Open brief 2 Dick Schouw

Open brief van Dick Schouw, secretaris provinciale afdeling N.Brabant
‘s Hertogenbosch, 30 juli 2020

De scheiding van “politiek” en “partij”.

“Toute nation a le gouvernement qu’elle mérite”.

Met die zin beëindigde ik mijn vorige bijdrage aan de discussie over de toekomst van 50PLUS. Inmiddels hebben we een nieuw hoofdbestuur gekozen en die kan aan de slag. Er ligt veel werk want in de afgelopen 10 jaar hebben de diverse besturen eigenlijk niet anders gedaan dan van verkiezing naar verkiezing hollen zonder bij de organisatie van de partij stil te staan. Is die organisatie belangrijk of gaat het alleen om de politieke component (de fracties)? De organisatie is uitermate belangrijk in mijn optiek omdat dat de essentie is die een partij groot maakt. De partij als vereniging dient een structuur te hebben die politieke meningsvorming stimuleert en vorm geeft. Is dat niet waarom we een politieke partij zijn? Het gaat immers uiteindelijk om de uitvoering van een partijprogramma waar die meningsvorming zijn neerslag heeft gekregen.

Iedereen die al langer bij 50PLUS betrokken is weet dat we wat dat betreft zeer karig bedeeld zijn. Wanneer is er voor het laatst een politiek thema besproken? Wanneer heeft de ALV ooit ruimte gemaakt voor politieke meningsvorming of discussie? En waar is ons Wetenschappelijk Instituut in dit alles? Op de laatste ALV beklaagde de toenmalige voorzitter Geert Dales zich erover dat er alleen maar “geouwehoerd werd over regeltjes” en dat hij de politieke discussie miste. Nogal logisch als die niet op het programma staat, dunkt me.

Kortom, er mist het een en ander in de partij, want je kan je afvragen “Waarom is er geen politieke discussie?”. Het antwoord op die vraag ligt volgens mij in het feit dat wij binnen 50PLUS er nog steeds niet in geslaagd zijn “politiek” en “partij” te scheiden. Teveel mensen denken dat onze fracties de “Partij” zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Zij zijn slechts een afgeleide component. De partij dat zijn de leden die mogen beslissen over de belangrijke zaken als programma en lijsten. De weg daarnaartoe hebben we ons tot nog toe gemakkelijk gemaakt door al het werk bij de fracties (de politiek) neer te leggen. Niet verstandig. Ga maar eens na. Wie maakte het vorige programma? Precies – medewerkers van de Tweede Kamer (met name Simon). Waarbij via een paar sessies in het land om input werd gevraagd aan leden. Zou het niet veel beter zijn als de leden actief betrokken zijn in een vroeg stadium bij de punten die wij als partij belangrijk vinden en dat we goed onderbouwd en gesteund door ledenparticipatie met zo’n programma de verkiezingen in kunnen gaan? Ik weet het. Dat is geen gemakkelijke opgave en vergt veel van de organisatie. Maar dat is wel precies wat we zouden moeten doen.

En met dat laatste kom ik uit op het punt waar ik begonnen ben. Is de organisatie van de partij belangrijk?

Ja, heel belangrijk. Want zonder goed geoliede partijmachine kunnen we niet komen tot goede programma’s en goede opleidingen voor onze kandidaten. Met name die laatste leden vergen extra aandacht want we moeten niet alleen politieke talenten vinden, maar ze vooral ook trainen en voorbereiden op hun taak als volksvertegenwoordiger. Of dat nou landelijk, in de provincie, waterschap op gemeente is – op alle niveaus hebben we kwaliteit nodig.

Tot op de dag van vandaag missen we de structuur en initiatieven om bovenstaande vorm te geven. We hebben geen trainingen, we doen niets aan talentscouting, we missen het platvorm voor politieke discussie, we hebben geen partijblad, we missen de commissies die plannen kunnen uitwerken en we hebben afdelingen (per provincie) die zeer slecht geëquipeerd zijn (ze hebben nauwelijks budget) en niet uit de verf komen. Dat we toch als politieke partij zover gekomen zijn mag een wonder heten. Het kan niet anders of er is een enorme electorale behoefte aan de politieke invulling van de noden van de ouderen. Het is zoals Liane de Haan zei deze week: “De helft is ouder dan 50 en de ander helft gaat het worden!”. Met andere woorden ons electoraat is qua omvang enorm. Het feit dat we er tot nog toe zo weinig van bakken ligt geheel aan onszelf en vooral aan de wijze waarop het bestuur invulling geeft aan de ORGANISATIE van de partij.

Ik ga ervanuit dat we geleerd hebben van de lessen uit het verleden en dat het nieuwe HB met volle vaart de opbouw van de partij gaat oppakken. Gebeurt dat niet dan missen we opnieuw de kans om ooit een echte rol te gaan spelen in het politieke landschap.


Reactie van Henk Baay, Blaricum (Noord Holland)
Betrokken 50PLUS lid
24 augustus 2020

 Beste Dick,

Ik wil even reageren op jouw brief van 30 juli 2020 aan de redactie van “Podium/ 50PLUS”.

Ik ben het eens met je. dat wij veel over bestuurlijke zaken praten en schrijven en dat politieke zaken amper aan bot  komen.

En passant vraag jij je in je brief ook af, wat het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS nu eigenlijk doet. In deze meen ik jou te moeten herinneren dat het WI van 50PLUS  op 16 november 2019 een eerste, druk bezochte en zeer geslaagd symposium heeft georganiseerd onder het thema : “De wereld die wij aan onze  kinderen willen doorgeven” met actuele politieke onderwerpen als “Schiphol op Zee”en “Voltooid Leven”.

Zowel de deelnemers aan dit symposium als ook de bestuursleden van het Wetenschappelijk Instituut waren blij met de positieve reacties van de deelnemers. Met name waren zij zeer te spreken over de geanimeerde interacties tijdens dit symposium.

Helaas heb ik jou niet gezien bij dit politiek actuele symposium.

Gelet op dit succes was het WI 50PLUS voornemens om op 6 juni 2020 een vervolg symposium te organiseren. Door de stringente Corona regels kon het helaas niet doorgaan. Is thans voorlopig doorgeschoven naar 14 november 2020.

Bijna al deze mededelingen van,- en over het Wetenschappelijk Instituut 50PLUS staan te lezen op de website van de vereniging onder “Partij” maar ik ben van mening dat het WI ten aanzien van  de communicatie naar de leden nog wel wat kan verbeteren.