Open brief Nico de Vos (1 en 2)

Open brief Nico de Vos (2)

Julianadorp, 8 april 2010

 Beste leden,

 Vandaag werd ik verrast met een amendement die op 8 mei 2021 in stemming zou moeten komen. Dit amendement zet in mijn ogen aan tot een regelrechte greep naar de macht van leden die alleen maar genoegen nemen met wat zij willen en de andere leden links laten liggen. Zij gaan voorbij aan het democratisch recht van elk lid. Men zal wel zeggen dat U als lid de keuze heeft om voor of tegen de motie te stemmen, maar eigenlijk weet u zelf ook wel dat dit niet gepikt gaat worden.

 Wat mij dwars zit is het feit dat de machtscultuur, met andere woorden: De zucht naar macht van enkele leden de partij nu al lang in de ban houden.

 Zoals we weten is het laatste hoofdstuk tot nu toe begonnen met de coup die de voorzitters van diverse afdelingen samen met politieke kopstukken en enkele welbekende leden hebben gepleegd door een vernietigende brief rond te sturen. In die brief gaf men aan het vertrouwen in de voorzitter, Geert Dales, op te zeggen. Reden was het feit dat hij niet toe wilde geven graag een plaatsje in de Tweede Kamer te krijgen. Velen zagen dat als een aanval op hun positie en wilden daarom van hem af. Als hij weg was kon men immers zelf wel bepalen wie op de lijst moest. Het opstappen daarna van Henk Krol en het aantreden van een nieuw bestuur met daarin enkele coupplegers was voor diverse leden de reden op te stappen. Zij zagen al aankomen dat onze partij het lachertje van het Binnenhof zou worden.

 Van 10 zetels in de peilingen met kans op meer, naar 0 met een gelukje 1 waren we het lulletje van de politiek. De TV programma’s hadden zelfs in rustige tijden genoeg stof om over te praten.

 Hoe kon dit nu. Daarvoor moeten we terug naar het begin en naar de rol die onze huidige voorzitter steeds gespeeld heeft. Hij was het die met de eerste lijsttrekker een ster binnen dacht te halen. Wat liep dat anders, twee zetels bij de eerste verkiezingen met daaraan gekoppelde ellende. Henk Krol kreeg de volle lading over zich heen inzake pensioengelden, hij stapte op, Martine Baaij kwam in zijn plaats. Zij kon niet samen met de toen tweede man door een deur, splitsing. Ruzie over de naam en uiteindelijk was het Martine Baay teveel en kwam Henk weer om de hoek kijken.

 Ruzie bleef in de partij en de leden, zoals nu nog steeds, werden niet gehoord en zelfs positieve kritiek werd niet geduld. Jan was de baas, basta! Zelfs in periodes dat er een andere voorzitter was bleef Jan zichtbaar bezig de zaken te laten verlopen zoals hij het wilde.

 Dat Jan Nagel geen mensenkennis had als het ging om voorzitters, lijsttrekkers etc, valt op te maken uit het feit dat hij de volgende voordrachten deed: Jan Zoetelief en Geert Dales als voorzitter en kort geleden Liane den Haan als lijsttrekker. Kritische leden gaven iedere keer aan dat het fout zou gaan, maar ja Jan was de baas en wist het beter.

 Ook de laatste twee kieslijsten voor de TK gaven aan dat hij lak had aan de leden. Bij de buren was het gras groener, dus op naar de ontheffingen. Weer ruzie en uiteindelijk in 2017 halvering in de peiling en nu, u heeft het zelf meegemaakt. Omdat enkele leden in den lande de partij een goed hart toedroegen kon er met wrikken nog een zetel gehaald worden.

 Ook die ene zetel hing aan een zijden draadje toen Ellen Verkoelen onze lijsttrekker tot de orde riep. Een valide oproep op een verkeerd moment. We zaten net in een opgaande lijn, maar jammer weer terug op 0-1 zetel.

 Velen onder u gaven in principe al aan dat Liane den Haan een wolf in schaapskleren zou zijn. Had zij de Anbo niet gehalveerd en ze had toch niet voor niets de bijnaam: Mevr. Poetin! Ondergetekende stond op het standpunt dat hij zelf wilde ervaren hoe zij was. Om u niet te lang te laten wachten: ik ben het met de kritische leden eens. Het werd mij duidelijk dat zij maar een agenda had en dat was de hare. Die van 50PLUS zou haar gestolen mogen worden. Haar Haan zou koning kraaien en de partij zou moeten werken zoals zij en zij alleen dat wilde.

 Het eerste dat wij daar van konden zien was de campagne. Geen sturing, geen ideeën alleen Liane telde. 500.000 Euro stond er op de “credit card” en allen zij zou bepalen waar dat naar toe ging. We weten nu dat er geld is verdwenen in de zakken van een paar leden die voor de campagne via hun bedrijf leverden! Ik heb hierover een schrijven aan de financiële commissie gestuurd met het verzoek dit uit te zoeken. Hier heb ik nog steeds geen bericht ontvangen. Het zal dus wel weer in de onderste la verdwijnen.

 Mevr. den Haan geeft ook geen zier om samenwerking met de Eerste Kamer en/of het HB. De sfeer is dermate dat hier ook weer een grote mate van animositeit is ontstaan. Mevr den Haan heeft ook geen zin om zich daar druk over te maken. Overlegt niet met onze senatoren en is niet aanwezig bij HB vergaderingen waar zij als adviseur bij zou moeten zijn.

 Al met al reden om aan te nemen dat zij haar eigen koers vaart, dit samen met enkele leden die hier hun kans zien om een stapje hogere kunnen komen. Een afsplitsing of leegloop is dus in de maak.

 Het is nu de vraag: staat u achter de doelstellingen en speerpunten van 50PLUS, inclusief het programma, of zoekt u allen macht en aansluiting in politieke zin bij D’66. Mevr den Haan heeft immers in het NRC aangegeven dat zij van D’66 afkomstig is en vindt dat 50PLUS die kant politiek gezien op moet. Dus naar de partij die middels Koolmees de pensioenen bij het huisvuil zet en de partij die andere senioren pesterijtjes niet nalaat.

 Oké, ik ben zeker ook een man die graag de verbreding binnen de partij ziet, maar niet op deze manier. Wij zijn en blijven de, tot nu toe, enige partij die zich ten volle inzet voor de senioren.

 Deze week zag ik tot mijn schrik dat Mevr den Haan een motie die voorbereid was door de vorige fractie, samen met o.a. Martin van Rooijen, niet wilde indienen. Reden de gevraagde rekenrente van 2% waar om gevraagd werd was voor haar niet belangrijk. Het was toch al een gelopen race. Dat de leden dat als een speerpunt zagen was voor haar geen reden om het in te dienen. De SP stond aan de zijlijn te juichen, zij dienen hem nu in. Ik denk dat ik kan raden wat de stem van Mevr den Haan zal zijn: TEGEN.

 Na alle ellende zou je toch verwachten dat er enige rust zou komen en dat de rijen gesloten zouden worden. Minder is waar, weer komt er een periode van herrie. Ik ben er niet zeker van, maar als je een en een bij elkaar optel dan kom je tot de conclusie dat de mensen die onderstaand amendement ondertekend hebben. Waarvan men weet dat het vriendjes zijn van Mevr den Haan. Haar helpen om een coup te plegen die moeten leiden tot haar alleenrecht binnen de partij, zie de ANBO.

 In de afgelopen periode hebben alweer 10% van de leden hun lidmaatschap opgezegd en zijn we tot onder de 3000 leden gezakt. Mede dankzij de reputatie en ideeën van Mevr den Haan.

 Ergo als haar adepten op 8 mei in het HB gekozen gaan worden zal het afgelopen zijn met de rekenrente discussie en gaat zij, namens 50PLUS akkoord met de nieuwe pensioenwet. Aldus onze partij een doodsteek gevend.

 U als lid bent in de gelegenheid dit te fiatteren of niet. U bent de persoon die kan aangeven welke kant onze partij op moet. De kant van Mevr den Haan of de kant van de senioren. Ik ben ervan overtuigd dat er, als de kant van de senioren gekozen wordt en de motie naar de vuilnisbak gaat, een splitsing zal komen. De huidige fractie zal dan naar mijn mening doorgaan als groep den Haan, of zoiets. Moeten wij daar een traan voor laten. Nee, naar mijn mening niet. Wij zijn dan bevrijdt van het juk waaronder we ons nu bevinden en kunnen gaan bouwen aan een nieuwe start. Een start die kan uitgaan van een aantal goede en gemotiveerde leden. Wel is het dan nodig dat enkele leden de eer aan zichzelf moeten houden en hun heil elders moeten gaan zoeken, of zich neer moeten leggen bij de wil van de leden. Geen voordeeltjes meer, geen baantjesjagerij, een eerlijke partij waar men kritisch mag, nee moet zijn om zodoende te komen tot een breed gedragen, zichzelf respecterende partij zonder vriendjespolitiek en zucht naar persoonlijke macht.

 U begrijpt dat mijn stem niet uitgaat naar dit amendement en dat ik, terwijl ik het idee had dat Joop van Orsouw de 50PLUS idealen volledig onderschreef, zal kiezen voor een andere voorzitter.

Ik wil u ook vragen met uw hart te stemmen, voor of tegen maakt niet uit, maar maak gebruik van uw recht om de partij te sturen.

 Nico de Vos, Julianadorp (Noord Holland)

Lidnummer 9659

 Ik wil u ook wijzen op de stukken ( rubriek Financiën) die door Henk Jan Verboom op de website 50pluspodium.nl heeft geplaatst.  Dit geeft u een kijkje achter de schermen van onze partij en waar de kritische leden al lang tegen ageren.                                                                                                                                                          ————————————————————————————————————————

  Willem Bakx, Statenlid Provincie Zuid Holland, lid van de selectiecommissie voor de kieslijst Tweede Kamer 2021, heeft samen met drie andere leden het volgende amendement ingediend voor de ALV van 8 mei 2021

 Amendement wijziging (concept)agenda punt 8                                        

De Algemene Ledenvergadering van 50PLUS, bijeen op 8 mei 2021,

Constaterende dat:

 De partij 50PLUS zich in een crisissituatie bevindt die als een ernstige bedreiging voor haar voorbestaan moet worden gezien, en die o.a. heeft geresulteerd in verstoring van interne verhoudingen en uiteindelijk ook in een dramatisch slechte verkiezingsuitslag;

Overwegende dat:

 • 1)  Voorgaande constatering op dit moment kan worden gedaan, los van een gedetailleerde analyse van alle gebeurtenissen die hierbij een rol hebben gespeeld, en los van het vaststellen van welke personen hiervoor in welke mate verantwoordelijk zijn;
 • 2)  Op dit moment slecht één doel voor de AV leidend kan zijn, en dat is het verzekeren van het voortbestaan van de partij 50PLUS;
 • 3)  Dat doel, dat niets minder dan het redden van de partij omvat, vergt dat er een trendbreuk wordt bewerkstelligd m.b.t. disfunctionele processen en gedragingen, en dat vervolgens de noodzakelijke activiteiten worden uitgevoerd om de partij weer in een stabiele situatie te brengen van waaruit het herstelproces kan plaatsvinden;
 • 4)  Het duidelijk is dat het nieuwe Hoofdbestuur verantwoordelijke is om dit herstelproces in gang te zetten;
 • 5)  Het tevens duidelijk is dat na alles wat de partij 50PLUS de laatste jaren heeft doorgemaakt dit als een
  laatste kans moet worden gezien om het potentieel aan steun te realiseren dat er bij de kiezers zou
  moeten zijn voor ons programma en voor onze mensen, en om het vertrouwen bij de kiezers te herstellen;
 • 6)  Er ondanks veel inspanningen geen werkbare samenwerking is tussen bestuur, Eerste Kamer- en Tweede
  Kamerfractie;
 • 7)  Er vanuit de voorgaande overwegingen tenminste de volgende eisen aan een nieuw bestuur zouden
  moeten worden gesteld:
 • a)  “vers bloed”, d.w.z. bestuursleden hebben geen bestuurlijke rol in een vorig HB gespeeld, en waren dus niet betrokken bij de problemen die zich hebben voorgedaan, en kunnen zich onafhankelijk opstellen met het oog op het belang van (het voortbestaan van) de partij;
 • b)  “veranderkundige deskundigheid”, het nieuwe bestuur van teamplayers heeft voldoende ervaring heeft met veranderprocessen c.q. cultuurverandering;
 • c)  Het nieuwe bestuur committeert zich aan een veranderprogramma dat tot doel heeft de partij 50PLUS
  vanuit de pioniersfase naar een hoger professioneler niveau te brengen;
 • 8)  Gezien de bijzondere situatie en de eisen die deze aan een bestuur stelt het noodzakelijk is een compleet
  nieuw team aan te stellen tot uiterlijk 1 juli 2022, waarbij verwacht kan worden dat dit team aan de hiervoor gestelde eisen kan voldoen.

 

Besluit
Agendapunt 8, Benoeming nieuw Hoofdbestuur door de Algemene Vergadering (openbaar gedeelte) en de daarbij behorende voorstellen, wordt van de conceptagenda verwijderd en vervangen door een nieuw agendapunt 8 dat luidt:
8.Voorstel tot benoeming van een interim-Hoofdbestuur.

Besluit
1.
A) Tot uiterlijk 1 juli 2022 wordt, ter vervanging van het huidige Hoofdbestuur, een interim hoofdbestuur benoemd dat bestaat uit de volgende personen met de achter hun naam vermelde functie

 

 1. Joop van Orsouw (voorzitter)        officieel gekandideerd voor de functie van voorzitter (zie profiel)
 2. Jaap Haasnoot (secretaris)                 lid van de Provinciale Staten Zuid Holland,  kandidaat Tweede Kamer plek 6
 3. Raoul Oosthoek (penningmeester)  penningmeester van de afdeling Zuid Holland
 4. Raymond Brood (lid)                            kandidaat Tweede Kamer plek 2
 5. Cees de Reus (lid)                                wil deelnemen aan GR Zoetermeer
 6. Henk van Tilborg (lid)                          Raadslid/fractievz GR Tilburg, kandidaat Tweede Kamer plek 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Dit Hoofdbestuur heeft tot taak:

Het op basis van aangeleverde analyses en een eigen doorlichting vaststellen van een “diagnose”, en het op basis daarvan opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak, waarbij in ieder geval het op orde brengen van de organisatie, processen en structuren aan de orde komt.

Dit besluit treedt direct na de vaststelling door de Algemene vergadering in werking.

Toelichting:

De indieners achten het van groot belang dat er in dit stadium van de geschiedenis van 50PLUS met een schone lei kan worden begonnen. Zonder uitgebreid in te willen gaan op allerlei zaken die zich in het (recente) verleden hebben voorgedaan kan de weg naar herstel gemakkelijker worden uitgevoerd door mensen die geen deel hebben uitgemaakt van gezelschappen die direct betrokken waren bij de problemen die spelen of gespeeld hebben. Het is niet aannemelijk dat deze mensen in staat zullen zijn om de problemen, die tot nu toe niet uit de wereld zijn geholpen, straks wel op te lossen. Daarbij is niet bedoeld om ook maar iets ten nadele van betrokkenen te beweren. De problemen in de oude samenstelling zijn onoplosbaar gebleken. Dat is ook de reden dat we met een nieuwe samenstelling komen. De HB-kandidaten stellen zich daarvoor beschikbaar omdat ze willen voorkomen dat de partij verder in het ongerede raakt, en willen er alles doen om dat te voorkomen. Daarom stellen ze zich voor een beperkte tijd beschikbaar om “de kar weer in het spoor te krijgen”. Daar hoort ook bij dat er een goede samenwerking met de fracties tot stand wordt gebracht, er een duidelijke scheiding komt tussen vereniging en het politieke bedrijf en dat de partij vernieuwd wordt.

Bijlage: CV bestuursleden

Willem Bakx, lidnummer 13643,  Statenlid Zuid Holland                                                                                                   Ton Lammertink, lidnummer 18188, secretaris afdeling Zuid Holland, kandidaat TK plek 17
Sjoerd F.Fekkes lidnummer12880, lid Waterschap , ex voorzitter Financiële Commissie
Ruud van Acquoij, lidnummer15177, Raadslid/fractievz. GR Eindhoven, kandidaat TK plek 8

————————————————————————————————————————————————–

Open brief Nico de Vos (1)

Aan het hoofdbestuur van 50PLUS
18 maart 2021

Geacht HB,

Met enige afschuw heb ik uw laatst uitgekomen nieuwsbrief gelezen. Een nieuwsbrief die van weinig reflectie richting eigen werkwijze biedt.

Terecht geeft u aan dat er geknokt moet worden om de kiezer terug te winnen. Echter de hoofdreden van het echec wordt niet benoemd. Ook het onderzoek naar het falen van de campagne neigt weer naar het onder het tapijt vegen van eigen misstappen.

Laten we ze even de revue laten passeren.

1. De opstand van de voorzitters en enkele kopstukken binnen de partij om Geert Dales te wippen.
De herrie die ontstond, omdat enkele politici hun plekje dachten te gaan verliezen en de baantjesjagers, die dachten geen kans te maken, brachten het oude euvel van 50PLUS weer tot leven. Na een relatief rustige periode brak, minder dan een jaar voor de verkiezingen, de ruzie weer los. In plaats van de gewraakte voorzitter te promoveren naar een plek in de Tweede Kamer, en op die manier van hem afkomen, zocht men via de pers de confrontatie. Ergo van 10 naar 1.

Bijkomend fenomeen was dat veel gemotiveerde leden, niet zijnde de ruziezoekers, het genoeg vonden en opstapten. Dit kostte de partij veel pleitbezorgers, die in vroeger tijden op de barricaden stonden. Nu was het maar afwachten.

2. Het interim HB.
In alle wijsheid besloten de ‘coupplegers’ de handen ineen te slaan en het HB over te nemen. Jan Nagel werd naar voren geschoven als enige man die het op kon lossen, met naast hem enkele mensen met weinig 50PLUS DNA die zich geroepen voelden om, zonder enige kennis van zaken op 50PLUS gebied, hun steentje bij te dragen. Ik ben er van overtuigd dat deze mensen ieder voldoende know how hebben om bedrijven te managen, maar een politieke vereniging en zeker 50PLUS is toch van een andere orde.

Goede en betrouwbare kandidaten zoals Joop van Orsouw, Jan Willem van Es en anderen werden door de commissie niet geschikt geacht. Vraag is of deze mensen, die onafhankelijk tegenover alles stonden, niet de juiste personen waren de kar te gaan trekken.

3. Keuze lijsttrekker.
Zonder op de vrouw te gaan spelen, was het konijn uit de Jan Nagel hoed onverwacht. Hij had kunnen weten dat de naam Liane den Haan bij de achterban slecht lag. Het imago dat op haar geplakt was kon slecht vallen bij de kiezer en de oud ANBO leden die zich door haar slecht behandeld voelen zouden een anti 50PLUS campagne op kunnen zetten. In plaats van een veilige kandidaat te zoeken die het echec van de daling zetelaantal in de peilingen om zou kunnen buigen, werd de confrontatie gezocht.

4. Kandidatenlijst.
De heer George Lernout werd door het HB aangedragen als enige juiste kandidaat voor de functie van voorzitter selectiecommissie. In de periode die volgde werden diverse kandidaten op gesprek gevraagd en gewogen. Hieruit volgde de conceptlijst. Veel leden die het gebeuren op de voet volgden waren verbaasd dat  Lernout voorzitter werd van de commissie en hadden het gevoel dat e.e.a. niet op een open en eerlijke wijze afgehandeld zou worden. Dit werd duidelijk toen bleek dat Joop van Orsouw, een waardevolle kandidaat met een grote achterban, niet op de lijst stond. Volgens de heer Lernout omdat hij zich had teruggetrokken. Navraag leerde dat de heer van Orsouw zich helemaal niet teruggetrokken had. Dit leidde tot een vermoeden dat er andere zaken speelden. Meer in de persoonlijke sfeer.

Omdat de lijst vastgesteld diende te worden, werd deze in een ALV ter beoordeling aangeboden. Aanpassingen zouden mogelijk zijn. Probleem was dat hier ook weer de oude genen van 50PLUS opspeelden. Het HB had beslist, al werd dat natuurlijk niet zo gebracht, en daar mocht geen verandering in komen. Dat leidde tot een gênante vertoning tijdens de ALV waar de heer Lernout de eerste 10 promootte en de tegenkandidaten geen kans kregen dat zelf of door anderen ook te doen. Uitkomst bij voorbaat zeker.

5. Campagne.
De campagne werd een sof. Veel provinciebesturen hadden geen zin om de campagne op te starten en het moest van enkele gemotiveerde 50PLUSleden, echte leden die voor de partij opkwamen, komen om nog iets te redden. Kijkend naar mijn eigen provincie is het te danken aan mensen als Albet Keevel, Nicoline Maarschalk-Meijer en Jan Willem van Es dat er nog enigszins iets op gang kwam. In Limburg werd naar mij bericht werd helemaal niet geplakt en dus mogelijk ook niet geflyerd, de enkele gemotiveerde leden uitgezonderd.

In de campagne was ook het geruziezoek en mogelijke afsplitsing niet van de radar. Ellen Verkoelen die, misschien ingefluisterd door derden, de AOW kwestie in de pers bracht. Teun Wiersma die naar de lijst EVERT verhuisde waren voorbeelden. Dit alles leidde midden in een campagne tot het absolute nulpunt.

Wat deed het HB. Het stond of zat erbij en keek ernaar. Af en toe een nietszeggend commentaar en verder niets.

6. Uitslag en evaluatie.
Gisteravond werd bekend dat 50PLUS toch nog in de kamer zou komen. Mogelijk was dit een misrekening van het HB. Boze tongen beweren namelijk dat zij liever geen zetels hadden, Waren ze van Liane den Haan verlost. Dus in plaats in ieder geval voor de bühne als een man op te trekken worden mogelijk de messen alweer geslepen.

Het is de leden naar mijn mening alweer duidelijk dat het HB zich wil gaan verschonen van het verval. Door het Wetenschappelijk Instituut, geleid door Alfons Leerkens, een van de leden die het echec hebben veroorzaakt, de evaluatie te laten verrichten is het duidelijk dat de slager zijn eigen vlees gaat keuren. Als oud slagersleerling weet ik als geen ander dat een slager zijn eigen waar altijd aan zal prijzen. Hij zal nooit toegeven dat hij iets verkeerd heeft gesneden. De uitkomst staat dus bij voorbaat vast. Conclusie: HB treft geen blaam.

Dit gegeven zal een verdere afkalving teweeg brengen en de partij nog verder uitkleden. Gemeenteraad verkiezingen of niet, dit blijft kleven en zal in de diverse lokale campagnes terugkomen.

7. Verkiezing nieuw HB.
Ook hier wordt al voorgesorteerd op een nieuwe val. Leden van het huidige hoofdbestuur, die nu gezien worden als aanleiding van het falen, worden gepromoveerd. Zij worden door het huidige HB voorgesteld en anderen hebben geen of weinig keus. Zoals het steeds gaat zullen zij, mits zij 10 voorstanders hebben, niet de zelfde mogelijkheden krijgen zich te profileren. Een herhaling van zetten die 50PLUS al jaren geen winst heeft gebracht. Ruzie bleef. Ook nu is er al weer weerzin tegen de gang van zaken. Het is mij een raadsel dat het HB na al die jaren niet inziet dat zij steeds op de verkeerde weg zit. Leden worden steeds als onwetend gezien. Wil 50PLUS een kans hebben voort te bestaan moeten er andere wegen ingeslagen worden en leden vragen zich af of de mensen die nu aangedragen worden daar wel geschikt voor zijn. Zeker als de geruchten over belangenverstrengeling door levering van campagne artikelen waar zijn. Hier wordt gesproken dat minimaal een HB lid hierbij betrokken is. Ook worden de geruchten over een onderzoek van Follow the Money in deze zaak steeds luider.

Als men de weggelopen kiezer, maar zeker ook de leden terug wil halen is het nu nodig om een slag te maken. Geen vriendjespolitiek meer, de leden als volwaardig beschouwen en niet meer belerend tekeer te gaan. Wij leven in 2021 waar de mensen meer besef hebben en zich niet meer laten leiden door wat gezegd wordt, maar een eigen mening heeft.

Gaat men op deze manier door en laat het HB een afstand ontstaan tussen bestuur en politiek zal de neergang verder doorgezet worden en het ledental nog verder afnemen. Uitkomst is dan dat er minder gemotiveerde leden zijn die, zonder aanspraak te willen maken op een plekje in een gekozen vertegenwoordiging, de straat op gaan om de schone taak van plakker en/of flyeraar op zich te nemen. Nu moet er een slag gemaakt worden en een geheel nieuwe start, met een geheel nieuw HB die de partij op gaat bouwen zonder dat er iets aan hen kleeft. Zonder druk vanuit politieke hoek en in alle rust. Pas dan zal een opleving plaats kunnen vinden. Niet met middelen uit de zestiger jaren, maar op een moderne, open, eerlijke en transparante manier. Zo komen de leden en kiezers terug.

Met vriendelijke groet,

Nico de Vos
Julianadorp
Lidnummer: 9659