Motie m.b.t. verantwoording afleggen door (hoofd)bestuur

Algemene Leden Vergadering 50PLUS 25 juni 2022, bijeen te Utrecht Spoorwegmuseum
Naar aanleiding van handelen van het Hoofdbestuur en de afdelingsbesturen.

_________________________________________________________________________________________

Onderwerp: Verantwoording met hulp van Mr. F. C. Kollen (verenigingsrecht)

_________________________________________________________________________________________

Constaterende dat:

Zowel het Hoofdbestuur als diverse afdelingsbesturen al dan niet met opzet bepalingen vastgelegd in de Statuten, Huishoudelijk Reglement en diverse Protocollen (gedragscode, protocol kandidaatstellingen, handreiking integriteit, AVG protocol, GR verkiezingsprotocol 2022) overtreedt dan wel heeft overtreden.

Waarbij in het bijzonder alle bestuursleden van de afdeling Zeeland het wel erg bont maken door stelselmatig meerdere jaren meerdere bepalingen in het HHR te overtreden het GR protocol totaal hebben genegeerd en zelfs onlangs het jaarverslag van april 2021 hebben vervalst.

Klokkenluiders, die op nette wijze gewag hebben gemaakt van deze misstanden werden de mond gesnoerd. HB weigerde adequaat in te grijpen.

Overwegende dat:

Ingevolge het Verenigingsrecht dit een tekortkoming is van het Hoofdbestuur betreft welke afbreuk doet aan de rechten van de leden.

Van oordeel dat:

De leden geïnformeerd dienen te zijn over deze gang van zaken.

Dat leden tevergeefs getracht hebben om tot een democratisch, open en eerlijke werkwijze te komen. Dat er geen zelfreinigend vermogen is binnen onze vereniging.

We het stadium van interne evaluatie voorbij zijn.

Besluit dat:

Het Hoofdbestuur gezamenlijk en haar individuele hoofdbestuursleden afzonderlijk verantwoording dienen af te leggen over de door het Hoofdbestuur genomen besluiten en werkwijze en deze toe te lichten.

Daarbij de hulp inroepen van de gerenommeerde advocaat Mr. F. C. Kollen (gespecialiseerd in Verenigingsrecht) vragen om een analyse te maken van de gang van zaken betreffende al dan niet toepassen van het Verenigingsrecht binnen partij 50PLUS.

En gaat over tot de orde van de dag.

Indieners van deze motie zijn:
Helena Bosch (ex HB) lidnummer: 16759
Edith Carelsen (AV-lid Waterschap Scheldestromen) lidnummer: 16543
Frans Gerritsen (ex vz. secr. Afdeling Utrecht) lidnummer: 19712
Henk-Jan Verboom (ex HB) lidnummer: 366