Antwoord op vraag 13 ‘doe hier uw zegje’

Aad Murk vraagt aan alle kandidaten:
50PLUS zit in een lastige situatie.

3. Wat is uw doelstelling voor de komende negen (9) maanden en hoe gaat u deze verwezenlijken?


Antwoorden:

Helena Bosch antwoordt:
Mijn doelstelling is dat de structuur van onze organisatie snel op het  professionele niveau komt, passend bij ons  tien jarig bestaan.  Zodat we met een sterk HB en versterkte provinciale besturen klaar zijn om het vertrouwen te herwinnen van onze leden, onze kiezers en alle 50plussers. Dat alleen met een democratisch, open en eerlijk beleid kunnen we onze doelen bereiken.

Te verwezenlijken:

  1.  Meer contact met onze leden, ook onze ex leden, rehabilitatie van moedwillig door andere leden beschadigde leden, zoals met deze ledenwebsite maar ook papieren post voor de niet digitale leden.
  2. Met activiteiten door 50PLUS leden gericht op seniorenbelangen (zie werkgroepen) in alle provincies, liefst zo lokaal mogelijk. Ons gezicht laten zien, zodat we als partij bestaansrecht hebben.
  3. Versterking van de provinciale besturen middels opleidingen en scouting talenten.
  4. Indien weer fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn, lokaal zoveel mogelijk organiseren over actuele onderwerpen die van belang zijn voor senioren.
  5. Attent zijn voor alle leden. Elkaar behulpzaam zijn, bijvoorbeeld op digitaal gebied.

Marinus Kasteleijn antwoordt:
Mijn doel is mij in te zetten voor partijvernieuwing, waarbij het introduceren van functioneringsgesprekken van alle gekozen functionarissen van 50PLUS (dus zowel de politieke als de verenigingsfunctionarissen). Deze functioneringsgesprekken zouden m.i. in een periode van 4 jaar in het 2e en 3e jaar door de verkiezingscommissie moeten worden gehouden. Op deze manier zal er tussentijds tijdig kunnen worden bijgestuurd en kan het een basis zijn voor de nieuwe kieslijst.

Aad Muller antwoordt:
Voor de komende 9 maanden heb ik twee doelstellingen:

De hoogste prioriteit voor de partij is het neerzetten van een sterke en effectieve organisatie voor de campagne voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Zelf heb ik twee politieke campagnes meegemaakt. Als partijvoorzitter van een lokale partij  heb ik voor een gemeenteraadsverkiezing leiding gegeven aan een campagneteam met als resultaat dat wij de grootste overwinning hadden behaald. Bovendien was ik regio-coördinator bij de afgelopen verkiezing van de Provincie Z-H. Met een samengesteld team, bestaande uit partijleden,  hebben wij een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan het promoten van onze partij. Ik kan daarom beslist een waardevolle bijdrage leveren aan deze prioriteit.
Daarnaast wil ik starten met het vormgeven van een cultuurverandering binnen de partij.

Joop van Orsouw antwoordt:
Teamvorming HB en verkiezingen zijn de voornaamste doelen op korte termijn. Door hard te werken, duidelijke afspraken en strikte naleving ervan is dit realiseerbaar. We zullen het wel met z’n allen moeten doen.

Henk-Jan Verboom antwoordt:
Antwoordt Hoewel wij de komende 9 maanden nog problemen zullen ondervinden van de COVID maatregelen zullen we deze 9 maanden vooral moeten gebruiken om puin te ruimen, voorbereidingen verkiezingen en de organisatie te versterken. Er zijn teveel pijnpunten ontstaan die in de toekomst niet meer mogen voorkomen. Na 9 maanden wordt er wederom een nieuw bestuur gekozen. Hopelijk gaat dat bestuur bestaan uit bestuurders zonder enige politieke ambitie.

André van Wanrooij antwoordt:

Doelen:
a. Deelname aan TK-verkiezingen 2021.
b. Democratisch vaststellen van kandidatenlijst én programma.
c. Campagne verkiezingen.
d. Ommissies in huidige reglementen en protocollen opheffen zodat leden méér invloed krijgen op, en/of                  duidelijkheid krijgen over, procedures en verkiezingsprogramma’s.
e. Financiële administratie (laten) doorlichten om vertrouwen in deze administratie te herstellen.

Verwezenlijken middels:
a. Uitvoeren alle hiervoor benodigde procedures en formaliteiten.
b. Uitvoeren procedure lijsttrekkersverkiezing, installeren bijbehorende commissies en besluitvorming lijst én           programma voorleggen aan AV.
c. Als HB faciliteren en ondersteunen van een op te zetten campagneteam TK2021.
d.Wijzigingen en aanvullingen op HHR en protocollen voorstellen aan de AV.e.Voorstel tot opdrachtverlening aan extern bureau inzake onderzoek van de financiële administratie naar eventuele onregelmatigheden, voorleggen aan de AV zodat de AV opdrachtgever is en het onderzoekende bureau aan de AV moet rapporteren.

NAAR ALLE VRAGEN AAD MURK