Antwoord op vraag 11 ‘doe hier uw zegje’

Aad Murk vraagt aan alle kandidaten:

50PLUS zit in een lastige situatie.

  1.  Wat gaat u doen om dit te verbeteren gelet op de uitgangspunten uit de Handreiking integriteit (“ de grondhouding moet in essentie integer zijn en moet betekenis krijgen in het handelen”) ? 

Antwoorden:

Helena Bosch antwoordt:
De handreiking Integriteit is een duidelijk document voor iedereen te begrijpen binnen onze partij. Ik zal voorstellen om een Commissie Toezicht in te stellen, die ervoor zorg draagt dat de regels van de Handreiking ook worden nageleefd, waar nodig leden in welke positie dan ook aanspreken indien zij zich niet gedragen conform de regels.

Marinus Kasteleijn antwoordt:
Alleen kan ik dat niet, als HB zullen we allereerst het politieke- en verenigingsspeelveld duidelijker moeten scheiden. (Ten vergelijk: bestuur van een voetbalvereniging besluit alles over de leden/ kantoor etc. terwijl de trainer alles op het voetbalveld heeft te zeggen).

Aad Muller antwoordt:
Hoewel ik nog maar anderhalf jaar lid ben is mij wel opgevallen dat met de Handreiking in de hand een bezinning moet plaats vinden over hoe wij met elkaar omgaan. Binnen alle geledingen zou over de items:

  • democratisch denken en handelen,
  • wijze van besluitvorming,
  • onderlinge samenhang,
  • vertaling politieke uitgangspunten, transparantie en integriteit een discussie op gang moeten komen over de vraag hoe we dat met elkaar kunnen verbeteren. Dit vraagt eigenlijk een cultuurverandering waaraan ik sturing zou willen geven vanuit het Hoofdbestuur. Het resultaat moet zijn een soort protocol met afspraken over de genoemde items.  Als wij de huidige cultuur laten voortduren dan vrees ik dat wij vervelende en voor de partij schadelijke praktijken in bestuurlijk opzicht blijven houden.

Joop van Orsouw antwoordt:
Integriteit is de basis van al ons handelen. De regels welke wij daar voor hebben vastgesteld zullen strikt moeten worden nageleefd.

Henk-Jan Verboom antwoordt:

Geachte heer Murk.

Ik heb van het hoofdbestuur vernomen dat u een groot aantal specifieke relevante vragen hebt gesteld. Als Kandidaat voor een functie binnen het Hoofdbestuur van onze vereniging zal ik deze vragen zo eerlijk en transparant mogelijk beantwoorden. De leden binnen onze partij hebben immers recht op antwoord.

Mijn antwoord op bovenstaande vraag:
Er zijn voldoende partijregels die het mogelijk maken de partij reglementair en integer te kunnen besturen. Helaas blijkt dat in diverse vorige hoofdbesturen dat diverse bestuurders eigenbelang, politieke carrière en declaratie (graai?) cultuur als doel hadden. Het naleven van eigen interne regels is essentieel om een goede bestuurdersmentaliteit met kwaliteit van besturen te bewerkstelligen.

André van Wanrooij antwoordt:
Er voor zorgen dat een HB zich te allen tijde volledig aan statuten, reglementen, en protocollen houdt en waar deze niet voorzien besluitvorming plaatsvindt op basis van gedegen adviezen van Adviesraad, en/of fracties, en/of wetenschappelijk instituut, en/of externe deskundigen.

NAAR ALLE VRAGEN AAD MURK