Reactie Henk-Jan Verboom op opmerking Jan Nagel

Henk-Jan Verboom , Oudorp (Noord Holland)
actief lid vanaf eerste jaar, ex HB lid
 3  april 2021

Beste Jan,

Naar aanleiding van de ledenraadpleging van 20 maart 2021 heb jij de vraag gesteld

“ Wat heb ik verkeerd gedaan?”

 

Naar mijn mening is de partij door en door verrot, de oplossing zou zijn HOFFMANN recherche uitnodigen een grondig onderzoek te doen vanaf 2013 en iedereen die met zijn hand in de pot heeft gezeten te noemen bij naam en te royeren als lid.

Schoon maken van de partij is essentieel voor het voortbestaansrecht van de partij.

Hieronder een aantal voorvallen die ik mij kan herinneren, het is geen volledige lijst maar geeft wel weer dat er iets duidelijk mis is binnen 50PLUS.

Er is naar mijn mening sprake van economisch delict inzake de Stichting Vrienden 50PLUS zowel onder voorzitterschap van Jan Nagel 2014-2018 als van vz Martin van Rooijen 2018-2020.

Uitleg: de heer Nagel heeft met zijn penningmeester in 2017 namens Stichting Vrienden 50PLUS , toen Nagel ook tegelijk voorzitter was van de politieke partij  Vereniging 50PLUS  de giften van 250.000 euro in de Stichting Vrienden .. programmatisch qua uitgaven nauw afgestemd met de vereniging , met de heren Hans Cornet en Peter Pont .. op grond waarvan argumentatie dat de Stichting Vrienden 50PLUS volstrekt onafhankelijk zou werken van de Vereniging Partij 50PLUS op fundamentele onjuiste beweringen gebaseerd is , waarbij de wettelijke publicatie verplichting van deze handelingen bewust is ontdoken en niet vermeld in het jaarverslag van 50PLUS partij zelf in 2017 , terwijl bovendien het jaarverslag van de Stichting Vrienden 50PLUS niet gepubliceerd werd in 2017 , zoals dit ook al het gebrek was in de jaren 2014 tot en met 2016 , hetgeen een grove schending is van de wettelijke verplichting inzake het toen geldende reguliere belastingrecht , wat nog zwaarder weegt omdat de heer Nagel in die jaren tevens voorzitter van de Eerste Kamer fractie van 50PLUS was , en deze handelingen derhalve tevens in strijd zijn met de afgelegde Kamer eed .
Hetzelfde inzake de heer Martin van Rooijen !

Verder was  het algemeen bekend dat de heer Peter Pont :
1. In 2015 als penningmeester disfunctioneerde;
2. Dat Peter Pont gedurende 2016/2017 Een dubbelfunctie vervulde doordat Pont tegelijktijdig zowel de administratie van het oude WB deed, als de administratie van de vereniging , en van beide administraties de jaarverslagen opmaakte in nauwe samenwerking met de register accountant Mattens , terwijl Mattens verklaarde aan de Financiële Commissie / TDC dat penningmeester Hans Cornet in 2017 boekjaar en 2018 tot aan de ALV van 26 mei 2018 nooit een keer contact met Mattens had gehad , hetgeen strijdig is met het correct uitvoeren van de functie van penningmeester en Pont als kantoormanager zijn bevoegdheden bij verre overschreed , mede als gevolg van inadequaat leiding geven of corrigerend optreden vanuit het HB door Nagel en Zoetelief.

Jan Nagel was volledig op de hoogte van het feit,  dat in het Oude Wetenschappelijk Bureau (WB) in 2017  de misstanden van ONTERECHT uitbetalen met dubbele salariëring, zonder correcte arbeidsovereenkomsten, van mevrouw Odette Jansen gewoon door heeft laten gaan, en de aanbevelingen van de  Financiële Commissie verslagjaar 2016 door Jan Nagel NIET werden opgevolgd in 2017 , en evenzeer door Zoetelief in 2017 niet werd opgevolgd , en door Dales in 2018 niet werd opgevolgd , terwijl juist Dales schoon schip zou maken .

De Financiële Commissie heeft NA 2016 nooit meer inzage gekregen in de boeken van herbouwde WB , terwijl Martin Van Rooijen volledig van de continuering van deze misstanden op de hoogte was en daarom zijn handtekening onder de jaarstukken van 2017 weigerde te zetten in juni 2017 !

Hiervan werd bij mijn weten nooit melding gemaakt bij het ministerie , maar onder tapijt geveegd,  hetgeen ook in strijd met de wet is .

Jij als boegbeeld, Jan Nagel wist dit .. en deed niets , cq stond dit toe, hetgeen aan te merken is als een ernstige fout.

Zo was Peter Pont in 2015/2016 als 50PLUS manager partijkantoor, tegelijk ook gemachtigd geautoriseerd bestuurslid was , onder voorzitterschap van Dick Schouw Den Bosch van de ouderen vereniging OPA gevestigd in OSS , conform KvK .
Hebben Hans Cornet en Willem Brakx onlangs een lokale partij (breed bekend gemaakt in de pers) opgericht, zijn de posters en campagne folders door een bevriend bedrijf gedrukt waarvan de geregistreerde eigenaar, tevens lid is van het HB van 50PLUS, wordt de evaluatie van het falen van de partij gedaan door een lid van het nieuwe Wetenschappelijk I Instituut (WI) waarvan de voorzitter diverse malen dubieus handelen verweten kan worden. Lekt alle informatie van het HB uit naar derden, waaronder onze vorige voorzitter Dales. Een groot integriteitsgat is ontstaan wat moeilijk te vullen is.  De kiezers hebben dus eieren voor hun geld gekozen.

Door het ondemocratisch handelen van diverse besturen in diverse verschillende samenstellingen zijn een groot aantal goede en eerlijke leden al opgestapt. De partij is aan het leeglopen en de tegenstellingen verdiepen. Vele Statenleden, Waterschapsleden, Raadsleden, Commissieleden zijn opgestapt en hebben de partij verlaten.
Niet het verlies van 3 Kamerzetels is de nagel aan de doodskist maar het doormodderen met een organisatie die geheel niet voldoet aan de richtlijnen van “Goed Bestuur” is de oorzaak.
Aangenomen ALV moties worden gewoon niet uitgevoerd door het HB. Zowel niet door vorige als huidige hoofdbestuursleden.
Destijds zijn er diverse moties aangenomen aangaande “slager keurt niet eigen vlees” en de motie “HB vergader verslagen worden openbaar” worden gewoon niet uitgevoerd door het huidige HB. Ledenraadpleging in plaats van ledenvergadering, vragen van leden worden als lastig ervaren hetgeen de ondertoon is tijdens de beantwoording van de vragen.
Hier is duidelijk sprake van minachting van leden.

In feite is sprake van continue recidive, van ongewenst handelen, bewust uitgevoerd door de top van de partij.
De aanbeveling van het HB voor een nieuwe samenstelling van het bestuur (de voordracht van de selectiecommissie) is een deugdelijk bewijs dat iedere vorm van ethiek en iedere vorm van zelfreinigend vermogen ontbreekt. Integriteit is een woord wat niet bestaat binnen de Partij 50PLUS.

Onderstaande uitspraak kwam ik tegen op internet, ik denk dat dit zeker van toepassing is binnen het 50PLUS bestuur.

Natuurlijk verwijs ik naar de wel bekende documentatie:
De verslagen van de Financiële Commissie vanaf 2016
Het TDC rapport,
Het artikel van Follow The Money,
Diverse krantenberichten.
Verslagen van diverse HB vergaderingen

Is getekend door een zeer teleurgesteld lid

Als er nu niet wordt ingegrepen en het HB HOFMAN recherche gaan uitnodigen een grondig onderzoek te doen zal de partij verder afglijden en zal de nieuwe kamer fractie het moeilijk krijgen om ooit goede politiek te kunnen voeren. Het voortbestaan van de Partij 50PLUS hangt af van een grondige reorganisatie en de gemaakte fouten te corrigeren.