Robert Gielisse – kandidaat algemeen secretaris

Den Haag, 9 april 2021

Beste partijleden,

Mijn naam is Robert Gielisse. U kunt zich mij misschien nog wel herinneren als de waarnemend Algemeen Secretaris uit het Hoofdbestuur (HB) dat midden vorig jaar aftrad. Tijdens de virtuele ALV van 1 augustus 2020 die ik mede mocht presenteren, hebben wij het stokje overgedragen.

De selectiecommissie bestaande uit de heren Nagel en Cornet, heeft onlangs zijn voordracht gedaan voor een nieuw HB. Daarbij is aan mijn sollicitatie geen gevolg gegeven.

Mede hierom hebben veertig leden gemeend mij op basis van artikel 3.1.3 HHR te moeten voordragen voor de positie van Algemeen Secretaris. Een voordracht die ik vandaag gaarne aanvaard.

Onze partij bevindt zich in een crisis, daar hoeven we niet omheen te draaien. Veel van onze leden en ook kiezers hebben ons de rug toegedraaid. We moeten echt het vertrouwen terugwinnen door de partij te hervormen: het is nu of nooit.

Beste leden, dames en heren, het blijft bij mij niet alleen bij mooie woorden en beloftes, gebruik makend van mijn ervaring, achtergrond, werkethos en teamspirit heb ik niet lang geleden ook daadwerkelijk laten zien dat ik als secretaris het verschil kan maken. Zo ik heb reeds een begin kunnen te maken aan de interne professionalisering van de organisatie.

Dat was evenwel nog niet genoeg, Bij lange na niet. Het is noodzakelijk dat een nieuw, competent HB de zaken radicaal aanpakt. We moeten het vertrouwen terugverdienen en weer groeien als vereniging en als politieke partij. En de belangen van de achterban, de senioren in Nederland en allen die dat willen worden, altijd op nummer 1 zetten. Zij verwachten dat. Sterker nog, zij hebben daar recht op.

De noodzakelijke partijhervorming zou langs de 5 volgende hoofdlijnen kunnen geschieden:

Ten eerste: Herstructurering interne organisatie conform ideeën Commissie Partij Vernieuwing 2018, waarbij 4 regio’s de basis vormen en waar de Ethische Gedragscode leidend zal zijn.

Op de tweede plaats: de Partij moet een écht actieplatform voor senioren worden, met inbegrip van buitenparlementaire acties indien nodig;

Daarnaast: Structurele mogelijkheid tot actieve ledenparticipatie en – inspraak en –inbreng;

(Bijvoorbeeld discussieforum en Q&A op de webpagina en regelmatige peilingen/enquêtes);

Ten vierde: Werving/selectie (aanstaande) bestuurders en politici professionaliseren;

Tenslotte: Opleidingen institutionaliseren.

Deze 5 hoofdlijnen moeten natuurlijk verder worden uitgewerkt. Dit kan samen met vertegenwoordigers van de afdelingen en andere opniemakers binnen de partij. De blauwdruk moet vervolgens aan de leden worden voorgelegd. Het is aan de leden, u dus, om de koers van de partij te bepalen.

Mijn agenda is dus helder. Ik ben niet op zoek naar een betaald baantje, het partijbelang staat bij mij op de eerste plaats. Ik hoop dat u mij de gelegenheid geeft om samen met mijn nieuwe collega’s aan het stappenplan te werken. Daarbij is ethisch handelen de maatstaf: het juiste doen ook als niemand meekijkt.

Invulling door R. Gielisse profiel ALGEMEEN SECRETARIS

nr Profiel – elementen
(zoals vastgesteld door HB en gepubliceerd op webpagina)
  Kort begeleidend commentaar door R. Gielisse

 

1 Interne oriëntatie ja Karakteristiek voor de wijze waarop ik de functie van wnd. Algemeen Secretaris in het HB Dales (juli 2019 – juli 2020) heb ingevuld en die zich uitte in de manier waarop ik de interne reorganisatie van het partijkantoor ter hand heb genomen.
2 Brede bestuurlijke en leidinggevende ervaring ja Ruim voldoende. Meer dan 35 jaar leidinggevende ervaring op verschillende niveaus bij de Commissie van de Europese Gemeenschap in Brussel (1983-2015), onder meer als afdelingshoofd en laatstelijk als Hoofdadviseur van de Directeur-generaal Begrotingen (functie op directieniveau). Zie mijn cv voor meer details. Als wnd. Algemeen Secretaris heb ik begin 2020 het landelijk platform Ledenwerving en – behoud opgericht.
3 Bestuurlijke leiding partijkantoor ja Ik heb het partijkantoor van 50PLUS bestuurlijk geleid van 17 juli 2019 tot 1 augustus 2020. In de periode tot begin april 2020 was ik vrijwel dagelijks aanwezig op het partijkantoor (daarna on-line i.v.m. Covid), zodat ik ook goed op de hoogte ben van het reilen en zeilen van het kantoor als bedrijfsorganisatie.
4 Redactioneel sterk ja Ruime ambtelijke ervaring in het concipiëren van teksten in NL/EN/FR. Daarnaast ben ik de initiator en auteur van de ‘populaire’ verslagen van de HB -vergaderingen tot medio 2020, zoals deze thans nog op de website van 50PLUS staan. Daarnaast zijn van mijn hand diverse bijdragen verschenen op de website, zowel op bestuursrechtelijk terrein (voorstellen tot wijziging statuten en HHR,) als verenigingsrechtelijke mededelingen aan de leden (zoals rapporten over ledenwerving en- binding, aankondigingen alv’s etc.).
5 Scherp oog voor details en juiste toepassing regels en reglementen ja Tijdens het HB-Dales werden zo goed als alle dossiers die betrekking hadden op de juist toepassing van de regels en reglementen door mij geïnitieerd, behandeld dan wel gesuperviseerd, met inbegrip op arbeidsovereenkomsten en beoordelingsrapportage van het kantoorpersoneel. Daarnaast heb ik mij beziggehouden met wijzigingen van de Statuten en HHR.
6 Pragmatische probleemoplosser ja Zonder twijfel. Deze bekwaamheid kwam bijzonder goed van pas bij het saneren van de financiële processen in het hoofdkantoor en in het bijzonder in de nadagen van het HB-Dales.
7 Netwerker en regelaar ja De huidige kantoormanager kan hiervan getuigen, alsmede verschillende provinciale bestuurders.

 

naar CV

 

 

 

Vragen aan de kandidaten en antwoorden van Robert Gielisse