Kandidaat lijsttrekker René Graafsma

3 oktober, keuze lijsttrekker 50PLUS

Een goede dag, ……

Ik vertrouw u er mee bekend dat gedurende de aanstaande ledenvergadering d.d. 3 oktober aanstaande van 50PLUS er mede de verkiezing zal plaatsvinden van de lijsttrekker voor de komende Tweede Kamer verkiezingen.

Het HoofdBestuur (HB) heeft besloten dat er geen lijsttrekkersdebat kan en zal plaatsvinden.
Men schrijft: “Via diverse kanalen, zowel intern als extern krijgt het bestuur vragen, ideeën, verzoeken voor een lijsttrekkersdebat. Om misverstanden te voorkomen hebben wij als bestuur al vroegtijdig aangegeven geen lijsttrekkersdebat te ondersteunen of toe te staan”.
Diverse malen heb ik het HB en het Partijkantoor aangeschreven met vragen ter zake. Zoals specifiek, bijvoorbeeld, over het verwijderen van reacties bij de ‘kandidatenfilmpjes
op YouTube’.

Ook zijn er vragen gesteld betreffende het beheer en de actualiteit van de website. Bij de ‘meets en greets’ was en is de aanwezigheid van de niet door het HB voorgedragen kandidaten minstens geen vanzelfsprekendheid. Op 20 september jongstleden heb ik een Open Brief aan de leden van 50PLUS aangeboden.

Het voornaamste gedeelte daaruit:
“Geachte heer, mevrouw, Het Hoofd Bestuur (HB) heeft er voor gekozen, met alle zelf-beaamde-ervaring en dus aan te nemen bewustheid, om het kiezen van de lijsttrekker voor de aanstaande Tweede Kamer verkiezingen te organiseren zoals het is geregeld.

In de huidige formatie en vormgeving kan worden gezien dat er een verschillende maat is in het platform dat aan de kandidaten wordt geboden. Zo is er geen lijsttrekkersdebat, bijvoorbeeld. Niet iedereen is reeds actief in de Tweede Kamer, enzovoort.

Graag stel ik me u nader voor als één van de kandidaten. Om met u kennis te kunnen maken zullen er, door de besluiten van het HB, eigen wegen gezocht moeten worden om met u kennis te maken. Op de nog openstaande termijn, tot aan 3 oktober, zijn er weinig mogelijkheden om – mede door de coronabeperkingen – bijeenkomsten te organiseren.

Naast en om mij heen heeft zich een ondersteunend team ontwikkeld dat zich zal inspannen om de communicatie met u mogelijk te maken. Zij nemen de campagne activiteiten op zich. Daarnaast zal ik een aantal publicaties uitbrengen. Uw reacties en meningen zal ik meenemen in de notities die zullen worden opgenomen in de bijdrage aan het 50plus-programma dat geschreven zal worden”.

Voor nadere informatie: www.renegraafsma.nl/50plus.

Op alle berichten en telefonische pogingen tot contact ben ik nog in afwachting van (enige) reactie. Nu de instrumenten van 50PLUS dus niet gebruikt kunnen worden om contact met u te krijgen, neem ik de vrijheid u middels andere mediavormen en zo mogelijk direct te benaderen. Met het vriendelijk verzoek dit bericht ook met de u bekende contacten te delen.

Overigens heb ik alle andere, niet voorgedragen, kandidaten wel kunnen benaderen en, tenminste, telefonisch kunnen spreken. Zo heb ik aan hen ook voorgesteld een gemeenschappelijke afspraak te maken om, ten behoeve van een goed teamverband, elkaar ‘face-to-face’ te spreken. Tot nu toe heb ik alleen van Corrie (van Brenk) daarop een reactie mogen ontvangen.

Op donderdag 17 september jongstleden heb ik samen met mijn echtgenote Anja een persoonlijke ontmoeting kunnen hebben met Liane (den Haan). Dat was een fijn gesprek waarin we nader kennis hebben kunnen maken. Zo hebben we ook kunnen spreken over het kennelijke beeld dat over Liane is ontstaan na specifieke publicaties. Liane gaf aan dat al wat er gezegd is kan, en is, worden weerlegd met feitelijke documenten.

Gezien de transparantie en vanzelfsprekendheden in en tijdens het gesprek is de weg aangeraakt om, ten behoeve van het teamverband, kennis te kunnen nemen van elkaars bronnen. Dat zal met een enkele dag wel kunnen plaatsvinden. Immers 50PLUS heeft niet voor niets een ‘Handreiking Integriteit’.

Voor nadere informatie ziet u s.v.p.: www.renegraafsma.nl/50plus.

Het gaat niet om mij. Het gaat om het in teamverband voor de kiezers, de leden kunnen realiseren van het 50PLUS-programma. Dat is een gunst, een verantwoordelijkheid, maar zeker ook een plicht.

Met dank voor uw vertrouwen,
René Graafsma

GA NAAR VRAGEN AAN RENÉ GRAAFSMA