Motie m.b.t. bestuurlijke tekortkomingen

Algemene Leden Vergadering 50PLUS 25 juni 2022, bijeen te Utrecht Spoorwegmuseum
Naar aanleiding van bestuurlijke tekortkomingen

________________________________________________________________________

Onderwerp: Ontsporen van besturen, analyse Prof. Dr. Arno F. A. Korsten

________________________________________________________________________

Constaterende dat:

In het 11 jarig bestaan van onze Vereniging Partij 50PLUS we er niet in geslaagd zijn om te komen tot een professioneel werkend Hoofdbestuur. Bij gebrek aan goed voorbeeld wordt dit feit ook weerspiegeld in het ondermaats functioneren binnen diverse afdelingsbesturen.

Overwegende dat:

Daardoor het ontbreekt aan een stevig fundament en zijn we ondanks onze beoogde grote achterban van 7 miljoen 50plussers niet in staat gebleken om de stem van al die senioren te laten doorklinken in het parlement.

Beschamend dat wij nog slechts twee zetels over hebben in de Eerste Kamer.

En dat wij ook bij de afgelopen Gemeenteraadsverkiezingen een derde van de totale zetels  verloren hebben.

In december 2019 maakten wij ons al grote zorgen om het gebrek aan visie, aan opbouw, aan opleidingen, aan noodzakelijke commissies en lange termijn beleidsplannen.

De toen ingediende motie Onderzoekscommissie werd op de ALV opgeschoven ter behandeling naar de volgende ALV. Maar is nog steeds niet behandeld en het HB heeft te kennen gegeven dat zij die ook niet meer willen behandelen.

Terwijl ook moties (2017, 2018, 2019, 2020) waar de AV wel mee instemde tot op heden niet zijn uitgevoerd.

 

Van oordeel dat:

Getuigt van weinig respect voor de leden die de moeite nemen om constructieve moties in te dienen, voor leden die de moeite nemen om mee te denken, de moties te lezen en instemmen met de voorstellen.

Veel gehoorde klacht is, dat menig bestuurslid met name de voorzitters zich een arrogante houding naar de leden toe aanmeten, dat zij autoritair werken en kennelijk niet begrijpen dat binnen een vereniging iedereen gelijk is aan elkaar.

Een HB dat niet luisteren wil naar de leden, doet het vertrouwen in de politiek niet toenemen.

Het ontbreken van opleidingen is een heikel punt. Daardoor weten veel bestuursleden niet wat er van ze wordt verwacht en maakt men al dan niet bewust brokken.

Overal is het ledental zeker met de helft afgenomen.

Omdat interne correctie op de bestuurlijke manco’s niet werken, er geen zelfreflectie is, zal er een stevige analyse van buitenaf moeten komen met een plan van aanpak.

Besluit dat:

De leden van de AV ermee instemmen dat er een onderzoek moet komen door de gerenommeerde hoogleraar Arno Korsten, die ondermeer een essay heeft geschreven met de titel: ‘ Ontsporen van bestuurders’ .

Prof. Dr. Arno F. A. Korsten is honorair hoogleraar aan de Universiteit Maastricht, faculteit rechtsgeleerdheid en emeritus hoogleraar Bestuurskunde aan de Open Universiteit Nederland, faculteit Managementwetenschappen.

Freelance consultant op het gebied van politiek bestuur, overheidsorganisatie en management.

en gaat over tot de orde van de dag.

Indieners van deze motie zijn:
Helena Bosch (ex HB) lidnummer: 16759
Edith Carelsen (AV- lid Waterschap Scheldestromen) lidnummer: 16543
Frans Gerritsen (ex vz. secr. Afdeling Utrecht) lidnummer: 19712
Henk-Jan Verboom (ex HB) lidnummer: 366