Harrold Kuiper – kandidaat algemeen secretaris

Correcte regels, correcte toepassing
Als verenigingsdeskundige vind ik de vernieuwing en verbetering van de Statuten en Huishoudelijk reglement van primair belang. De vernieuwing en verbetering dient zich te richten naar duidelijke bevoegheidsverdeling, maar dat niet alleen. Het gaat met name om de toepassing van interne regels op een behoorlijke en correcte manier waarbij de rechten en belangen van leden niet worden geschonden.

Dialoog en waarheidsvinding
De toepassing van de regels moet leiden tot een vrije en behoorlijke uitwisseling van standpunten en opvattingen. Alleen op die wijze worden in onze partij (nieuwe) ideeën, strategieën en uiteindelijk (nieuw) beleid bevorderd waarmee onze partij in het politiek debat zich duidelijk kan profileren. De zichtbaarheid in het politieke debat van onze partij kan alleen toenemen in de mate waarin zij zich verdiept in de daadwerkelijke problemen van haar achterban en doelgroep.

Een interne partijdialoog is derhalve gericht op waarheidsvinding, althans die zo dicht mogelijk te benaderen. Dit is moeizaam omdat de politieke organisatie feitelijk een systeem is slechts ter verdeling van macht en niet gericht is op waarheidsvinding. Het is onontkoombaar dat op alle bestuurlijke en politieke niveaus dit beter moet worden georganiseerd. Met andere woorden waarheidsvinding moet beter een kans krijgen binnen elke (politieke) organisaties. Het Kamerwerk van Pieter Omtzigt is daarvan een positief voorbeeld: ‘Esse quam videri’ (‘Meer Zijn als Schijnen’).

Waarborg en machtsuitoefening
Het gaat hier om een organisatorische waarborg tegen voortdurende, ongeoorloofde en onrechtmatige machtsuitoefening van enkelingen die een machtspositie hebben verworven. Het is juist dit probleem dat leden en belangstellenden doet wanhopen, gefrustreerd maakt en doet afhaken. Leden voelen zich niet gehoord of worden met een kluitje in het riet gestuurd bij het aankaarten van misstanden. Macht dient derhalve te worden uitgeoefend op een reglementaire wijze en op een zorgvuldige wijze ingekaderd te worden binnen bepaalde waarden en normen.

Wij zijn ons zelf gebleven!: geen crisissituatie
Naar mijn mening bevindt de partij zich ook niet in een crisis. Duidelijk is dat in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen er een verschil van inzicht is ontstaan tussen kandidaat-leden op de kieslijst voor de Tweede kamer. Klaarblijkelijk is er tevens verschil van inzicht tussen de leden van de Eerst Kamer en het Tweede Kamerlid over de aanpak van de pensioenproblematiek.

De partij is evenwel zich in alles zichzelf gebleven en wil dat ook blijven. De retorische truc van het aanroepen van een crisis doet elke dialoog verstommen. Het staat blijkbaar al vast. We kennen dat van de klimaatcrisis, stikstofcrisis. We laten direct alles vallen en gaan zonder nadenken maatregelen voorstellen en aan de slag. Wie niet meedoet is af! Een ontkenner.

Provinciale afdelingen is dicht bij de mensen in de regio
Een reorganisatie van de partijstructuur biedt geen oplossing voor de wijze van machts- en bevoegdheidsuitoefening, de omgang met en tussen leden, voor een verbeterd kader, voor nieuwe ideeën, aansprekend beleid, of kiezersgunst. Dit is genoegzaam bekend bij alle organisaties waar is gereorganiseerd of gefuseerd: een goed voorbeeld is de Nationale Politie.

Als bedrijfskundige is het mij mettertijd opgevallen dat reorganisatie wordt gekozen alvorens men bestaande structureren goed invult. Het is blijkbaar makkelijker, om aan alle belanghebbenden een toekomstig beeld voor te houden dan om in te zetten om het bestaande goed te laten werken (moeizamer en lastiger). Daarbij is opvallend dat na een reorganisatie de betreffende organisaties vaak minder presteren.

Dicht bij de leden in de regio betekent dat het plaatselijk bestuur herkenbaar is voor de leden wervend voor nieuwe leden en makkelijker benaderbaar.

 Versterking van mensen is versterking van organisatie
De gemene deler bij alle succesvolle organisaties zijn de mensen die daarbij betrokken zijn als werkende, vrijwilligers, of als bestuurders. Het komt derhalve steeds aan op de kwaliteit van de handelende mens. De correcte toepassing en invulling van regels en afspraken vormen slechts een belangrijk kader voor de uitoefening van macht en invloed. Ontwikkeling, kadervorming, coaching and talentscouting onder de leden is een belangrijk aandachtspunt en  een investering voor toekomstig en duurzaam succes.

Alleen zo maak je onze partij sterker dan sterk.

Met vriendelijke groeten,
Harrold Kuiper
Steenwijk, 20 april 2021

naar CV

 

 

 

Vragen aan de kandidaten en antwoorden van Harrold Kuiper