dient het nieuwe bestuur vaart te maken in het, samen met de regio’s, ontwikkelen van een ledenwerving strategie en plan. Dit zou kunnen door het instellen van een campagne commissie die het hele jaar, dus ook buiten verkiezingstijd campagnes opzet. Op deze manier wordt niet alleen de politieke tak ondersteunt, maar draagt het ook bij aan de wervingsactiviteiten van de vereniging.

Een van de nieuwe bestuursleden zou met de organisatie en opzet van deze commissie belast moeten worden. Ideeën zouden niet van bovenaf opgelegd moeten worden, maar van onder uit de organisatie moeten komen. Leden die meedenken versterken de vereniging en voelen zich een gewaardeerd deel van de partij.

Organisatie:
Tot nog toe heeft men zich qua organisatieverandering vooral gericht op het inrichten van processen door het aanpassen van Statuten en Reglementen. Dit is belangrijk maar niet maatgevend.

Belangrijker is dat structuren binnen de partij vorm krijgen en dat behalve een bestuur er ook een uitvoerend apparaat komt.

Minstens zo belangrijk is het faciliteren van de regio’s. Deze hebben nu geen zelf te besteden budget. Willen we ooit een vuist maken dan moeten die regio’s echt een realistisch budget krijgen van waaruit ze de partijbelangen goed kunnen behartigen. Wij stellen voor dat de een deel van de ledenbijdrage naar de regionale afdeling gaat als opgeld boven de jaarlijkse gegarandeerde bijdrage.

Deze wijze van invulling heeft drie (3) voordelen:

 • de regio’s krijgen er belang bij leden te werven
 • de regio’s krijgen eindelijk financiële adem om acties te voeren
 • bij campagnes kan de regio zelf zijn broek ophouden – denk daarbij vooral aan provinciale en gemeentelijke campagnes.

Communicatie:
In het algemeen is de communicatie binnen 50PLUS wel op orde. Het zou alleen transparanter en duidelijker kunnen. Een van de zaken die aangepakt dient te worden is de verspreiding van notulen binnen de vereniging. Het is alsof alles geheim is en zo gauw als iemand iets uit een vergadering doorgeeft is die persoon aan het “lekken”.

Sommige zaken kunnen best vertrouwelijk zijn, maar het merendeel van de informatie waarover vergaderd wordt is dat helemaal niet. Integendeel het zou juist goed zijn als men meer weet over wat besloten is en welke beweegredenen aan die besluiten ten grondslag liggen.

Een opener model komt de sfeer en samenwerking ten goede en zorgt er ook voor dat men minder snel tegen integriteitskwesties aanloopt.

Politiek fundament/Ideologie:

 • Wie zijn we?
 • Waarom bestaan we?
 • Wat staan we voor?
 • Wat zijn onze basisprincipes en uitgangswaarden?
 • Welke logica en filosofie hangen we aan?
 • Hoe denken we?
 • Hoe beslissen we?
 • Waar staan we?

Kiezers weten op dit moment niet meer precies waar 50PLUS voor staat. Iets met pensioenen, maar daarna houdt het al op.

Een dergelijke partij kan je moeilijk vertrouwen blijven geven en dat creeert een probleem wanneer je die mensen om hun stem vraagt.

Als kiezers zich kunnen identificeren met een breed uitgangspunt c.q. basisfilosofie van de partij, dan ontstaat er binding met het ideeëngoed en automatisch ontstaat er ook weer vertrouwen. Dat zou de basis moeten zijn van de stem die we nu aan de mensen in het land vragen.

Als we er in slagen die binding via ons gedachtegoed tot stand te brengen krijgen we een stabiele kiezersachterban. Een aparte commissie moet aan het werk gaan om ons politieke fundament vorm te geven – we moeten de 50PLUS ideologie blootleggen. Een eerste aanzet kan gegeven worden door de brainstormsessies die eerder aangegeven zijn.

Campagnes:

De TK2017 campagne was niet echt een voorbeeld van hoe het zou moeten. Weinig was geregeld. Niet tijdig begonnen en niet van tevoren een strategie bepaald. Geen ervaren campagneleider aangesteld en geen campagne plan gemaakt.

Dat het niet goed liep verbaast dus niemand. We moeten hiervan leren. We moeten een professioneel permanent campagneteam in de lucht hebben. Want campagne voer je niet alleen tijdens verkiezingen, maar het hele jaar door.

Hoe vaak hoor je niet het bezwaar van kiezers: “Alleen als er verkiezingen aankomen zien we jullie, maar verder zien jullie ons niet staan”. We moeten gewoon goed materiaal klaar hebben, tijdig in staat zijn een goede strategie en tactiek uit te stippelen en toe te passen.

Het permanente campagneteam moet goed getraind worden en vooral ook middelen en mogelijkheden krijgen om social-media (Facebook, Twitter, instagram) maximaal in te zetten. Ook dient er een realistisch campagnebudget voorhanden zijn. Iets wat in de tussenjaren middels een “spaar strategie” opgebouwd dient te worden.

Het geheel moet zo professioneel mogelijk opgezet worden zodat we een voorbeeld worden voor andere partijen.

Partijvernieuwing 50PLUS 2.0
Onze partij moet in de basis vernieuwen. Het fundament is nooit goed gelegd. Hiervoor is in het verleden een commissie ingesteld.

Deze commissie is met voorstellen gekomen over hoe we de partij kunnen stroomlijnen en op de juiste wijze opzetten en positioneren. Als we ons vernieuwen en in onze kracht kunnen komen dan is misschien zelfs ooit een veelvoud van ons huidige zetelaantal in de Tweede kamer binnen bereik.

Deze voorstellen zijn tot op dit moment nog verstopt in een bureau la.

Integriteit:
Een van de meest verslofte onderwerpen binnen 50PLUS is Integriteit.

Waar bij andere partijen een onafhankelijke commissie de integriteit bewaakt, ligt dit hoofdstuk binnen onze partij bij de voorzitter.

Vraag is of dit niet vergeleken kan worden met een slager die zijn eigen vlees keurt. Hierbij wordt niet geïnsinueerd dat de voorzitter als persoon niet integer zou zijn, maar het is beter de schijn te vermijden.

Het is daarom noodzakelijk en eerste prioriteit om een onafhankelijke integriteit commissie te installeren. Deze commissie moet bestaan uit leden die zich hebben bewezen binnen de vereniging. Ook dient er minstens een jurist zitting te hebben.

De commissie zou conform de commissie van beroep en bezwaar volledig onafhankelijk aan waarheidsvinding moeten kunnen doen. Uitspraken van deze commissie moeten bindend zijn en alleen de ledenvergadering heeft het recht mandaat of leden aan te passen en/of te ontslaan.

 

Statuten, huishoudelijk reglement en beginselverklaring
 Iedere zichzelf respecterende vereniging dient als toetsingskader te beschikken over een set van regels.

Het functioneren van de vereniging dient conform deze regels te zijn. Ieder lid en bestuurder dient zich aan deze uitgangspunten te committeren. Dit niet doen is niet alleen onwettelijk, maar zorgt er ook voor dat de vereniging slechter functioneert.

Binnen 50PLUS is de aanpassing van regeltjes tot sport verheven. Altijd vinden we wel hiaten en onvolkomenheden en wordt een halve ALV hieraan besteedt.

Het is beter een ter zake kundige commissie te installeren. Deze commissie krijgt tot taak eenmaal per twee jaar een eventuele aanpassing van de regels tijdens een ALV aan te bieden. Leden kunnen dan aangeven met het gehele pakket in te stemmen.

Om veel tijd te sparen zal de commissie gebonden zijn de herzieningen ruimschoots voor de ALV aan te bieden zodat leden de tijd krijgen op en aanmerkingen te maken. De commissie kan deze dan inpassen. Hierdoor zal een gewogen voorstel ingediend worden die normaliter simpel door de leden kan worden geaccordeerd.

Tot slot:
Het is niet mogelijk om op een paar A-4tjes alle plannen en ideeën voor het voetlicht te brengen. Zij kunnen wel dienen om een inzicht te geven in wat nodig is, namelijk: Openheid, eerlijkheid en transparantie. Met zijn allen werken aan een gezonde partij die zowel op politiek als verenigingsniveau de mogelijkheden heeft weer te groeien tot een mooie en bovenal vertrouwenwekkende partij die opkomt voor onze doelgroep.

Voor de verwezenlijking van de doelstellingen en om de mogelijke commissies de mogelijkheid te geven onafhankelijk te werken dienen adequate budgetten ter beschikking gesteld te worden.

Het herstellen van vertrouwen, het bouwen aan een gedegen fundament, vertrouwen tussen vereniging en politiek, vertrouwen tussen HB en RB, maar vooral vertrouwen tussen bestuur en leden is de sleutel tot succes. Het bovenstaande zal een bijdrage kunnen leveren om beleid te realiseren en het vertrouwen te herstellen. Ook kan het van 50PLUS de partij te maken waar ieder lid zich thuis voelt en waarin hij of zij zich gehoord en gewaardeerd voelt.  Een partij waar opbouwende kritiek geven de regel is. Een partij waarvan het bestuur geen kritiek duldt is niet de onze.

Nico de Vos
4 mei 2020


Beleid Nico de Vos toevoegingen:
28 juli 2020

Ik wil hierbij de uitslag van de nummers 1 t/m 4 van de laatste verkiezingen onder uw aandacht brengen. Daarbij dient aangetekend dat de eerste vrouw op de lijst meestal stemmen krijgt van kiezers die op een vrouw willen stemmen. Dit heeft normaliter niets te maken met bekendheid, maar alleen om het vrouw zijn. Voor ons betekende dit dat zowel Leonie Sazias als Corrie van Brenk, maar ook bijvoorbeeld Adriana Hernandez met voorkeurstemmen zou zijn gekozen.

Zonder afbreuk te doen aan kwaliteiten van kandidaten lijkt het mij niet nuttig weer diezelfde fout te maken. We moeten als partij nu uit gaan van eigen kracht en kandidaten hebben die met passie en emotie de kiezer aan kunnen spreken en hen mee kunnen voeren in een verhaal.

Het is mijn overtuiging dat deze te vinden zijn binnen de huidige leden en niet weer als vermeende stemmentrekkers binnengehaald moeten worden.

Om uw geheugen op te frissen hieronder de officiële uitslag van de eerste vier kandidaten. De gehele uitslag is te vinden op kiesraad.nl.

Aanduiding politieke groepering50PLUS
Lijst11
Toegewezen aantal zetels 4.
Met voorkeurstemmen gekozen kandidaten.
De volgende kandidaten zijn met voorkeurstemmen gekozen. Deze kandidaten hebben ten minste 25% van de kiesdeler gehaald.

Krol, H.C.M. (Henk) (m)        Eindhoven             233179
Sazias, L. (Léonie) (v)          Hilversum                51736

Overige gekozen kandidaten.
De overige aan de lijst toegewezen zetels gaan naar de volgende kandidaten.

van Brenk, C.M. (Corrie) (v)   Utrecht                    5091
van Rooijen, M.J. (Martin) (m)   Oegstgeest         9096

Uw tweede vraag over de ANBI status kan niet los gezien worden van de algehele financiële situatie waarin wij als partij ons bevinden.

Gezien het feit dat ik niet voldoende kennis heb van deze zaken zou ik die door willen schuiven naar de door mij beoogde financiële kandidaten Gerard van Hooft en Hans Krosse. Mogelijk kunnen zij hierop antwoorden.

Met vriendelijke groet,
Nico de Vos