Vragen aan het HB

 

Dick Schouw, secretaris provinciale afdeling N. Brabant

’s-Hertogenbosch, 4 mei 2021

50PLUS Partij                                                                                                                                                                        vragen aan HB voor ALV 8 mei

Geacht bestuur,

Jammer dat wederom de leden in de ALV niet aan het woord mogen komen. Het zou het bestuur gesierd hebben die mogelijkheid deze keer wel toe te staan.

M.b.t. de vergadering van 8 mei a.s. is er de mogelijkheid vragen in te dienen. Hierbij stuur ik u mijn vragen met het verzoek deze op 8 mei te behandelen. Eventueel kunt u de vragen ook schriftelijk afdoen (dat scheelt tijd op de ALV) maar ook dan verzoek ik u mijn vragen inclusief antwoorden wel te publiceren tijdens de ALV en als onderdeel van de notulen op te nemen.

Alle vragen hebben direct met de TK-campagne te maken. Liever had ik deze gesteld in het kader van de campagne evaluatie maar aangezien dat blijkbaar niet mogelijk was gebruik ik deze mogelijkheid om vragen te stellen.

Vragen aan het HB over de Campagne en het verloop daarvan

Wederom is er besloten de evaluatie van de campagne TK aan het Wetenschappelijk Instituut uit te besteden. In 2017 gebeurde dit ook met een rapport dat daarna nooit gebruikt is omdat het niet representatief was. Zo was destijds het campagneteam Brabant niet gehoord en die had nogal wat kritiek. De aanpak van 2021 is een herhaling van zetten. Wederom wordt het campagneteam Brabant niet gehoord en worden dus vele zaken die scheef zitten in de campagneaanpak niet belicht. Ik noem slechts – als topje van de ijsberg – het feit dat de oorspronkelijk aangestelde campagneleider Brabant – Chris Spooren – niet gehoord werd. Ook dit evaluatierapport kan wat mij betreft dus bij voorbaat als onvolledig en tekortschietend beschouwd worden.

Ik heb een tiental vragen met vele subvragen in dit kader:

1 – Wetenschappelijk Instituut. Hoe kan het dat het onderzoek gedaan wordt door een bureau dat geleid wordt door iemand die zelf op de Tweede Kamerlijst als kandidaat stond? Naar ik begrijp is de heer Alfons Leerkes direct betrokken bij de uitvoering van het evaluatie-onderzoek.  Dit lijkt me niet kunnen. Dit temeer omdat de heer Leerkes zelf de hoofdveroorzaker is van alle ellende waarin de partij zich bevindt als schrijver destijds van de brief om Geert Dales af te zetten als voorzitter, waarmee de neergang van de partij ingezet is. Kortom: Waarom geen echt onafhankelijk bureau ingeschakeld?

2 – Evaluator Meijboom. Uitvoerder van het onderzoek naar het verloop van de campagne is de heer Meijboom. Op zich opmerkelijk omdat de heer Meijboom zelf zowel bestuurder bij het Wetenschappelijk Bureau is als politicus als zitting hebbende in een waterschap namens 50PLUS. Kortom zijn belangen zijn verstrengeld. Bovendien heeft de heer Meijboom geen ervaring met landelijke campagnes en hebben we hem nooit eerder actief gezien. Hoe kan hij in godsnaam een campagne beoordelen?

Kunt u mij uitleggen waarom de heer Meijboom wel een goede keuze is om deze evaluatie te doen?

3 – ANBO-campagne. De campagne TK is geheel anders opgezet dan in vorige jaren. Blijkbaar is er een opdracht gegeven door het HB aan een kernteam bestaande uit voornamelijk ANBO-mensen die niet eerder lid waren van 50PLUS om de campagne uit te voeren. De vraag rijst waarom zo’n belangrijke campagne is uitbesteed aan geheel (binnen de partij) onbekende, onervaren en onkundige mensen.

Kunt u mij uitleggen hoe de opdracht tot de vorming van het voeren van de campagne tot stand gekomen is en kunt u mij uitleggen waarom de campagneleider – zoals benoemd door het HB – iemand van buiten zonder ervaring is, terwijl er kundige campagneleiders met een bewezen trackrecord binnen de partij aanwezig waren op dat moment? Graag uitleg over het verloop van dit proces.

4 – Kernteam. Naast het kernteam waren er werkgroepen actief in de campagne – deze werkgroepen werkten los van elkaar. Ondanks herhaaldelijk advies om er één team van te maken gebeurde dat pas in het tweede deel van de campagne toen het merendeel van de 50PLUS-mensen die in die werkgroepen zaten afgehaakt waren. Vraag: waarom heeft het HB niet meer vinger aan de pols gehouden en waarom heeft het HB de controle op het Campagne Team volledig losgelaten. Waarom heeft het HB toegestaan dat 50PLUS leden uit het campagneteam verwijderd werden? Graag uitleg over de wijze waarop HB en Campagne Team samen opgetrokken zijn.

5 – Geld. Er is volgens Jan Nagel bijna een half miljoen euro in de TK-campagne 2021 uitgegeven. Een record voor 50PLUS. In 2012 behaalden we bijna 3 zetels met nog geen tiende van dat bedrag. Nu kwam er na een volledig mislukte campagne met moeite 1 zetel uit de bus. Veel geld is over de balk gegooid en niet effectief uitgegeven. In dat kader een vijftal vragen:

  1. Klopt het dat aan het online deel (facebook advertenties etc.) door het reclamebureau circa 2 ton in rekening is gebracht?  Zo nee, wat is het juiste bedrag.
  2. Volgens facebook zelf is er overigens maar 25.000 euro aan advertenties door 50PLUS uitgeven is de campagne. Vraag is wie controleert de juiste besteding van de gelden van het Campagne Team? Heeft die controle al plaatsgevonden? Wie controleert de effectiviteit? Zijn er meerdere offertes per opdracht aangevraagd?
  3. Veel geld werd uitgegeven aan campagnemiddelen – denk aan jassen en promotiemateriaal. Voor de bestelling was een aparte werkgroep verantwoordelijk onder leiding van Ton Lammertink (tevens ad-interim secretaris ZH). Klopt het dat veel van de opdrachten (zo niet alle) voor materiaal dat aangekocht werd door een bedrijf waarvan Ton Lammertink zelf eigenaar is (La Budé BV) geleverd werd en dat daarop een winstmarge is gemaakt?

Reclamemateriaal zoals folders en posters werden vroeger tot volle tevredenheid en tegen zeer concurrerende prijzen door een vaste leverancier in Tilburg geleverd (Q-Promotions – die tevens sponsor is van 50PLUS). Echter dit campagneteam heeft besloten die banden te verbreken en het moest allemaal plotsklaps naar een andere leverancier.

Klopt het dat er opdrachten zijn gegeven aan René Haak (HB-lid) of zijn bedrijf om als leverancier op te treden. Vraag: Welke opdrachten en voor hoeveel geld is er aan opdrachten gegeven aan Haak of zijn bedrijven? Is op die opdrachten extra korting gekregen c.q. welke winstmarge is er door Haak gemaakt? Zijn er concurrerende offertes aangevraagd. Wie zag toe op de kwaliteit van de geleverde goederen in het HB? Was dat ook Haak? Zo ja, is het HB niet met mij van mening dat belangenverstrengeling vermeden moet worden en dat op z’n minst de schijn daarvan moet worden voorkomen? Wist het HB van deze gang van zaken?

TV- en radioreclame. Een groot bedrag is uitgegeven aan advertenties via print, radio en TV. Dit is via een reclamebureau gelopen. In de reclamebranche zijn kickback fee’s van 25% van de omvang van de opdracht normaal. Vraag: Is het HB op de hoogte van deze wijze van werken in de mediabranche? Is er door het HB-onderzoek gedaan naar de uitgaven via het reclamebureau en de effectiviteit daarvan. Heeft men inzage in de contracten gehad en heeft men onderzoek gedaan naar waar de kick backs terecht zijn gekomen? Wie was de media inkoper en hoe werd deze betaald? Welk bedrag is totaal aan media uitgaven besteed? Graag openheid van zaken?

5) Imago. Het HB heeft besloten om de partijposter te wijzigen – ondanks dat 94% van de leden de poster ongewijzigd wilde gebruiken. René Haak was binnen het HB verantwoordelijk voor de imago bewaking. Hij heeft wijzigingen aan de poster aangebracht. De wijzigingen hebben veel verzet en onbegrip opgeroepen bij de leden en waren geen verbetering. Waarom heeft het HB dit toegestaan en waarom heeft ze tot deze wijziging besloten tegen de wens van de leden in? Waarom werd de wens van de leden en de uitslag van de ledenraadpleging niet gerespecteerd?

6) Brief. Op 26 januari heeft het HB een brief van mij ontvangen met het advies de Gemeenteraadsverkiezingen centraal te stellen en de Tweede Kamer verkiezingen op een laag pitje te zetten – in ieder geval minder geld daaraan uit te geven. Een groot aantal redenen werden gegeven om de koers te wijzigen. Helaas heeft het HB dit niet gedaan en moet ik tot op de dag van vandaag op antwoord op die brief wachten. Vandaar deze vraag: Heeft het HB mijn brief van 26 januari besproken en wat waren de beweegredenen om gewoon op de ingeslagen doodlopende weg door te gaan? Aanvullend de vraag nadat er 500.000 euro uitgegeven is aan die ene zetel in de TK hoeveel geld er nu nog in kas zit voor het organiseren van de GR2022?

7) Functioneren lijsttrekker. Tijdens het verloop van de campagne werd duidelijk dat er verschillen in inzicht waren over de wijze van invullen van de campagne tussen HB en kernteam.

Vraag: Wat heeft het HB gedaan om het campagneteam bij te sturen. Heeft het HB er serieus over nagedacht de lijsttrekker te vervangen door een betere kandidaat toen bleek dat zij niet functioneerde? Zijn er wat dat laatste betreft vergaderingen geweest c.q. overleg met derden zoals de adviesraad?

8) Anti-zetelroofbeding. Heeft het HB de kandidaten op de TK-lijst een verklaring laten tekenen dat ze als ze gekozen worden in het parlement de zetel niet zullen meenemen naar een andere partij als ze 50PLUS verlaten? Zo ja, heeft de lijsttrekker deze verklaring getekend? Zo nee, waarom is dit niet gedaan als dit usance is binnen 50PLUS?

9) CREDITCARD. Binnen 50PLUS hebben zelfs de penningmeesters van de afdelingen niet de beschikking of toegang tot een bankrekening van de partij. Iedereen schiet kosten voor en declareert deze achteraf zodat er controle mogelijk is. Klopt het dat de lijsttrekker als eis gesteld heeft de beschikking te krijgen over een creditcard van de partij en dat zij deze ook na aandringen gekregen heeft? Zijn de uitgaven op deze creditcard gecontroleerd. Kan het HB een opgave geven van de totale uitgaven die plaatsgevonden hebben via de creditcard en welk gedeelte van die uitgaven ook 100% voor de partij waren. Waarom heeft het HB afgeweken van de normale declaratieprocedure? Is er ooit eerder aan iemand binnen de partij een creditcard verstrekt? Zo ja, aan wie?

10) Berisping. Nadat de lijsttrekker een zetel in de Tweede Kamer had behaald werd duidelijk dat de verhoudingen tussen TK, EK en HB volledig verstoord waren. Dit is breed uitgemeten in de media en heeft geleid tot een verdere daling in de peiling tot nul zetels. Beter ware het geweest deze verkiezingen over te slaan.

Vraag: Welke mogelijkheden heeft het HB om afstand te nemen van uitspraken, stemmingen of meningen van de 50PLUS fractie in de TK. Welke acties – naast berisping of royement – heeft het HB overwogen te ondernemen tegen het disrespect dat de fractie vertoont tegenover de partij, haar verkiezingsprogramma, haar wijze van opereren en de partijfundamenten.

Aannemende dat u de vragen inhoudelijk kunt behandelen tijdens de ALV verblijf ik met de meeste hoogachting,

Dick Schouw, Lid 50PLUS (636)

 

Vragen aan het Hoofdbestuur, (DB voorzitter Jan Nagel, secretaris Peter Schut, penningmeester Henk van Elst, vice voorzitter Gerard van Hooft).

From: Nico de Vos

Sent: Saturday, April 17, 2021 6:23 PM

To: voorzitter@50pluspartij.nl ; Ab ; penningmeester@50pluspartij.nl ; Sofia Tsitsouashvili ; GOPC van Hooft ; Rene Haak ; Hans Cornet

Subject: Noord Holland

Geacht bestuur,

Enige tijd geleden heb ik u een mail gestuurd met daarin opgenomen het verzoek, met redenen omkleed, om het bestuur NH op non-actief te zetten.

Op die mail heb ik niets gehoord.

Daarna een tweede mail, weer geen antwoord.

Op de site van NH staat dat er een bestuurslid/penningmeester a.i. is aangesteld. Ik wil u aangeven dat dit statutair niet kan. Leden hebben van deze aanstelling niets vernomen, er is geen nieuwe ALV gepland en een penningmeester wordt in functie gekozen.

Het blijkt weer dat besturen van 50PLUS, om het op zijn plat-Hollands te zeggen, schijt hebben aan de leden. Zij tellen niet mee.

Er wordt geen bericht meer verwacht en dus gaan we een persbericht opstellen die binnenkort aangeboden wordt aan o.a. het Noord Hollands dagblad met daarin een verzoek aan de leden van onze provincie, als die er nog zijn, zich te melden en aangeven of zij een ALV willen en hierin het huidige bestuur naar huis willen sturen. Natuurlijk met de nodige feiten om leden in staat te stellen een eigen mening te vormen.

Met vriendelijke groet,

Nico de Vos