CURRICULUM VITAE Aad Muller

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Voorletters A.P. (Adrianus, Petrus) Naam Muller 

Burgelijke staat Gehuwd

 Nationaliteit Nederlandse 

 

OPLEIDING 

Namen instellingen Avondschool voor HBO (lerarenopleiding) 

te Amsterdam, avond-MSG (bouwkunde) te Leiden Diploma’s met data HBO in 1985 (2e graads bevoegdheid), MBO in 1981 Overig Cursus beleidsambtenaar, managementcursussen van 1990-1996 

LOOPBAAN 

Organisatie Eigen bedrijf Naam VolopKansen Functies Projectleider Onderwijs-Bedrijfsleven en Subsidiespecialist Omschrijving Het als projectleider opbouwen van een netwerk met als doel 

een stevige relatie tussen het onderwijs en het bedrijfsleven tot stand te brengen. Daarnaast het verwerven van subsidies voor scholen voor voortgezet onderwijs. Begindatum en einddatum 2016-2019 

Organisatie Bonaventura college te Leiden Functienaam Parttime docent en sectieleider maatschappijleer, coördinator Maatschappelijke Stage, projectleider Begin en einddatum 2003-2017 Functieomschrijving Het aansturen van een aantal projecten waaronder 

maatschappelijk stage, bouwtechniek (afgerond) verhogen van de instroom, ondernemerschap, relatie onderwijs/arbeidsmarkt. Het verzorgen van lessen maatschappijleer in het voortgezet onderwijs en het leiding geven aan de sectie voor dit vak. 

Organisatie Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen (OCenW) Functienaam Projectleider/manager Begin en einddatum 2000-2003 Functieomschrijving Het aansturen van een 10-tal projecten ter verbetering van 

de klantgerichtheid. Het leiding geven aan een project voor de implementatie van een wetswijziging. 

Het leiding geven aan een team met als opdracht het up to date houden van gegevensbestanden over VO-scholen en het doorvoeren organisatorische verbeteringsacties. Functienaam Senior beleidsmedewerker Begin en einddatum 1998-2000 Functieomschrijving Het verlenen van beleidsmatige ondersteuning aan de invoering van het VMBO op het terrein van de infrastructuur. Functienaam Accountmanager Begin en einddatum 1996-1998 Functieomschrijving Het fungeren als schakel tussen beleid en uitvoering. 

Een belangrijke taak daarbij was het opsporen van knelpunten in de uitvoering van wet- en regelgeving en in overleg met het onderwijsveld vinden van oplossingen. Functienaam Manager/projectleider Begin en einddatum 1989-1995 Functieomschrijving Het coördineren van administratieve bedrijfsprocessen 

en in het kader daarvan verrichten van beleidsvoor- bereidende werkzaamheden. Het geven van leiding aan de uitvoering van herschikkingsoperaties in het onder- wijsveld en daarover overleg voeren met betrokken onderwijsorganisaties, bewindslieden en leden van de Tweede Kamer. Functienaam Chef planning onderwijsvoorzieningen Begin en einddatum 1983-1989 Functieomschrijving Het leiding geven aan een team met als opdracht het formuleren van beleid op het terrein van de planning van onderwijsvoorzieningen en het uitvoeren van het beleid. Dit in overleg met de onderwijsorganisaties, de bewindslieden en betrokken leden van de Tweede Kamer. Functienaam Bouwkundige (Bouwkundige Hoofdinspectie) Begin en einddatum 1978-1983 Functieomschrijving Het toetsen van plannen m.b.t. de bouwkundige integratie kleuter- en lager onderwijs. Functienaam Coördinator onderhoud gebouwen Begin en einddatum 1975-1978

Organisatie Een aantal aannemingsbedrijven 

Functienamen Diverse technische functies waaronder coördinator meer- en 

minderwerk. Begin- en einddatum 1966-1975 

MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN 

Thans mede-initiatiefnemer voor het oprichten van een Gebiedscooperatie. Voorzitter eigenarenvereniging en Syndic van een bungalowpark in Frankrijk van 2006 tot heden. Voorzitter GMR van twee scholengemeenschappen van 2014 tot 2017. Voorzitter rendementscommissie bumgalowpark in 2012. Partijvoorzitter van een lokale partij van 1999 tot 2005. Voorzitter ondernemingsraad Cfi (uitvoeringsorganisatie van OCenW) van 2001 tot 2004. 

Voorzitter Ouderraad en Vestigingsraad van het Bonaventuracollege te Leiden van 1996tot1999. Lid dagelijks bestuur van de Stichting Kabelnet Merenwijk te Leiden van 1982 tot 1998. Voorzitter bewonersvereniging van 1980 tot 1998. 

OVERIGE ACTIVITEITEN 

Met een onderwijsmanager van ROC Leiden en de directeur van Bouwopleiding Rijnland heb ik een rapport opgesteld over het traject vmbo/mbo/bedrijfsleven voor de regio Leiden. Het rapport is eind 2008 afgerond. Dit plan heeft als basis gediend voor de uitvoering van allerlei activiteiten door het samenwerkingsverband BouwForce. 

WAPENFEITEN IN DE AFGELOPEN JAREN 

Een belangrijke of hoofdrol gespeeld, bij: – Een projectplan opgesteld voor het oprichten van een Gebiedscooperatie in de regio Zoeterwoude. – Een samenwerkingsovereenkomst met twee partijen. – Het verwerven van een gemeentelijke subsidie. – De toekenning van nieuwbouw voor VMBO-scholen. – Een netwerk opgebouwd van zo’n 150 meewerkende bedrijven voor VMBO-scholen. – Als partijvoorzitter leiding gegeven aan de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen met als resutaat dat de partij de grootste overwinnaar is geworden. 

Voor uw vragen, opmerkingen en ideeën

Doe hier uw zegje

Heeft u een vraag?  Stelt u die dan via het contactformulier. Wanneer uw bericht is bedoeld voor een specifiek persoon, vermeldt dan bij ‘ bestemd voor’ de naam van diegene voor wie uw vraag of opmerking is bedoeld.  Het staat u vrij om aan meerdere (kader)leden iets te vragen. Wij sturen de vraag door aan de betreffende persoon en vragen hem of haar om binnen drie dagen antwoord te geven. Graag wel de vragen kort en duidelijk stellen zodat de antwoorden ook kort en duidelijk kunnen zijn.

We hebben al een aantal goede ideeën en wensen binnengekregen, ook op onze persoonlijke mailadressen en per telefoon.

Desgewenst zijn we ook telefonisch bereikbaar via Helena Bosch 033- 46.3.46.33 (s.v.p. even uw naam inspreken).

Al uw opmerkingen, ideeën, wensen en activiteiten zullen ook op deze pagina een plek krijgen. Uiteraard verwachten wij, ook bij kritische berichten,  beschaafd, ter zake doend  taalgebruik.

Zo zullen we elkaar in alle provincies inspireren en beter leren kennen.


Anja de Jong, Zaandam (Noord Holland)                                                                        7 mei 2021

Gestolen goed, gedijt niet!   

6 mei 2021: Liane den Haan verlaat 50PLUS en neemt de via de partij verkregen zetel mee. Brutale zetelroof en een huilende Jan Nagel en Hoofdbestuur;

1 augustus 2020:  Jan Nagel en nieuwe HB leden hebben met slinkse truc zichzelf een plek verschaft in het Hoofdbestuur en de democratisch op 26 mei 2018 gekozen oorspronkelijke HB leden beroofd van hun rechtmatige plek. Ook dat is zetelroof, ook heel brutaal.

8 mei 2021: De falende HB leden hebben zichzelf weer (trots op hun daden; van 10 naar 1, van 1 naar 0 zetels) voorgedragen om zitting te nemen in het nieuw te kiezen Hoofdbestuur. Gaat hun dat weer lukken, dan zal opnieuw het geroofde goed niet gedijen.          Arme 50PLUS leden!

 

Open brief Robert Gielisse
20 maart 2021

Lees open brief


Nico de Vos, open brief aan HB
18 maart 2020

Lees open brief


Van de redactie van PODIUM 50PLUS
27 november 2020

Bijgaand schrijven zond Dick Schouw in op 2 oktober j.l. om geplaatst te worden op onze ledencontact website. Om moverende reden, en in goed overleg met Dick Schouw, besloot de redactie toen om op een later tijdstip dan één dag vóór de ALV (lijsttrekkersverkiezing) van  3 oktober deze brief te publiceren.

Open brief  3 van Dick Schouw 


Johannes van der Made (Zuid Holland)
21 oktober 2020

Beste mevrouw den Haan,

Helaas moeten wij meemaken, dat er weinig respect is voor ouderen. Je wordt niet meer voor vol aangezien. En met een laag inkomen (A.O.W.) kan je maar net rondkomen. De prijzen bijvoorbeeld van het openbaar vervoer is slecht op te brengen voor AOW ‘ ers. En zo geraken we meer en meer in een isolement. Wat gaat u als lijsttrekker van 50PLUS daaraan doen?

Vriendelijke groet.


Franc Gerritsen, Bilthoven (Utrecht)
1 oktober 2020

Opmerking voor Jan Zoetelief:
Hetgeen Anja de Jong zegt over uw werkwijze is juist. Ook de 50PLUS afdeling van de provincie Utrecht waarin ik 2017 en 2018 secretaris was, heeft veel schade ondervonden van het onbehoorlijke besturen van u als voorzitter van het toenmalige HB.
Ook bij ons heeft u (samen met uw vice voorzitter Maurice Koopman, uw penningmeester Hans Cornet en de partijkantoormanager Peter Pont) tweedracht gezaaid. En ons o.a. zelfs tegengewerkt toen wij een excursie met onze leden georganiseerden voor een bezoek aan de Tweede Kamer.
En net zoals in Noord Holland werden ook wij tegengewerkt in ons streven om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen, waarvoor wij zeker in vier gemeenten kans hadden gemaakt op meerdere zetels. Door uw onbehoorlijk bestuur hebben wij als afdeling en ook de partij 50PLUS grote schade geleden.
Heel vreemd dat u nu weer uw kans schoon ziet om onrust te creëren.

Wat denkt u hiermee te bereiken? Heeft u nu nog niets geleerd van uw ernstige fouten die u maakte als landelijk voorzitter van onze partij in 2017/2018?


Anja de Jong, Zaandam (N. Holland)
30 september 2020

Vraagt aan kandidaat voorzitters Verkiezingsprogramma Commissie
Rob de Brouwer en Erik de Graaff:

Toen ik jong was leerden wij in de vierde klas van de lagere school dat Nederland het drukst bevolkte land was van Europa. En dat dat voor problemen zou leiden met betrekking tot woonruimte en leefbaarheid. Daar spraken toen ook al wijlen Koningin Juliana en Premier Willem Drees hun zorgen over uit. Zij meenden dat voor de kleine oppervlakte van ons land maximaal 10 miljoen inwoners wenselijk zou zijn.
In de jaren 50/60 hadden we 11 miljoen inwoners. Veel mensen werden toen aangemoedigd om te gaan emigreren naar Canada en Australië. Vaak tot verdriet van de vrouwen (man was de baas) en achterblijvende familieleden. We hebben daar documentaires over gezien.

Nu hebben we ca 17 miljoen inwoners en voortdurend tekorten aan betaalbare huisvesting, schone lucht, leefruimte, rust. En die groei dreigt maar door te gaan. Vooral ouderen hebben veel hinder van genoemde tekortkomingen, alsmede geluidsoverlast en zij voelen zich vaak ontheemd in eigen land.

Zouden wij als 50PLUS daarover eens een stevig standpunt kunnen innemen en opnemen in ons verkiezingsprogramma?

Opmerking voor Jan Zoetelief:

In de tijd dat wij lid waren van 50PLUS ( jaren 2017 en 2018) was u voorzitter van het hoofdbestuur. U heeft toen zoveel narigheid veroorzaakt in Noord Holland, dat wij met geen enkele gemeenteraadsverkiezing hebben kunnen meedoen.

Mede daarom hebben wij toen heel boos ons lidmaatschap van de partij opgezegd.

Ik heb gehoord, dat er ook een rapport is gemaakt over uw wanbeleid, de ruzies die u uitlokte en over uw declaratie gedrag. Het is mij een raadsel dat u zich nu durft op te geven als kandidaat voorzitter voor de commissie die het verkiezingsprogramma moet schrijven.

Nog steeds bent u bezig om op grote schaal tweedracht te zaaien via de social media. U ondermijnt daarmee het huidige nieuwe HB. Onbegrijpelijk dat iemand als u weer voorzitter is kunnen worden van de provincie Gelderland. U zou goed aan doen een flink toontje lager te zingen.

Vraagt aan René Graafsma:
Nu heb ik de tekst gelezen van René Graafsma en zijn leuke filmpje gezien en ik zou hem willen vragen hoe hij denkt over referenda, geluidsoverlast (vooral in de binnensteden met allerlei wekelijkse festivals) en mensen met alléén A.O.W. of 50plussers met minimaal inkomen bijvoorbeeld door chronische ziekte.
Ik heb ook zijn indrukwekkende website bekeken. Deze man lijkt mij ook heel capabel als Kamerlid voor 50PLUS. Lees antwoord.


Liane den Haak op facebook


Jan  B. ,  Amsterdam  (Noord Holland)
Betrokken lid
27 september 2020

Beste mevrouw van Brenk,

Zoals ik heb kunnen vaststellen, heeft u samen met de andere 50PLUS Kamerleden en tien voorzitters van de provinciale afdelingen een stellig stemadvies gegeven aan de leden om bij de afgelopen HB verkiezing te kiezen voor Jan Nagel als voorzitter en de andere kandidaten die dan ook vanwege uw stemadvies inderdaad nu deel uitmaken van het hoofdbestuur.
U heeft dus uw zin gekregen en vooral dankzij u kwam dit HB in deze samenstelling tot stand.
Vervolgens geeft dit HB aan, dat zij  unaniem de voorkeur geven aan mevrouw den Haan als lijsttrekker van 50PLUS voor de komende Tweede Kamer verkiezingen.
En dan gaat u daar niet mee akkoord. Dat vind ik heel vreemd. Ergo u geeft uw mandaat aan Jan Nagel en de andere bestuursleden, maar nu gaat u tegen hun unaniem besloten voordracht in en bent zelfs ondermijnend bezig.
Dat is niet in partijbelang. Ook met uw uitingen in de media en op social media (door uzelf of door uw kompanen) brengt u onrust teweeg. Het laatste wat onze partij kan gebruiken is onrust. Foei!

Het had van enige klasse getuigd wanneer u vierkant achter de beslissing van het door u zo vurig gewenste hoofdbestuur was gaan staan. Aldus mevrouw den Haan uw steun had toegezegd.

Bij deze vraag ik u om u alsnog terug te trekken als kandidaat lijsttrekker. Daarmee zou het partijbelang zeer gediend zijn.
Het vertrouwen in u is schrikbarend laag.
Zie de peilinglijst van Maurice de Hond.

En met uw huidige acties gaat u dat vertrouwen niet teug winnen. Integendeel! Iedereen zal zich nog herinneren dat mevrouw van Brenk het bestond om in de zwartste weken midden in de Coronacrisis een geschil met de heer Dales via de media uit te vechten. In plaats van u te concentreren op ernstige ziekte en met originele voorstellen te komen.
Daardoor duikelden we van tien naar één zetel in de peiling. Ondanks al uw verwoede pogingen blijven we maar steken op twee zetels.  Met u gaan we het echt niet redden. Kiezers hebben namelijk een hekel aan ruziemakers zoals u. Evenals aan chantage methoden. Domme actie.

Als u nu doorzet en (wellicht met de nodige manipulaties zoals u deed bij de HB verkiezing) toch tot lijsttrekker zou worden gekozen, dan ontstaat er binnen de partij een volkomen onwerkbare situatie.
Dat zou u en de partij lelijk kunnen opbreken.
Dus hou de eer aan uzelf en laat partijbelang gaan boven uw eigenbelang.

Met vriendelijk groet

 


Henry de Gooyer,  Laren (Noord Holland)
27 september 2020

Peiling Maurice de Hond geeft 50PLUS  zo geen  vertrouwen in de 2eKamer verkiezingen 2021!

50PLUS heeft heel snel nieuwe frisse impulsen nodig!

                                                       3 oktober a.s. wordt onze laatste kans.                                                           Alleen met Liane den Haan meer mans.

https://www.maurice.nl/peilingen/2020/09/27/de-stemming-27-09-2020

Zie Rangorde Vertrouwen Fractievoorzitters September 2020.

Sedert het vertrek van Henk Krol heeft Corrie van Brenk het tij niet kunnen keren alleen in de ogen van enkele van haar fans (die wellicht politieke ambities hebben…).  Staat al maanden op de één na onderste plaats (12) . Alleen  Kuzu c.s. (Denk) staat lager!


Albert Huizeling, (Groningen)
25 september 2020

Heeft het volgende verzoek aan twee kandidaat lijsttrekkers gesteld.

Aan Liane den Haan en Corrie van Brenk

Geachte mevrouw Den Haan/mevrouw Van  Brenk,

Graag ontvang ik van u uw eigen gedachtegoed omtrent:

 •  Europa
 •  zorg algemeen
 •  nieuwe pensioenakkoord.
 •  Nederland republiek of monarchie
 •  asielbeleid
 •  sociaal woningbeleid
 •  ouderenzorg

Met vriendelijke groet,
Albert Huizeling

Lees antwoorden Liane den Haan

Lees antwoorden Corrie van Brenk


Anja de Jong,  Zaandam (N. Holland)
21 september 2020

Hierbij bedank ik Liane den Haan voor haar antwoord op mijn vraag over het pensioenakkoord. Ook de vragen van anderen vind ik interessant om te lezen en dat zij die heel eerlijk beantwoord is een dikke pré (we zijn niet gewend bij 50PLUS om snel antwoord te krijgen van kaderleden).

Als ik het goed heb begrepen, is het hoofdbestuur tot de conclusie gekomen, dat Liane den Haan de beste lijsttrekker zou zijn voor onze partij. We hebben natuurlijk na alle soesa ook wel een heel capabel en krachtig iemand nodig om ons met klasse te vertegenwoordigen.

Toch zou ik ook graag aan de andere kandidaten een vraag willen stellen. Met name de heren ken ik niet. Maar ik zie hun profiel nergens staan. Kan ik toch vragen stellen? lees antwoord


Rob de Brouwer (Brabant)
21 september 2020

Bij mijn weten zijn er overigens nog enige belangrijke kandidaten voor het lijsttrekkerschap. zouden die hun motivering niet ook op deze site moeten zetten?


Ali B. vindt Liane den Haan een sterspeler voor 50PLUS
21 september 2020


Pieter van Brakel
20 september 2020

Vraagt aan: Liane den Haan

Op 13 juni overleed mijn echtgenote op 70 jarige leeftijd aan een hartstilstand . Ik heb ze zelf nog gereanimeerd. De holocaust die over me heen kwam, is veel zeggend hoe Nederland anno 2020 er voorstaat, en dat is niet best! Ik moet het helemaal alleen uitzoeken. Dus wassen eten koken en schoonmaken. Ik heb totaal van niemand een telefoontje gekregen of ik hulp nodig had. Ben goed in administratie dus daar kom ik wel uit. Wat me opviel is dat (woon in een huurhuis)  dat de huurtoeslag problemen oplevert omdat een half jaar met tweeën en een half jaar alleen! Ook is de huurtoeslag veel lager. Om dezelfde huurtoeslag te ontvangen als voorheen moet ik sowieso 6500 euro minder inkomsten hebben . Dat haal ik niet omdat de geh Zoë en alleenstaande AOW 5000 bruto is. De huur is te hoog voor mijn inkomen, dus moet ik gaan verhuizen. Maar er zijn geen senioren woningen.

Samengevat : zogenaamd is Nederland een land met veel zorg en hulp in. Wat voor vorm dan ook. Ik heb er niets van gemerkt. Soms geef ik Geert Wilders gelijk, dat we in een bananen republiek wonen en in een corrupt land. Graag u reactie.

Daarvan hangt af of ik ( en anderen ) weer ! 50 plus gaan stemmen!

Vrgr.  P.v. Brakel

Tweede vraag van Pieter van Brakel:

Graag wil ik u enkele vragen stellen. Wat was er precies aan de hand ivm de lidmaatschap gelden van afdelingen? Waar veel toestanden door zijn ontstaan?

*( Redactie: We nemen aan dat dhr. Van Brakel doelt op de situatie bij ANBO in 2013)

Lees antwoord


Franc Gerritsen, Bilthoven (Utrecht)
Ex secretaris en voorzitter a.i. van afdeling provincie Utrecht
20 september 2020

Geachte mevrouw den Haan, beste Liane,

Het was fijn om u te ontmoeten afgelopen vrijdag in Rosmalen tijdens het Politiek Café e in Rosmalen.
U gaf daar een heel helder en begrijpelijk antwoord op de relevante vraag die een van de aanwezigen stelde over het pensioenakkoord. Namelijk hoe u daar in staat en of u nu vóór of tegen het akkoord bent. Misschien zou u dit antwoord hierbij nog eens op schrift willen zetten, omdat ik heb vernomen dat daar veel onduidelijkheden en vragen over zijn bij de 50plussers.
Lees antwoord Liane den Haan aan Franc Gerritsen   

Lees antwoord Liane den Haan: het pensioen van de toekomst

20 september 2020
Van de redactie:
Omdat soortgelijke vraag over het pensioenakkoord werd gesteld door meerdere leden via het contactformulier, mails, telefoontjes of anderszins,  volstaan we hierbij met het noemen van alleen de namen van enkele van die vraagstellers:
Jan van der Biezen,  R. Binsbergen,  Wim de Boer,  Anja de Jong,  Karel Koopman,  Fie Odyle, A.J. Okkinga,  Henk-Jan Verboom en  Bertus Westland.
Allen bedankt voor het aanleveren van de vraag.


Franc Gerritsen  & Helena Bosch
20 september 2020

Aan: het bestuur van de afdeling Provincie Brabant

Beste Roelof-Jan, Dick en anderen,

Bij deze willen we jullie bedanken, dat wij welkom waren bij het door jullie georganiseerde Politiek Café in Rosmalen afgelopen vrijdagavond.

De spreekwoordelijke Brabantse gastvrijheid….
Het was aangenaam om te ervaren met welk een gemak Liane den Haan zich presenteerde en ook heel goed, dat zij op elke vraag uit de zaal een open en eerlijk antwoord gaf.
Ook fijn om kennis te hebben gemaakt met de pensioendeskundige Rob de Brouwer als kandidaat voorzitter voor het verkiezingsprogramma. We hebben nog wel wat vragen voor hem, maar die zullen we dan aan hemzelf stellen. (Zie kandidaat voorzitter verkiezingsprogramma)
Heel goed dat jullie bij binnenkomst iedere gast een enquête formulier gaven met flink wat standpunten om de meningen te peilen. Voor herhaling vatbaar.
Al met al een geslaagde avond!

Hartelijke groet,
Franc Gerritsen
Helena Bosch


Reactie van Henk Baay, Blaricum (Noord Holland)
Betrokken 50PLUS lid
24 augustus 2020

 Beste Dick,

Ik wil even reageren op jouw brief van 30 juli 2020 aan de redactie van “Podium/ 50PLUS”.

Ik ben het eens met je. dat wij veel over bestuurlijke zaken praten en schrijven en dat politieke zaken amper aan bod komen.

En passant vraag jij je in je brief ook af, wat het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS nu eigenlijk doet. In deze meen ik jou te moeten herinneren dat het WI van 50PLUS  op 16 november 2019 een eerste, druk bezochte en zeer geslaagd symposium heeft georganiseerd onder het thema : “De wereld die wij aan onze  kinderen willen doorgeven” met actuele politieke onderwerpen als “Schiphol op Zee”en “Voltooid Leven”.

Zowel de deelnemers aan dit symposium als ook de bestuursleden van het Wetenschappelijk Instituut waren blij met de positieve reacties van de deelnemers. Met name waren zij zeer te spreken over de geanimeerde interacties tijdens dit symposium.

Helaas heb ik jou niet gezien bij dit politiek actuele symposium.

Gelet op dit succes was het WI 50PLUS voornemens om op 6 juni 2020 een vervolg symposium te organiseren. Door de stringente Corona regels kon het helaas niet doorgaan. Is thans voorlopig doorgeschoven naar 14 november 2020.

Bijna al deze mededelingen van,- en over het Wetenschappelijk Instituut 50PLUS staan te lezen op de website van de vereniging onder “Partij” maar ik ben van mening dat het WI ten aanzien van  de communicatie naar de leden nog wel wat kan verbeteren.


Rob Lutgerhorst
50PLUS lidnummer: 2019
19 augustus 2020

De wijze waarop de media en met name het programma Op1 van 17 augustus 2020 maakt duidelijk dat de (politiek) gevestigde orde de partij 50 PLUS (nog steeds) ziet als een gevaar.
Steeds weer worden zaken uit het verleden opgehaald in dit geval om mevrouw Liane Den Haan af te laten zien van haar kandidatuur.

Een duidelijk bewijs van vooringenomenheid van de media ANP, NOS en anderen. 50PLUS moet klein gehouden worden. 50PLUS moet hier een goede inhoudelijke strategie tegenover zetten. Mevrouw Den Haan heeft in genoemde uitzending daar gelukkig een start mee gemaakt door de problematiek en het demoniseren van de ouderen in Nederland aan de kaak te stellen.

Nu zo snel als mogelijk een hierop een verkiezingsprogramma schrijven en daar kiezers mee te binden. Naast de problematiek van werkgelegenheid voor ouderen, voldoende seniorenhuisvesting en verzorging dient het inkomensbeleid voor ouderen een speerpunt te zijn. 50PLUS heeft daarvoor een aantal specialisten in huis (o.a. Martin van Rooijen, Bernard van Praag, Rob de Brouwer). Het korten van pensioen, het niet willen indexeren is een puur politieke keuze die moet worden doorbroken.
Speerpunten in het pensioendossier:

 • (n)FTK moet verdwijnen
 • Duidelijkheid en juridische bescherming rechten van de al gepensioneerden      bij aanpassing pensioenstelsel. In ieder geval budget neutrale  vergangsregeling
 • Participatie gepensioneerden bij pensioenfondsen is onduidelijk, niet  transparant
 • Communicatie naar de pensioenbelanghebbenden is onvoldoende, er is nu spraken van minimale communicatie en voorlichting

Overigens ook opvallend dat onze pensioendeskundigen niet worden uitgenodigd om in de media en op prime time het tegengeluid te laten horen en hierover te discussiëren. Dit moet de komende tijd wel gebeuren.

Dat kan alleen door een meerderheid te verkrijgen in de beide kamers der Staten-Generaal. De hegemonie van de coalitie partijen moet worden verbroken. Partijen als de PvdA (Lodewijk Asscher), D66 (Koolmees) VVD en het CDA moeten niet weer een Kabinet Rutte IV vormen.
Daarbij is het actueel een systeem in te voeren welke het mogelijk maakt te controleren of de verkiezingen volgend jaar echt democratisch verloopt, de belangen voor de macht is immers heel groot en dominant.


H.Kolling, Alphen a/d Rijn (Zuid Holland)
Ex 50PLUS lid
15 augustus 2020

Toelichting op eerdere opmerking:

In het begin van deze partij heb ik voor een jaar lidmaatschap betaald en heb 2 x gestemd op 50PLUS  tijdens verkiezingen.

Mijn visie is, dat binnen een organisatie best gemarchandeerd mag worden binnen het wettelijke grijs gebied. Grote multinationals en criminele bendes doen dit voor honderden miljoenen en gaan zelfs verder dan dat.

Mijn mening is dus niet gericht op kleine administratieve  dubieuze handelingen. Wat mij stoort is, dat voornamelijk de kleine partijen met de botte bijl erin hakken en dat de vuile was niet binnengehouden wordt, maar door individuen geventileerd wordt naar de media voor eigen gewin. In dat stadium haak ik af.

Vaak bestaan deze kleine partijen ook uit middelmatige bestuurders, die in hun carrière geconfronteerd zijn geweest met hun tekortkomingen en met die littekens op hun ziel onder een markante leider uit hun as herrijzen en met duivelsachtig dubbel moraal ten strijde gaan.  In naam van de partij, maar voornamelijk uit op persoonlijk succes.


Frank van der Starre
13 augustus 2020

Van: Frank van der Starre
Verzonden: vrijdag 7 augustus 2020 11:57
Aan: Ledenadministratie 50PLUS <ledenadmin@50pluspartij.nl>
Onderwerp: Beëindiging

Geachte mevrouw/mijnheer,

Hierbij laat ik u weten dat ik mijn lidmaatschap van de partij wil beëindigen.

Helaas; ik had de hoop dat de partij een relatief hoog aantal zetels zou behalen en zich zo sterk kon maken, b.v. om de idiote rekenrente te veranderen.

Het belang van de ego’s heeft het gewonnen van een professionele manier van handelen.

Het is gewoon lachwekkend zoals Geert Dales zich uitliet, deze week op de televisie. Heel verbaasd, wat er nou toch is gebeurd!

En dan weer Jan Nagel, 80 jaar oud. Er waren kansen om met een schone lei te beginnen, maar het heeft niet zo mogen zijn. Met een overweldigende meerderheid van 58 % van de 350 uitgebrachte stemmen. Lachwekkend, ik heb er geen beter woord voor.

Veel succes met de partij in de toekomst.

Met vriendelijke groet,
Frank van der Starre,  Vreden  (Duitsland)


Ronald van Wingerde, Kwintsheul (Westland)
11 augustus 2020

Dit moet me even van het hart.
Lange tijd was ik voornemens om met een aantal gelijkgestemden hier in het Westland, mij sterk te maken om 50PLUS  een gezicht te geven en naar de (potentiële) leden, om tot een afdeling Westland te komen.
We zagen dan ook grote kansen.
Helaas is de puinhoop en vriendjes-politiek er de reden van, dat ik heb besloten het maar zo te laten.
Een groep welke als kleuters rollebollend over straat gaat, daar wil je toch niet bij horen?
Jammer, maar wat mij betreft zijn de vooruitzichten dermate somber, dat ik het niet meer zie zitten om hier de schouders onder te zetten.
Eerst maar eens afwachten tot er een groep “echte” bestuurders een functionerend hoofdbestuur vormt wat kan rekenen op een meerderheid onder de leden en niet slechts wordt gedragen door minder dan 300 van de 4000 leden.
Het is een utopie te denken, dat alle leden er achter staan maar een kleine 10% is mijns inziens wel een heel dunne steun.
Waarom zou toch het overgrote deel niet hebben deelgenomen, het was toch zeer gemakkelijk om vanuit de luie stoel zonder reistijd, aan de verkiezing deel te nemen?
Ronald van Wingerde, Kwintsheul (Westland)


Geert Rotman
4 augustus 2020

Brief aan de leden van 50PLUS
wo 10 jun. 20:29

Geachte Dames en Heren van het Partijkantoor,

Aangezien ik als lid geen lijst heb van e-mail adressen van de andere leden ivm beveiliging persoonsgegevens, verzoek ik u deze mail door te sturen naar de leden zoals u ook nieuwsbrieven verstuurd.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Geachte medeleden 50PLUS

Tekst in de krant ‘50-plusser,blijf nog even binnen’

Deze tekst was bedoeld i.v.m. het coronavirus maar ik vond hem als kop wel goed passen op onze situatie.
26April heb ik een brief naar de Tweede Kamerfractie gestuurd met de mededeling dat ik bereid ben om in een ledencommissie te gaan zitten om de problemen die er blijkbaar zijn objectief te bespreken en eventueel op te lossen.
Ik kreeg als antwoord, dat ik deze brief naar het partijkantoor moest sturen en in de tekst stond toen al vermeld ,ook wij betreuren dat er weer gedoe was.

Ik heb de brief naar het partijkantoor gestuurd en heb daar een bevestiging van ontvangen en daarmee was blijkbaar voor iedereen de kous af.
Of beter gezegd wij lossen onze problemen wel onderling op.  Ja,  Ja.

Wij als partij zijn gekelderd in de peilingen de fractievoorzitter begint een eigen partij en het bestuur houd er ook mee op.
inderdaad, Ja Ja.
Waar staan wij nu vraag ik mij dan af !
Een Tweede Kamerfractie die aan lijfsbehoud doet.
In augustus kiezen wij een nieuw bestuur waarbij wij helemaal niet weten waar komen deze weg en wie zijn de contacten van deze kandidaten.
Ik hoop dat dit mensen zijn die zichzelf kandidaat hebben gesteld zonder voordracht van mensen die daar persoonlijke belangen bij hebben.

Persoonlijk vond ik het ook al zuur, dat ik mij kandidaat had gesteld voor Europa maar daar zonder enig gesprek voor afgewezen werd aangezien zij (de commissie) al zeer goede kandidaten hadden.
Dan lezen wij nu dat onze man in Europa is overgelopen naar het CDA.

Kan er nog meer misgaan ?

Ja!  Wanneer wij als leden er niet voor zorgen, dat alles volledig transparant wordt en er geen open kaart wordt gespeeld begint het allemaal weer opnieuw.

Mijn vraag aan u leden is dan ook, wie is er bereid mee te helpen om er voor te zorgen, dat wij inzicht krijgen in wat er gebeurd is en er een fatsoenlijk verslag komt waar alle leden hun conclusies uit kunnen trekken.
Ik ben bereid het voortouw te nemen en als u mij wilt mailen indien u daar ook toe bereid bent dan kunnen wij met elkaar kijken hoe wij het een en ander in overleg met het partijkantoor op de rails zetten.

Zoals al in de krant stond in 2019 bijna 14 miljoen volwassenen, 7 miljoen 50-plussers moet toch voor ons al een mooie doelgroep zijn.

En wij willen toch allemaal dat de kleinkinderen later kunnen zeggen dat hebben die mensen van 50PLUS toch mooi voor ons geregeld.

Ja er moet intern en in onze politiek veel geregeld worden, dus kom op mensen  meldt  u aan, dan maken wij er wat van.

G.W.Rotman (Geert)
De redactie 50PLUS PODIUM heeft de gegevens van de heer Rotman en zal de  reacties aan hem doorsturen.


Geert Rotman, Lage (Duitsland) vlak bij Ootmarsum
4 augustus 2020

Aan een ieder die het lezen wil.

ALLE GEDOE
Probeer maar eens binnen te komen bij de groep, die er een puinhoop van heeft gemaakt.
Paar voorbeelden van berichten van mij, waarop ik geen antwoord  heb gekregen.

zo 26 april 2020 16:59:
Tot mijn teleurstelling moet ik helaas lezen dat het weer niet goed gaat binnen de partij.
Ik ben geen lid geworden om van de ene ruzie in de andere ruzie terecht te komen.

Tevens verbaast het mij dat wanneer het blijkbaar zo diep zit bij u allen dat dit niet duidelijk in de laatste ledenvergadering naar voren is gekomen waarin wij toch Henk een fantastisch mandaat hebben gegeven.

Politiek is een slagenkuil maar juist in een OUDEREN partij zou dat niet zo erg moeten zijn,aangezien de meesten op een of andere wijze al ervaring heeft opgedaan.

Oude wijsheid is, blijf eerlijk en lief voor elkaar dit zou juist in onze partij hoog in het vaandel moeten staan.

Ik zie mij nu dan ook genoodzaakt mij aan te melden om te overzien of wij snel weer de trein aan de gang kunnen krijgen.
De rails waren al gelegd volgens mij.
Dus benoem een commissie van mensen die willen helpen om deze smet op onze partij zo snel als mogelijk te laten verdwijnen.

Ik zit normaal gesproken veel bij ondernemers aan tafel om problemen op te lossen dus dit moet dan ook maar eens gebeuren.

Mocht u van mijn diensten gebruik willen maken, meldt u dan maar dan gaan wij snel aan het werk.

Met vriendelijke groeten,

Geert Rotman, Lage (Duitsland) vlak bij Ootmarsum

Maar denk er aan er valt een land te winnen en een partij te verliezen.
2019 bijna 14 miljoen volwassenen 50-Plussers dus werk aan de winkel dames en heren.

Op dit schrijven kreeg ik geen antwoord.


H. Kolling
Ex 50PLUS lid
3 augustus 2020

Aan het bestuur:

“Zo is Nagel nu eenmaal, iedereen vindt het prachtig”.
Ik dacht, dat er nog maar één dictator was in Europa, nl in Wit Rusland.
Slechts 265 brachten hun stem uit. Wordt het niet tijd om er allemaal mee te stoppen.

Ex 50PLUS lid, lang geleden!!!


Wilma Richter, Eindhoven (N. Brabant)
 50PLUS gemeenteraadslid
1 augustus 2020

Voor de provincie Noord-Brabant wil ik mij graag aanmelden voor de werkgroepen  Opleidingen en Digitale hulp.
Met vriendelijke groet, Wilma


Kijk hier voor eerdere bijdragen aan ‘doe hier uw zegje’.

Kandidaat Algemeen bestuurslid Jack Kardolus

Jack Kardolus, Leersum

Tijdens mijn pensioen wil ik onder plezierige omstandigheden werken aan zinvolle zaken.

Door mijn vrijwilligerswerk, t.w. ruim 6 jaar voorzitter van een bridgevereniging en chauffeur op de plaatselijke +bus om ouderen een aangenaam dagje uit te bezorgen, ben ik me gaan beseffen dat oud worden samen gaat met leren oud te worden. Mensen die dat weten hebben een sociaal vangnet opgebouwd en er zijn er ook velen die dat niet hebben. Die gewoon eenzaam zijn!

Dat kun je nu wel willen, maar je moet het ook kunnen en ooit zij een wijs man me, dat ik vooral dat moet doen waar ik goed in ben. Men ziet mij als een daadkrachtig en betrouwbaar bestuurder. Ik sta midden in de samenleving en ik heb de bestuurlijke moed om zacht te zijn waar het kan en streng waar dat moet.

In een bestuursfunctie wil regiocontacten onderhouden om zo te vernemen wat leden vinden van ons parlementaire systeem en hoe dat stelsel volgens hen eruit zou moeten zien. Zoals daar bijvoorbeeld zijn ‘de zetelroof’, maar ook het functioneren van de Provinciale Staten versus de Waterschappen. Ook is talentbegeleiding een onderwerp waar ik graag tijd aan wil besteden. De kaderleden van 50PLUS werken hard aan de politieke agenda en zij verdienen een sterk en een (h)echt bestuur, dat hen de gelegenheid geeft hun opdracht  goed uit te voeren en er vooral zijn voor de leden.

Heb je vragen stuur me een bericht via het contactformulier van deze site (t.a.v. Jack Kardolus) en je krijgt z.s.m. antwoord.

Jack Kardolus, Leersum (Utrecht)

 

Kandidatenlijst Alfabet

Kandidatenlijst voor Verkiezingen Hoofdbestuur 50PLUSPartij 2020

Op alfabetische volgorde:

Born, Petra uit Nijmegen
Bosch, Helena uit Amersfoort
Bouwman, Wil uit Achterveld
Cornet, Hans uit Hillegom
Elst van, Henk uit Rumpt
Es van, Jan Willem uit Amsterdam
Flantua, Jeroen uit Ede
Haak, René uit Zoetermeer
Hadelkamp van den, Cate uit Reuver
Hernández, Adriana uit Den Bosch
Hessing, Johan uit Axel
Heuvel van den, Anton uit Doetinchem
Hooft van, Gerard uit Oudheusden
Kannegieter, Bert uit Bingelrade
Kardolus, Jack uit Leersum
Kasteleijn, Marinus uit Emmen
Keijser, Dirk-Jan uit Voorburg
Krosse, Hans uit ‘s-Hertogenbosch
Muller, Aad uit Woubrugge
Nagel, Jan uit Hilversum
Noorhoff, Ton uit Breda
Oosthoek, Raoul uit Rotterdam
Orsouw van, Joop uit Oss
Reichgelt, Wil uit Nijmegen
Schut, Peter uit Nieuwerkerk aan den IJssel
Siepel, Harry uit Emmen
Tsitsouashvi, Sofia uit Den Haag
Tunru, Rob uit Culemborg
Verboom, Henk Jan uit Oudorp
Voets, John uit Bergen op Zoom
Vos de, Nico uit Juanadorp
Wagemakers, Harry uit Dordrecht
  Voor de functie van Voorzitter:
  Born, Petra te Nijmegen
  Bosch, Helena te Amersfoort
  Hooft van, Gerard te Oudheusden
  Nagel, Jan te Hilversum
  Orsouw van, Joop te Oss
  Schut, Peter te Nieuwerkerk aan den IJssel
  Siepel, Harry te Emmen
  Vos de, Nico te Julianadorp
  Wanrooij van, André te San Bartalome de Tirajana (ES)
  Voor de functie van Algemeen Secretaris:
  Hernández, Adriana te Den Bosch
  Schut, Peter te Nieuwerkerk aan den IJssel
  Verboom, Henk Jan te Oudorp
   
  Voor de functie van Penningmeester:
  Elst van, Henk te Rumpt
  Hessing, Johan te Axel
  Kannegieter, Bert te Bingelrade
  Krosse, Hans te ‘s-Hertogenbosch
 
  Voor de vier (4) functies van Algemeen Bestuurslid:
  Bosch, Helena te Amersfoort
  Bouwman, Wil te Achterveld
  Cornet, Hans te Hillegom
  Es van, Jan Willem te Amsterdam
  Flantua, Jeroen te Ede
  Hadelkamp van den, Cate te Reuver
  Haak, René te Zoetermeer
  Heuvel van den, Anton te Doetinchem
  Hooft van, Gerard te Oudheusden
  Kardolus, Jack te Leersum
  Kasteleijn, Marinus te Emmen
  Keijser, Dirk-Jan te Voorburg
  Krosse, Hans te ‘s-Hertogenbosch
  Muller, Aad te Woubrugge
  Noorhoff, Ton te Breda
  Oosthoek, Raoul te Rotterdam
  Reichgelt, Wil te Nijmegen
  Tsitsouashvili, Sofia te Den Haag
  Tunru, Rob te Culemborg
  Verboom, Henk Jan te Oudorp
  Voets, John te Bergen op Zoom
  Vos de, Nico te Julianadorp
  Wagemakers, Harry te Dordrecht