Kandidaat voorzitter verkiezingsprogramma Rob de Brouwer

Motivatie voorzitterschap Programmacommissie

50PLUS heeft een voortreffelijk verkiezingsprogramma voor de huidige regeerperiode 2017-2021. Daar moeten we op voortbouwen. Door allerlei gebeurtenissen, niet in de laatste plaats de coronacrisis, maar ook de totstandkoming van de uitwerking van het pensioenakkoord en het klimaatakkoord, is het maatschappelijke klimaat waarin wij de komende jaren zullen verkeren drastisch veranderd. Daarom zal het programma moeten worden aangepast, met behoud uiteraard van de principes waarop de partij zich baseert.

De afgelopen jaren heb ik, als kandidaat voor de Tweede Kamer en later als kandidaat voor de Eerste Kamer, de fractie bijgestaan. Ik ben betrokken geweest bij het stellen van Kamervragen de indiening van moties en het initiatief wetsontwerp over aanpassing van de rekenrente in de Pensioenwet. Daardoor heb ik intensief kunnen samenwerken met Martin van Rooijen en de laatste tijd ook Corrie van Brenk. De inhoudelijke geloofwaardigheid van onze beide Kamerfracties is mede tot stand gekomen door het teamwork dat vanuit de partij is geleverd en waaraan ik met veel plezier heb meegewerkt.

Zo heb ik als voorzitter van een werkgroep op initiatief van de fractie een werkgroep geleid die een onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheden en de wenselijkheid van een basisinkomen. Vanuit het rapport van die werkgroep dat aan het toenmalige bestuur is aangeboden is verder gewerkt aan hervorming van het stelsel van belastingen en sociale voorzieningen. De resultaten van de hieruit voortvloeiende plannen zijn voorgelegd aan het CPB. Het CPB concludeerde dat de hervorming tot zeer gunstige resultaten leidde. Het belastingplan is door Corrie van Brenk aangeboden aan de Minister-President en door Martin van Rooijen aan de Minister van Financiën.

Ik heb me altijd veel meer met de inhoud beziggehouden dan met de poppetjes. Met het voorzitterschap van de programmacommissie hoop ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het goede imago dat de partij inhoudelijk heeft.

Rob de Brouwer,
september 2020

Toevoeging volgens reglement:

5.2.2 In overleg met de voorzitter van de landelijke programmacommissie benoemt het Hoofdbestuur de overige leden.

5.2.3 De Programmacommissie stelt een concept verkiezingsprogramma op. Dit wordt door het Hoofdbestuur aan de leden ter beschikking gesteld. Amendementen hierop kunnen worden ingediend op een wijze als in artikel 2.3 is aangegeven. Stemgerechtigde leden hebben twee (2) weken de tijd om amendementen op het concept verkiezingsprogramma in te dienen. Het Hoofdbestuur stelt na overleg met de programmacommissie het definitieve verkiezingsprogramma vast.

naar CV

 

Naar vragen aan Rob de Brouwer